SIST EN ISO 15118-5:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 15118-5:2019
Koda projekta: 00301064
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 5: Physical layer and data link layer conformance test (ISO 15118-5:2018)
Naslov (slovenski): Cestna vozila - Komunikacijski vmesnik med vozilom in omrežjem - 5. del: Preskus skladnosti fizične in podatkovne povezovalne plasti (ISO 15118-5:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 15118-5:2019 angleški jezik Active SIST-2A: 225.06 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 35.100.05 43.040.15
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-04
Referenčna oznaka: EN ISO 15118-5:2019
Področje projekta (angleško): ISO 15118-5:2018 specifies conformance tests in the form of an Abstract Test Suite (ATS) for a System Under Test (SUT) implementing an Electric Vehicle or Supply Equipment Communication Controller (EVCC or SECC) with support for PLC-based High Level Communication (HLC) and Basic Signaling according to ISO 15118‑3. These conformance tests specify the testing of capabilities and behaviors of an SUT, as well as checking what is observed against the conformance requirements specified in ISO 15118‑3 and against what the implementer states the SUT implementation's capabilities are. The capability tests within the ATS check that the observable capabilities of the SUT are in accordance with the static conformance requirements defined in ISO 15118‑3. The behavior tests of the ATS examine an implementation as thoroughly as is practical over the full range of dynamic conformance requirements defined in ISO 15118‑3 and within the capabilities of the SUT (see NOTE 1). A test architecture is described in correspondence to the ATS. The conformance test cases in this part of the standard are described leveraging this test architecture and are specified in TTCN-3 Core Language for the ISO/OSI Physical and Data Link Layers (Layers 1 and 2). The conformance test cases for the ISO/OSI Network Layer (Layer 3) and above are described in ISO 15118‑4. In terms of coverage, this document only covers normative sections and requirements in ISO 15118‑3. This document can additionally include specific tests for requirements of referenced standards (e.g. IEEE, or industry consortia standards) as long as they are relevant in terms of conformance for implementations according to ISO 15118‑3. However, it is explicitly not intended to widen the scope of this conformance specification to such external standards, if it is not technically necessary for the purpose of conformance testing for ISO 15118‑3. Furthermore, the conformance tests specified in this document do not include the assessment of performance nor robustness or reliability of an implementation. They cannot provide judgments on the physical realization of abstract service primitives, how a system is implemented, how it provides any requested service, nor the environment of the protocol implementation. Furthermore, the test cases defined in this document only consider the communication protocol and the system's behavior defined ISO 15118‑3. Power flow between the EVSE and the EV is not considered. NOTE 1 Practical limitations make it impossible to define an exhaustive test suite, and economic considerations can restrict testing even further. Hence, the purpose of this document is to increase the probability that different implementations are able to interwork. This is achieved by verifying them by means of a protocol test suite, thereby increasing the confidence that each implementation conforms to the protocol specification. However, the specified protocol test suite cannot guarantee conformance to the specification since it detects errors rather than their absence. Thus conformance to a test suite alone cannot guarantee interworking. What it does do is give confidence that an implementation has the required capabilities and that its behavior conforms consistently in representative instances of communication. NOTE 2 This document has some interdependencies to the conformance tests defined in ISO 15118‑4 which result from ISO/OSI cross layer dependencies in the underlying protocol specification (e.g. for
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 15118-5:2018 določa preskuse skladnosti v obliki niza abstraktnih preskusov (ATS) za sistem za preskušanje (SUT), ki uporablja komunikacijski krmilnik električnega vozila ali opreme za napajanje (EVCC ali SECC) s podporo za komunikacijo na visoki ravni (HLC) na osnovi PLC in osnovno signaliziranje v skladu s standardom ISO 15118‑3. Ti preskusi skladnosti določajo preskušanje zmogljivosti in delovanja sistema za preskušanje, pa tudi preverjanje ugotovitev s primerjavo z zahtevami glede skladnosti, določenimi v standardu ISO 15118‑3, ter z navedbami dobavitelja glede zmogljivosti implementacije sistema za preskušanje. Preskusi zmogljivosti znotraj niza abstraktnih preskusov preverjajo, ali so opazne zmogljivosti sistema za preskušanje skladne z zahtevami glede statične skladnosti, določenimi v standardu ISO 15118‑3. Preskusi delovanja znotraj niza abstraktnih preskusov preverjajo implementacijo tako temeljito, kot je praktično mogoče, na podlagi polnega razpona zahtev glede dinamične skladnosti, določenih v standardu ISO 15118‑3, in znotraj zmogljivosti sistema za preskušanje (glej OPOMBO 1). Testna arhitektura je opisana ob upoštevanju sistema za preskušanje. Primeri preskusov skladnosti v tem delu standarda so opisani na podlagi te preskusne arhitekture ter so podani v jedrnem jeziku TTCN-3 za fizično plast in podatkovno povezovalno plast ISO/OSI (plasti 1 in 2). Primeri preskusov skladnosti za omrežno plast ISO/OSI (plast 3) in višjo so opisani v standardu ISO 15118‑4. Ta dokument zajema samo normativne razdelke in zahteve v standardu ISO 15118‑3. Ta dokument lahko dodatno zajema posebne preskuse za zahteve referenčnih standardov (npr. IEEE ali skupni standardi konzorcijev) pod pogojem, da so ti ustrezni v smislu skladnosti za implementacije v skladu s standardom ISO 15118‑3. Vendar pa ni izrecno namenjen širjenju področja uporabe te specifikacije skladnosti na take zunanje standarde, če to ni tehnično potrebno za namene preskušanja skladnosti v skladu s standardom ISO 15118‑3. Poleg tega preskusi skladnosti, opisani v tem dokumentu, ne zajemajo ocenjevanja učinkovitosti niti robustnosti ali zanesljivosti implementacije. Ne morejo zagotoviti presoje glede fizične realizacije primitivov abstraktnih storitev, kako je sistem implementiran, kako zagotavlja katero koli zahtevano storitev, niti glede okolja implementacije protokola. Poleg tega primeri preskusov, opredeljeni v tem dokumentu, upoštevajo samo komunikacijski protokol in delovanje sistema, določeno v standardu ISO 15118‑3. Pretok energije med opremo za napajanje električnega vozila in električnim vozilom ni upoštevan. OPOMBA 1: Zaradi praktičnih omejitev je nemogoče definirati izčrpen niz preskusov, še dodatno pa lahko preskušanje omejijo ekonomski dejavniki. Tako je namen tega dokumenta povečati verjetnost za medsebojno delovanje različnih implementacij. To se doseže tako, da se te implementacije preverijo s sredstvi niza preskusov protokola, s čimer se poveča verjetnost, da je posamezna implementacija skladna s specifikacijo protokola. Vendar pa podani niz preskusov protokola ne more zajamčiti skladnosti s specifikacijo, saj zaznava napake in ne njihove odsotnosti Tako skladnost z nizom preskusov sama po sebi ne more zajamčiti medsebojnega delovanja. Na ta način se samo prepriča, da implementacija vključuje zahtevane zmogljivosti in da pri reprezentativnih primerih komunikacije deluje dosledno skladno.

Najbolje prodajani standardi