SIST ISO 11620:2015

Oznaka standarda: SIST ISO 11620:2015
Koda projekta: 056755
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation -- Library performance indicators
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Kazalci uspešnosti knjižnic
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
oSIST ISO 11620:2014 angleški jezik Withdrawn SIST-N: 108.00 EUR
PDF
Papir
SIST ISO 11620:2015 angleški jezik Active SIST-N: 108.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-03
Področje projekta (angleško): This International Standard is applicable to all types of libraries in all countries. However, not all performance indicators apply to all libraries. Limitations on the applicability of individual performance indicators are listed in the scope clause of the description of each indicator (see Annex B). Performance indicators can be used for comparison over time within the same library. Comparisons between libraries can also be made, but only with caution. Comparisons between libraries will need to take into account any differences in the constituencies of the libraries and library attributes, with a good understanding of the indicators used, limitations to comparisons, and careful interpretation of the data. There are other limitations to the performance indicators in this International Standard that depend on local factors, such as the community the library serves, service mandates, and technology infrastructure configuration. Results from the use of performance indicators in this International Standard are intended to be interpreted with regard to these factors. Performance indicators are not specified for all services, activities, and uses of the resources of the library, either because such indicators have not been proposed and tested at the time of formulation of this International Standard, or because they did not fulfil the criteria specified (see 4.2). The performance indicators included in this International Standard do not reflect all possible measures or evaluation techniques. This International Standard offers accepted, tested, and publicly accessible (i.e. non-proprietary) methodologies and approaches to measuring a range of library service performance. This International Standard is not intended to exclude the use of performance indicators not specified in it. This International Standard does not include indicators for assessing the impact of library services either on individuals, the communities that libraries serve, or on society at this time. Library impact assessment will be dealt with by a specific International Standard (ISO 16439). Throughout the text, the names of indicators are printed with initial capitals for significant words, e.g. Library Visits per Capita. This helps to distinguish the names from supporting text.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard se uporablja za vse vrste knjižnic v vseh državah. Vendar se vsi kazalci uspešnosti ne uporabljajo za vse knjižnice. Omejitve uporabe posameznih kazalcev uspešnosti so navedene v točki o področju uporabe pri opisu posameznega kazalnika (glej dodatek B). Kazalce uspešnosti je mogoče uporabiti za primerjavo skozi čas za isto knjižnico. Mogoče so tudi primerjave med knjižnicami, vendar je pri tem potrebna pazljivost. Pri primerjavah med knjižnicami je treba upoštevati morebitne razlike v uporabnikih knjižnic in knjižničnih atributih, pri čemer so potrebni dobro razumevanje uporabljenih kazalnikov, omejitev primerjav in previdnost pri razlagi podatkov. Ta mednarodni standard vključuje druge omejitve kazalcev uspešnosti, ki so odvisne od lokalnih dejavnikov, kot so skupnost, ki ji knjižnica služi, naloge službe in konfiguracija tehnološke infrastrukture. Rezultati na podlagi uporabe kazalcev uspešnosti iz tega mednarodnega standarda naj bi se razlagali ob upoštevanju teh dejavnikov. Kazalci uspešnosti niso določeni za vse storitve, dejavnosti in uporabe virov knjižnice, ker taki kazalci niso bili predlagani in preskušeni v času priprave tega mednarodnega standarda ali ker niso izpolnjevali opredeljenih meril (glej točko 4.2). Kazalci uspešnosti iz tega mednarodnega standarda ne odražajo vseh morebitnih ukrepov ali tehnik ocenjevanja. Ta mednarodni standard ponuja sprejete, preskušene in javno dostopne (tj. nelastniške) metodologije in pristope za merjenje obsega uspešnosti knjižničnih storitev. Ta mednarodni standard naj ne bi izključeval uporabe kazalcev uspešnosti, ki v njem niso določeni. Ta mednarodni standard trenutno ne vključuje kazalcev za ocenjevanje posledic knjižničnih storitev za bodisi posameznike bodisi skupnosti, ki jim knjižnica služi, ali za družbo. Ocena posledic knjižnic bo obravnavana v posebnem mednarodnem standardu (ISO 16439). V celotnem besedilu so pomembne besede v imenu kazalcev napisane z veliko začetnico, npr. Število Obiskov na Prebivalca. Tako je lažje ločiti ime od podpornega besedila.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 11620:2008 - Informatika in dokumentacija - Kazalci uspešnosti knjižnic 01-sep-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi