SIST EN ISO 19085-15:2022

Oznaka standarda: SIST EN ISO 19085-15:2022
Koda projekta: 00142197
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Woodworking machines - Safety - Part 15: Presses (ISO 19085-15:2021)
Naslov (slovenski): Lesnoobdelovalni stroji - Varnost - 15. del: Stiskalnice (ISO 19085-15:2021)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 19085-15:2022 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 13.110 25.120.10 79.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-02
Referenčna oznaka: EN ISO 19085-15:2021
Področje projekta (angleško): This part of ISO 19085 gives the safety requirements and measures for stationary manually loaded and unloaded: - cold presses, - hot presses, - bending presses, - edge/face gluing presses, - membrane presses, - embossing presses, where pressing force is applied by hydraulic actuators pushing two flat or shaped surfaces against each other, hereinafter referred to as "machines". It deals with all significant hazards, hazardous situations and events as listed in Clause 4 relevant to machines, when operated, adjusted and maintained as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer including reasonably foreseeable misuse. Also transport, assembly, dismantling, disabling and scrapping phases are taken into account. NOTE: For relevant but not significant hazards, e.g. sharp edges of the machine frame, see ISO 12100:2010. It is also applicable to machines fitted with one or more of the following devices/additional working units, whose hazards have been dealt with: - Device for hot gluing - Device for high frequency gluing - Device for high frequency shaping - Automatic work-piece loading and unloading system - intermediate additional platens - work-piece extractor - work-piece clamping pressure beam - split moveable platens. The machines are designed to process work-pieces consisting of: - solid wood; - materials with similar characteristics to wood (see ISO 19085-1:2017, 3.2); - honeycomb. This part of ISO 19085 does not deal with any hazards related to: - specific devices that differ from the list above; - hot fluid heating systems internal to the machine other than electrical; - any hot fluid heating systems external to the machine; - operation of taking intermediate platens out and in again; - the combination of a single machine being used with any other machine (as part of a line). It is not applicable to: - frame presses; - membrane presses where the pressing force is applied by vacuum only; - presses for producing chipboard, fibreboard, OSB; - machines intended for use in potentially explosive atmosphere; - machines manufactured before the date of its publication as an international standard.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 19085 podaja varnostne zahteve in ukrepe za naslednje stacionarne stroje z ročnim nalaganjem in razlaganjem: – stiskalnice za hladno stiskanje; – stiskalnice za vroče stiskanje; – stiskalnice za upogibanje; – stiskalnice za lepljenje robov/stranic; – membranske stiskalnice; – stiskalnice za vtiskovanje, pri katerih silo stiskanja ustvarijo hidravlična sprožila, ki potiskajo dve ravni ali oblikovani ploskvi drugo proti drugi (v nadaljnjem besedilu »stroji«). Obravnava vse večje nevarnosti, nevarne situacije in dogodke iz točke 4 v zvezi s stroji, kadar se ti uporabljajo, prilagajajo in vzdržujejo v skladu s svojim namenom ter pod pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec, vključno z razumno predvideno nepravilno uporabo. Upoštevane so tudi faze transporta, sestavljanja, razstavljanja in razrezovanja stroja. OPOMBA: Za pomembne (ne pa tudi večje) nevarnosti, npr. ostre robove okvirja stroja, glej standard ISO 12100:2010. Standard se uporablja tudi za stroje, ki so opremljeni z eno ali več naslednjimi napravami/dodatnimi delovnimi enotami, katerih nevarnosti so bile obravnavane: – naprava za vroče lepljenje; – naprava za visokofrekvenčno lepljenje; – naprava za visokofrekvenčno oblikovanje; – sistem za samodejno nalaganje in razlaganje obdelovancev; – vmesni dodatni stiskalni valji; – izmetalo za obdelovance; – tlačni nosilec za vpenjanje obdelovancev; – deljeni premični stiskalni valji. Stroji so zasnovani za obdelavo obdelovancev iz: – masivnega lesa; – materialov, ki imajo podobne lastnosti kot les (glej standard ISO 19085-1:2017, točka 3.2); – satovja. Ta del standarda ISO 19085 ne obravnava nevarnosti v zvezi z naslednjim: – posebne naprave, ki se razlikujejo od zgoraj navedenih; – sistemi za ogrevanje s toplo vodo, ki so del stroja, razen električnih sistemov; – kateri koli sistemi za ogrevanje s toplo vodo, ki niso del stroja; – odstranitev vmesnih stiskalnih valjev iz stroja in njihova vnovična namestitev; – kombinacija posameznih strojev in drugih strojev (kot del proizvodne linije). Standard se ne uporablja za: – okvirne stiskalnice; – membranske stiskalnice, pri katerih je sila stiskanja ustvarjena zgolj z vakuumom; – stiskalnice za izdelavo ivernih plošč, vlaknenih plošč, plošč z usmerjenim iverjem (OSB); – stroje, namenjene za uporabo v potencialno eksplozivnem okolju; – stroje, ki so bili izdelani, preden je bil objavljen kot mednarodni standard.

Najbolje prodajani standardi