SIST EN 378-4:2017

Oznaka standarda: SIST EN 378-4:2017
Koda projekta: 00182059
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery
Naslov (slovenski): Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 4. del: Delovanje, vzdrževanje, popravilo in recikliranje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 378-4:2017 angleški jezik Withdrawn SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 27.080 27.200
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-02
Razveljavitev: 01-dec-2019
Referenca razveljavitve: Sporocila 2019-12
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the requirements for the safety of persons and property, provides guidance for the protection of the environment and establishes procedures for the operation, maintenance and repair of refrigerating systems and the recovery of refrigerants. This standard applies: a) to refrigerating systems, stationary or mobile, of all sizes including heat pumps; b) to secondary cooling or heating systems; c) to the location of the refrigerating systems; and d) to parts replaced and components added after adoption of this standard if they are not identical in function and capacity. This standard does not cover “motor vehicle air conditioners” constructed according to product standards such as ISO 13043. Systems using refrigerants other than those listed in Annex E of prEN 378-1:2013 are not covered by this standard unless they have been assigned to a safety class according to ISO817 [3]. This standard does not apply to goods in storage. This standard is not applicable to refrigeration systems and heat pumps which were manufactured before the date of its publication as a European Standard except for extensions and modifications to the system which were implemented after publication. This standard is applicable to new refrigerating systems, extensions or modifications of already existing systems, and for existing stationary systems, being transferred to and operated on another site. This standard also applies in the case of the conversion of a system to another refrigerant type, in which case conformity to the relevant clauses of parts 1 to 4 of the standard shall be assessed. This Part 4 of the European Standard specifies requirements for safety and environmental aspects in relation to operation, maintenance, and repair of refrigerating systems and the recovery, reuse and disposal of all types of refrigerant, refrigerant oil, heat transfer medium, refrigerating system and part thereof. These requirements are intended to minimise risks of injury to persons and damage to property and the environment resulting from improper handling of the refrigerants or from contaminants leading to system breakdown and resultant emission of the refrigerant. Subclauses 4.1.1, 4.1.2, 4.3, 5.1.1 to 5.1.4, 5.2, 5.3.1, 5.3.3 and 6.6 of this European Standard are not applicable to unitary systems having a power cord, being factory sealed, and conforming with IEC 60335 series.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za varnost oseb in premoženja, določa smernice za varstvo okolja ter določa postopke za delovanje, vzdrževanje in popravilo hladilnih sistemov ter izpraznitev hladilnih sredstev. Ta standard se uporablja za: a) hladilne sisteme, nepremične ali premične, vseh velikosti, vključno s toplotnimi črpalkami; b) sekundarne hladilne ali ogrevalne sisteme; c) mesto postavitve teh hladilnih sistemov; in d) dele in komponente, ki so bili zamenjani in dodani po sprejetju tega standarda, če nimajo enake funkcije in zmogljivosti. Ta standard ne zajema »klimatskih naprav motornih vozil«, zasnovanih v skladu s standardi za proizvode, kot je ISO 13043. Sistemi, ki uporabljajo hladilna sredstva, ki niso navedena v dodatku E standarda prEN 378-1:2013, niso zajeti v tem standardu, razen če jim je bil dodeljen varnostni razred v skladu s standardom ISO 817 [3]. Ta standard se ne uporablja za skladiščeno blago. Ta standard se ne uporablja za hladilne sisteme in toplotne črpalke, ki so bile izdelane pred datumom objave standarda kot evropskega standarda, razen za razširitve in spremembe sistema, ki so bile uvedene po objavi. Ta standard se uporablja za nove hladilne sisteme, razširitve ali spremembe že obstoječih sistemov in za obstoječe stacionarne sisteme, ki se prenesejo in upravljajo na drugem mestu postavitve. Ta standard se uporablja tudi v primeru predelave sistema za drugo vrsto hladilnega sredstva, pri čemer je treba oceniti skladnost z ustreznimi točkami delov 1–4 tega standarda. Ta četrti del evropskega standarda določa zahteve za varnostne in okoljske vidike v zvezi z delovanjem, vzdrževanjem in popravilom hladilnih sistemov ter obnovo, ponovno uporabo in odstranjevanjem vseh vrst hladilnih sredstev, hladilnih olj, sredstev za prenos toplote, hladilnih sistemov in njihovih delov. Namen teh zahtev je čim bolj zmanjšati tveganja za poškodbe oseb ter škodo na premoženju in okolju, ki bi lahko nastala zaradi nepravilnega ravnanja s hladili ali zaradi onesnaževalcev, ki bi povzročili odpoved sistema in posledično uhajanje hladila. Točke 4.1.1, 4.1.2, 4.3, 5.1.1 do 5.1.4, 5.2, 5.3.1, 5.3.3 in 6.6 tega evropskega standarda se ne uporabljajo za enotne sisteme z napajalnim kablom, ki so tovarniško zatesnjeni, in so skladni s skupino standardov IEC 60335.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 378-4:2008+A1:2012 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 4. del: Delovanje, vzdrževanje, popravilo in recikliranje 07-dec-2016
Revidiran SIST EN 378-4:2008 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 4. del: Delovanje, vzdrževanje, popravilo in recikliranje 01-mar-2014
Revidiran SIST EN 378-4:2008+A1:2012 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 4. del: Delovanje, vzdrževanje, popravilo in recikliranje 01-mar-2014
Dopolnjen z SIST EN 378-4:2017/kFprA1:2019 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 4. del: Delovanje, vzdrževanje, popravilo in recikliranje 22-mar-2017
Konsolidiran z SIST EN 378-4:2017+A1:2019 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 4. del: Delovanje, vzdrževanje, popravilo in recikliranje 07-avg-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi