SIST-TP CEN/TR 14383-8:2010

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 14383-8:2010
Koda projekta: 00325007
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Prevention of crime - Urban planning and building design - Part 8: Protection of buildings and sites against criminal attacks with vehicles
Naslov (slovenski): Preprečevanje kriminala - Urbanistično planiranje in projektiranje - 8. del: Zaščita stavb v mestih pred kriminalnimi napadi z vozili
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 14383-8:2010 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISS SPL.GPO - Gradnja stavb
ICS: 13.310 91.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-01
Referenčna oznaka: CEN/TR 14383-8:2009
Področje projekta (angleško): The purpose of this document is to describe the consequences and risks of the criminal use of motor vehicles against buildings or sites in order to better assess the threats and to establish a security analysis: a) identification of possible attack methods, b) recommendation of technical elements in the field of protection, c) description of a set of physical protective measures to reinforce the security of public and private buildings, d) recommendation of organizational measures. This document contains information for the professional implementation and application of preventive measures against the unauthorised access of vehicles into buildings or areas. It is necessary to achieve one of the four following protection levels: a) Traffic control Regulating the use of the different spaces where vehicles occur: traffic lanes, car parks and parking areas, delivery places, pedestrian areas, access routes, etc. The delinquent uses his own vehicle and wants to avoid any damage on it. b) Protection against criminal attacks with vehicles Protection against burglary, robbery, vandalism, etc. The delinquent uses stolen vehicles to commit criminal acts. He accepts the destruction of the vehicle but wants to preserve his integrity. c) Protection against urban violence and heavy vandalism Protection against ramming and burning cars used against private and public buildings and police enforcement or intervention forces. The delinquent uses any available vehicles. He shows no consideration for the life of other persons. He fights against institutions, authorities and their representatives and wants to destroy the social network of an area. d) Mitigation of the effect of explosives in combination with vehicles Mitigation of the effect of gas trucks, car bombs, etc. Security requirements on doors, windows, façades and their accessories are defined by CEN in normative documents.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument je namenjen opisu posledic in tveganj kriminalne uporabe motornih vozil proti stavbam v mestih, da bi lahko bolje ocenili nevarnosti in vzpostavili varnostno analizo: a) identifikacija možnih metod napada, b) priporočilo glede tehničnih elementov na področju zaščite; c) opis niza fizičnih zaščitnih ukrepov za okrepitev varnosti javnih in zasebnih zgradb, d) priporočilo glede organizacijskih ukrepov. Ta dokument vsebuje informacije za strokovno izvedbo in uporabo ukrepov za preprečevanje nepooblaščenega dostopa vozil v zgradbe ali na območja. Doseči je potrebno eno od naslednjih štirih stopenj zaščite: a) Nadzor prometa. Urejanje uporabe različnih prostorov, kjer se pojavljajo vozila: prometni pasovi, parkirišča in parkirna območja, dostavna mesta, območja za pešce, pristopne poti itd. Kršitelj uporablja lastno vozilo ter se želi izogniti kakršni koli škodi na vozilu. b) Zaščita proti kriminalnim napadom z vozili. Zaščita proti vlomu, ropu, vandalizmu ipd. Kršitelj uporabi ukradena vozila za izvršitev kriminalnega dejanja. Sprejme uničenje vozila, a želi ohraniti svojo integriteto. c) Zaščita proti urbanemu nasilju in težkemu vandalizmu. Zaščita proti zaletavanju in sežiganju avtomobilov, ki se uporablja proti zasebnim in javnim stavbam, ter policijsko ukrepanje ali intervencijske sile. Kršitelj uporabi katera koli vozila, ki so na voljo. Ni mu mar za življenje drugih ljudi. Bori se proti institucijam, organom oblasti in njihovim predstavnikom ter želi uničiti socialno mrežo določenega področju. d) Blažitev učinkov eksplozivov v kombinaciji z vozili. Blažitev učinkov tovornjakov s plinom, avtomobilov - bomb itd. Varnostne zahteve na vratih, oknih, fasadah in njihovih dodatkih določa CEN v normativnih dokumentih. Upošteva lastnosti komponent, ki so odporne proti vlomilcem, kroglam ter učinkom eksplozivov. Normativni CEN/CENELEC dokumenti zajemajo tudi električne in elektronske varnostne komponente. Do zdaj evropska standardizacija ni upoštevala posebne tematike zaščite proti zaletavanju z avtomobili. Zaščita pred nepooblaščenim dostopom vozil se prične že v občinskih conah brez avtomobilov. Velika podzemna parkirišča v stanovanjskih območjih imajo enake zahteve; dostop bi moral biti dovoljen le pooblaščenim vozilom. Prav tako morajo biti zavarovane dovozne poti do pisarniških zgradb, skladišč, zgradb organov oblasti, zaporov in drugih ranljivih infrastruktur. Stopnja zaščite ponuja širok spekter ter mora izpolnjevati različne zahteve. Gre za razpon od preprostih naprav za nadzor dostopa, ki preprečujejo nepooblaščeno parkiranje, vse do sistemov, ki ustavijo kriminalne napade z avtomobili in bombne napade. Uporabiti je mogoče stalne ali avtomatske blokade, z ali brez človeškega ali tehničnega nadzora dostopa. Prav tako je mogoče uporabiti začasne blokade ali premične elemente. Da bi upoštevali različne nevarne situacije, je potrebno opredeliti ustrezne vrednosti obremenitve. To služi tako interpretaciji kot tudi sestavi varnostnih elementov. Ta dokument vsebuje opombe za zaščitne ukrepe proti prekrškom in kriminalnim napadom z vozili. Ta dokument ni primeren za zaščitne ukrepe proti terorističnim napadom.

Najbolje prodajani standardi