SIST EN 9320:2015

Oznaka standarda: SIST EN 9320:2015
Koda projekta: 04003703
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aerospace series - Programme Management - General guidelines for acquisition and supply of open systems
Naslov (slovenski): Aeronavtika - Vodenje programov - Splošne smernice za nabavo in dobavo/oskrbo odprtih sistemov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 9320:2015 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 35.080 49.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-03
Referenčna oznaka: EN 9320:2014
Področje projekta (angleško): These general guidelines cover the open system acquisition and supply processes. There is an increasing requirement for systems designed and produced by industry, particularly in the aeronautic, space and defence fields, to be used with other systems designed, produced, acquired and operated independently. The concept of open systems is touched upon in many systems engineering documents. This document deals specifically with this subject. To this end, through the various processes applied, it provides information to stakeholders (buyers, suppliers, designers, subcontractors, supervisors, etc.) on the best practice to be adopted. The specific nature of openness for a system is defined by all the following properties:  Interchangeability,  Interoperability,  Upgradability,  Reusability,  Reversibility,  Flexibility,  Affordability. These properties are defined in the glossary for these general guidelines. These general guidelines are largely based on the structure and system life cycle processes described in standard ISO/IEC 15288:2008. The characteristics of openness also relate to:  The products or services offered by the company (target systems resulting from use of company processes).  The company’s processes (project systems). Several stakeholders, with their own assignments, cultures, jobs and geographical locations, different working methods, modelling frameworks, standards, tools and aids, etc. are involved in the activities, which are sometimes multidisciplinary, of the internal and external processes of a company. These diverse elements are not necessarily all suited to working together without causing certain risks, a loss of autonomy, effectiveness and/or efficiency, etc. A company must, for example, develop its ability and capacity in terms of interoperability both internally (between the systems of which it is made) and externally (with other partners), including, by way of an example:  Ability of each stakeholder and each department involved to maintain efficient and trusting relationships with other stakeholders, taking into account deadline, cost and quality objectives,  Ability to exchange, communicate and use the necessary flows (data, information, knowledge, materials, energy) autonomously, without error and dynamically throughout the life cycle of the target system,  Ability to coordinate, synchronise and manage common tasks and share and use resources (human, machine or application) and services efficiently and appropriately.
Področje projekta (slovensko): Te splošne smernice zajemajo nabavo in dobavo/oskrbo odprtih sistemov. Vse pogosteje se pojavlja potreba, da se sistemi, ki jih načrtuje in izdela industrija, zlasti na področjih aeronavtike, prostorske ureditve in obrambe, uporabljajo z drugimi sistemi, ki so načrtovani, izdelani nabavljeni in upravljani neodvisno. Koncepta odprtih sistemov se dotikajo številni dokumenti s področja sistemskega inženiringa. Ta dokument obravnava posebej to temo. V ta namen prek različnih uporabljenih postopkov deležnikom (kupcem, dobaviteljem, projektantom, podizvajalcem, nadzornikom itd.) zagotavlja informacije o najboljši praksi. Posebno naravo odprtosti sistema opredeljujejo vse naslednje lastnosti:  medsebojna zamenljivost,  interoperabilnost,  nadgradljivost,  možnost ponovne uporabe,  reverzibilnost,  prilagodljivost,  dostopnost. Te lastnosti so opredeljene v glosarju za te splošne smernice. Te splošne smernice v veliki meri temeljijo na strukturi in procesih življenjskega cikla sistemov, opisanih v standardu ISO/IEC 15288:2008. Značilnosti odprtosti se nanašajo tudi na:  Izdelke ali storitve, ki jih ponuja družba (ciljni sistemi, ki izvirajo iz uporabe procesov družbe).  Procese družbe (projektni sistemi). V dejavnosti notranjih in zunanjih procesov družbe, ki so včasih multidisciplinarne, je vključenih več deležnikov s svojimi lastnimi zadolžitvami, kulturo, delovnimi mesti in geografskimi lokacijami, različnimi delovnimi metodami, okviri modeliranja, standardi, orodji in pomočmi itd. Vsi ti različni elementi niso nujno primerni za sodelovanje, ne da bi povzročili nekatera tveganja, izgubo avtonomnosti, učinkovitosti in/ali uspešnosti itd. Družba mora, na primer, razviti svojo sposobnost in zmožnost v smislu notranje (med sistemi, ki jo sestavljajo) in zunanje (z drugimi partnerji) interoperabilnosti, tudi na primer prek:  zmožnosti, da vsak vključen deležnik in oddelek ohrani učinkovite in zaupanja polne odnose z drugimi deležniki, ob upoštevanju ciljev glede roka, stroškov in kakovosti,  zmožnosti avtonomne izmenjave, komunikacije in uporabe potrebnih tokov (podatkov, informacij, znanja materialov, energije), in sicer brez napak in dinamično v celotnem življenjskem ciklu ciljnega sistema,  zmožnosti usklajevanja, sinhronizacije in vodenja skupnih nalog ter učinkovite in ustrezne delitve in uporabe virov (človeških virov, strojev ali aplikacij) ter storitev.

Najbolje prodajani standardi