SIST EN 50550:2011

Oznaka standarda: SIST EN 50550:2011
Koda projekta: 21357
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP)
Naslov (slovenski): Močnostna frekvenčna prenapetostna zaščitna naprava za gospodinjsko in podobno uporabo (POP)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50550:2011 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 29.120.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-04
Razveljavitev: 01-Jul-2024
Referenca razveljavitve: Sporocila 2024-07
Referenčna oznaka: EN 50550:2011
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to power frequency overvoltage protection devices (hereafter referred to as “POP”) for household and similar uses, with a rated frequency of 50 Hz, a rated voltage 230 V a.c. (between phase and neutral), intended to be used in combination with a main protective device being either a CB in compliance with EN 60898-1 or EN 60898-2, a RCCB in compliance with EN 61008-1 or a RCBO in compliance with EN 61009-1. NOTE 1 Requirements for POPs in combination with switching devices other than a main protective device, or a POP integrated in a MPD, are under consideration. NOTE 2 Requirements for POP with functional earth connection regarding temporary overvoltage withstand are under consideration. NOTE 3 A POP is not a protective device to be used for automatic disconnection of the supply in the meaning of HD 60364-4-41. They are intended for use in an environment with pollution degree 2 and overvoltage category III. They can be designed for factory assembly or for assembly on site. These devices are intended to mitigate the effects of power frequency overvoltages between phase and neutral conductor (e.g. caused by loss of neutral conductor in the three phase supply upstream the POP) for downstream equipment by actuating the main protective device when an overvoltage between phase and neutral is detected. NOTE 4 To mitigate means in this context that the POP will provide protection in most cases of power frequency overvoltages. NOTE 5 Protection in case of overvoltage between phases is under consideration. In case of phase to phase electrical supply system with rated voltage between phases 230 V a.c. and no neutral conductor, one line monitored POP in compliance to this standard can be used according to manufacturer’s instruction. The POP does not impair the protective function of the main protective device. This European Standard does not apply for protection against common mode over voltages. This European Standard does not apply to surge protective devices. This European Standard states: – the definitions of terms used for POP (Clause 3); – the classification of POP (Clause 4); – the characteristics of POP (Clause 5); – the preferred values of the operating and influencing quantities (Clause 5); – the marking and information to be provided for POP (Clause 6); – the standard conditions for installation and operation in service (Clause 7); – the requirements for construction and operation (Clause 8); – the list of minimum requirements to be tested (Clause 9).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard velja za močnostne frekvenčne prenapetostne zaščitne naprave (v nadaljevanju »POP«) za gospodinjsko in podobno uporabo, z ocenjeno frekvenco 50 Hz, ocenjeno napetost 230 V izmeničnega toka (med fazo in nevtralo), za uporabo v kombinaciji z glavno zaščitno napravo, ki je ali CB v skladu z EN 60898-1 ali 60898-2, RCCB v skladu z EN 61008-1 ali RCBO v skladu z EN 61009-1. OPOMBA 1: Zahteve za POP v kombinaciji s preklopnimi napravami, ki niso glavne zaščitne naprave ali POP, vgrajene v MPD, so v obravnavi. OPOMBA 2: Zahteve za POP z delujočo ozemljitveno povezavo glede upiranja začasni prenapetosti se obravnavajo. OPOMBA 3: POP ni zaščitena naprava za uporabo pri avtomatskem odklopu napajanja v pomenu HD 60364-4-41. Namenjene so uporabi v okolju s stopnjo onesnaženosti 2 in prenapetostni kategoriji III. Lahko so načrtovane za tovarniško sestavo ali za sestavo na lokaciji. Te naprave blažijo učinke močnosti frekvenčnih prenapetosti med faznim prevodnikom in nevtralnim prevodnikom (npr. povzročeno zaradi izgube nevtralnega prevodnika v trifaznem napajanju proti toku POP) za naprave v smeri toka z aktivacijo glavne zaščitne naprave, kadar je zaznana prenapetost med fazo in nevtralo. OPOMBA 4: Blaženje s tem v zvezi pomeni, da POP zagotavlja zaščito v večini primerov močnostnih frekvenčnih prenapetosti. OPOMBA 5: Zaščita v primeru prenapetosti med fazami se obravnava. V primeru električnega napajalnega sistema faza – faza z ocenjeno napetostjo 230 V izmeničnega toka in brez nevtralnega prevodnika se enolinijsko nadzorovana POP v skladu s tem standardom lahko uporablja v skladu s proizvajalčevimi navodili. POP ne kvari zaščitne funkcije glavne zaščitne naprave. Ta mednarodni standard ne velja za zaščito pred splošnim načinom prenapetosti. Ta evropski standard ne velja za prenapetostne zaščitne naprave. Ta evropski standard navaja: – definicije izrazov, uporabljenih za POP (klavzula 3), – klasifikacijo POP (klavzula 4), – značilnosti POP (klavzula 5), – prednostne vrednosti delovanja in vplivne količine (klavzula 5), – označevanje in informacije, ki morajo biti priskrbljeni za POP (klavzula 6), – standardne pogoje za inštalacijo in delovanje med uporabo (klavzula 7), – zahteve za gradnjo in delovanje (klavzula 8), – seznam minimalnih zahtev, ki jih je treba preskusiti(klavzula 9).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 50550:2011/A1:2014 - Močnostna frekvenčna prenapetostna zaščitna naprava za gospodinjsko in podobno uporabo (POP) 17-Sep-2013
Nadomeščen z SIST EN IEC 63052:2021 - Močnostna frekvenčna prenapetostna zaščitna naprava (POP) za gospodinjsko in podobno uporabo (IEC 63052:2019 + COR1:2019) 24-Aug-2021
Popravljen z SIST EN 50550:2011/AC:2012 - Močnostna frekvenčna prenapetostna zaščitna naprava za gospodinjsko in podobno uporabo (POP) 07-Jun-2022
Popravljen z SIST EN 50550:2011/AC:2012 - Močnostna frekvenčna prenapetostna zaščitna naprava za gospodinjsko in podobno uporabo (POP) 01-Jun-2012
Dopolnjen z SIST EN 50550:2011/A1:2014 - Močnostna frekvenčna prenapetostna zaščitna naprava za gospodinjsko in podobno uporabo (POP) 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi