SIST EN 1755:2016

Oznaka standarda: SIST EN 1755:2016
Koda projekta: 00150074
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of industrial trucks - Operation in potentially explosive atmospheres - Use in flammable gas, vapour, mist and dust
Naslov (slovenski): Varnost vozil za talni transport - Obratovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah - Uporaba v območju vnetljivega plina, pare, megle in prahu
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1755:2016 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DTN - Dvigalne in transportne naprave
ICS: 13.230 53.060
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-02
Referenčna oznaka: EN 1755:2015
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to self-propelled and pedestrian propelled manual and semi-manual industrial trucks (hereafter often referred to as trucks) for use in potentially explosive atmospheres including their load handling devices and removable attachments. Fork arms, load platforms or integrated attachments are considered to be parts of the truck. Attachments mounted on the load carrier or on fork arms which are removable by the user are not considered to be a part of the truck This European Standard deals only with the prevention of the ignition of an explosive atmosphere by industrial trucks and describes the additional requirements for trucks of equipment group II and equipment category 2G, 3G, 2D and 3D. The relationship between equipment categories and the respective zones is shown in Annex B. This standard does not cover trucks for category 1 and trucks intended for use in explosive atmospheres with hybrid mixtures. All trucks intended for use in potentially explosive atmospheres within the scope of this European Standard need to comply with the requirements stated in this European Standard. Where additional hazards could occur, an ignition hazard assessment according to EN 13463-1:2009 will be carried out, taking into consideration these special circumstances and additional requirements contained in EN 13463-1:2009 and if relevant modified by the specific parts of EN 13463 for other types of protection. This European Standard covers the technical requirements necessary to avoid or minimize the significant hazards listed in Annex A , which could occur during normal operation, maintenance or foreseeable misuse (in accordance with the data given by the manufacturer) of industrial trucks. This European standard does not apply to trucks intended for use in hazardous atmospheres with carbon disulfide (CS2), carbonmonoxide (CO) and/or ethylenoxide (C2H4O) due to special properties of these gases. Trucks marked IIB+H2 and/or C2H2 (hydrogen and/or acetylene) are also suitable for IIA or IIB atmospheres. This European Standard is valid for atmospheres with an ambient temperature range of -20 °C to +40 °C, i.e. trucks built to this European Standard will be satisfactory to any service conditions within this range unless otherwise specified. NOTE The ambient temperature range (-20 °C to +40) °C is in line with EN 3691-1.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard velja za industrijska vozila z lastnim pogonom ter ročno in napol ročno gnana vozila (v nadaljevanju pogosto imenovana »vozila«) za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, vključno z njihovimi napravami za delo z bremenom in odstranljivimi priključki. Vilice, nakladalne platforme ali integrirani priključki se obravnavajo kot deli vozila. Priključki, nameščeni na nosilec bremena ali na vilice, ki jih lahko odstrani uporabnik, se ne obravnavajo kot del vozila Ta evropski standard obravnava le preprečevanje vžiga eksplozivne atmosfere s strani industrijskih vozil in opisuje dodatne zahteve za vozila skupine opreme II in kategorije opreme 2G, 3G, 2D in 3D. Razmerje med kategorijami opreme in ustreznimi območji je prikazano v dodatku B. Ta standard ne pokriva vozil za kategorijo 1 in vozil, namenjenih za uporabo v eksplozivnih atmosferah s hibridnimi mešanicami. Vsa vozila, namenjena za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah v obsegu tega evropskega standarda, morajo ustrezati zahtevam, podanim v tem evropskem standardu. Kjer lahko pride do dodatnih nevarnosti, bo izvedena ocena nevarnosti vžiga po standardu EN 13463-1:2009, pri čemer bodo upoštevane te posebne okoliščine in dodatne zahteve v standardu EN 13463-1:2009 ter po potrebi spremenjene v določenih delih standarda EN 13463 za druge vrste zaščite. Ta evropski standard pokriva tehnične zahteve, potrebne za izogibanje ali zmanjšanje večjih nevarnosti, opredeljenih v dodatku A, do katerih lahko pride med običajnim delovanjem, vzdrževanjem ali predvidljivo nepravilno uporabo (skladno s podatki, ki jih zagotovi proizvajalec) industrijskih vozil. Ta evropski standard ne velja za vozila, namenjena za uporabo v nevarnih atmosferah z ogljikovim disulfidom (CS2), ogljikovim monoksidom (CO) in/ali etilenoksidom (C2H4O) zaradi posebnih lastnosti teh plinov. Vozila z oznako IIB + H2 in/ali C2H2 (vodik in/ali acetilen) so primerna tudi za atmosfero IIA ali IIB. Ta evropski standard velja za atmosfere z razponom temperature v prostoru med -20 in +40 °C, tj. vozila, izdelana v skladu s tem evropskim standardom, bodo ustrezala poljubnim servisnim pogojem znotraj tega razpona, razen če ni določeno drugače. OPOMBA Razpon temperature prostora (od -20 do +40 °C) je skladen s standardom EN 3691-1.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 1755:2022 - Vozila za talni transport - Varnostne zahteve in preverjanje - Dodatne zahteve za delovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah 09-Dec-2020
Nadomešča SIST EN 1755:2001+A2:2013 - Vozila za talni transport - Obratovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah - Uporaba v območju vnetljivega plina, pare, megle in prahu 01-Feb-2016
Nadomešča SIST EN 1755:2001+A2:2013 - Vozila za talni transport - Obratovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah - Uporaba v območju vnetljivega plina, pare, megle in prahu 08-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi