SIST EN 62271-103:2011

Oznaka standarda: SIST EN 62271-103:2011
Koda projekta: 22885
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): High voltage switchgear and controlgear - Part 103: Switches for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV (IEC 62271-103:2011)
Naslov (slovenski): Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 103. del: Stikala za naznačene vrednosti nad 1 kV do vključno 52 kV (IEC 62271-103:2011)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62271-103:2011 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SKA - Stikalni in krmilni aparati
ICS: 29.130.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-10
Razveljavitev: 01-maj-2022
Referenca razveljavitve: Sporocila 2022-05
Referenčna oznaka: EN 62271-103:2011
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62271 is applicable to three-phase, alternating current switches and switchdisconnectors for their switching function, having making and breaking current ratings, for indoor and outdoor installations, for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV and for rated frequencies from 162/3 Hz up to and including 60 Hz. This standard is also applicable to single-pole switches used on three phase systems. This standard is also applicable to the operating devices of these switches and to their auxiliary equipment. Switch-disconnectors are also covered by IEC 62271-102 for their disconnecting function. Devices that require a dependent manual operation are not covered by this standard. General principles and provisions of this standard may also be applicable to single pole switches intended for application in single-phase systems. The requirements for dielectric tests and making and breaking tests should be in accordance with the requirements of the specific application. This standard establishes requirements for general, limited and special purpose switches used in distribution systems. It is assumed that opening and closing operations are performed according to the manufacturer's instructions. A making operation may immediately follow a breaking operation but a breaking operation should not immediately follow a making operation since the current to be broken may then exceed the rated breaking current of the switch. NOTE 1 Except where special clarification is required, the term “switch” is used to refer to all kinds of switches and switch-disconnectors within the scope of this standard. NOTE 2 Earthing switches are not covered by this standard. Earthing switches forming an integral part of a switch are covered by IEC 62271-102. NOTE 3 This standard is not applicable to switching devices attached as an accessory to a high- voltage fuse assembly or its mounting and operated by opening and closing the fuse assembly.
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 62271 velja za trifazna stikala izmenične napetosti in prekinjevalna stikala za njihove stikalne funkcije, ki prevajajo in prekinjajo tok, za vgradnjo v prostore in na prostem za naznačene napetosti nad 1 kV do vključno 52 kV in za naznačene frekvence od 162/3 do vključno 60 Hz. Ta standard prav tako velja za stikala z enim polom, ki se uporabljajo pri trifaznih sistemih. Ta standard prav tako velja za delovne naprave teh stikal in njihovo pomožno opremo. Prekinjevalna stikala so prav tako zajeta v IEC 62271-102 za njihovo prekinjevalno funkcijo. Naprave, ki potrebujejo ročno upravljanje, niso zajete s tem standardom. Splošna načela in določbe tega standarda se prav tako lahko uporabljajo za stikala z enim polom, namenjena za uporabo v enofaznih sistemih. Zahteve za dielektrične preskuse in preskuse sklenitve in prekinitve morajo biti skladne z zahtevami določene uporabe. Ta standard vzpostavlja zahteve za splošna, omejena in posebna namenska stikala, ki se uporabljajo v distribucijskih sistemih. Predvideva se, da so operacije zapiranja in odpiranja izvedene v skladu s proizvajalčevimi navodili. Operacija sklenitve lahko takoj sledi operaciji prekinitve, vendar naj operacija prekinitve ne bi takoj sledila operaciji sklenitve, ker lahko tok, ki bo prekinjen, preseže naznačen prekinitveni tok stikala. OPOMBA 1: Razen kjer je potrebna posebna klasifikacija, se izraz »stikalo« uporablja za vse vrste stikal in prekinjevalnih stikal v obsegu tega standarda. OPOMBA 2: Ozemljitvena stikala niso zajeta v tem standardu. Ozemljitvena stikala, ki so sestavni del stikala, so zajeta v IEC 62271-102. OPOMBA 3: Ta standard ne velja za preklopne naprave, priključene kot dodatek visokonapetostnemu sklopu varovalk ali njihovemu nameščanju in delovanju z odpiranjem in zapiranjem sklopa varovalk.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60265-1:2001 - High-voltage switches - Part 1: Switches for rated voltages above 1 kV and less than 52 kV 01-okt-2011
Revidiran SIST EN 60265-1:2001 - High-voltage switches - Part 1: Switches for rated voltages above 1 kV and less than 52 kV 06-maj-2014
Revidiran oSIST prEN IEC 62271-103:2020 - Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 103. del: Stikala za naznačene vrednosti nad 1 kV do vključno 52 kV 26-feb-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi