SIST-TP ISO/TR 18128:2018

Oznaka standarda: SIST-TP ISO/TR 18128:2018
Koda projekta: 061521
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation -- Risk assessment for records processes and systems
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Ocena tveganja za postopke procesov in sisteme vodenja zapisov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
oSIST-TP ISO/TR 18128:2016 angleški jezik Withdrawn SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
SIST-TP ISO/TR 18128:2018 angleški jezik Active SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20 03.100.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-09
Področje projekta (angleško): This Technical Report intends to assist organizations in assessing risks to records processes and systems so they can ensure records continue to meet identified business needs as long as required. The report a) establishes a method of analysis for identifying risks related to records processes and systems, b) provides a method of analysing the potential effects of adverse events on records processes and systems, c) provides guidelines for conducting an assessment of risks related to records processes and systems, and d) provides guidelines for documenting identified and assessed risks in preparation for mitigation. This Technical Report does not address the general risks to an organization’s operations which can be mitigated by creating records. This Technical Report can be used by all organizations regardless of size, nature of their activities, or complexity of their functions and structure. These factors, and the regulatory regime in which the organization operates which prescribes the creation and control of its records, are taken into account when identifying and assessing risk related to records and records systems. Defining an organization or identifying its boundaries should take into account the complex structures and partnerships and contractual arrangements for outsourcing services and supply chains which are a common feature of contemporary government and corporate entities. Identifying the boundaries of the organization is the initial step in defining the scope of the project of risk assessment related to records. This Technical Report does not address directly the mitigation of risks as methods for these will vary from organization to organization. The Technical Report can be used by records professionals or people who have responsibility for records in their organizations and by auditors or managers who have responsibility for risk management programs in their organizations.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo je namenjeno podpori organizacijam pri ocenjevanju tveganj za postopke procesov in sisteme vodenja zapisov, da lahko zagotovijo ustreznost zapisov za identificirane poslovne potrebe. Poročilo a) določa metodo za analizo, s katero se identificira tveganja, povezana s postopki procesov in sistemi vodenja zapisov, b) določa metodo za analiziranje potencialnih učinkov neželenih dogodkov na postopke procesov in sisteme vodenja zapisov, c) podaja smernice za izvajanje ocene tveganj, povezanih s postopki procesov in sistemi vodenja zapisov, ter d) podaja smernice za dokumentiranje identificiranih in ocenjenih tveganj pri pripravi za zmanjševanje. To tehnično poročilo ne naslavlja splošnih tveganj pri poslovanju organizacije, ki jih je mogoče zmanjševati z ustvarjanjem zapisov. To tehnično poročilo lahko uporabijo vse organizacije, ne glede na velikost, naravo svojih dejavnosti ali zapletenost njihovih funkcij in strukture. Ti dejavniki in ureditveni režim, v katerem organizacija deluje ter predpisuje ustvarjanje in nadzor zapisov, se upoštevajo pri identificiranju in ocenjevanju tveganj, povezanih s postopki procesov in sistemi vodenja zapisov. Definiranje organizacije ali identificiranje njenih meja mora upoštevati zapletene strukture in partnerstva ter pogodbene ureditve za storitve zunanjega izvajanja in nabavne verige, ki so pogoste značilnosti sodobnih državnih organov in poslovnih subjektov. Identificiranje meja organizacije je prvi korak pri definiranju obsega projekta ocene tveganja, povezane z zapisi. To tehnično poročilo ne naslavlja neposredno zmanjševanja tveganja, saj se metode za to razlikujejo od organizacije do organizacije. Tehnično poročilo lahko uporabijo strokovnjaki za zapise ali osebe, ki so v svojih organizacijah odgovorne za zapise, ter revizorji ali vodje, ki so v svojih organizacijah odgovorni za programe upravljanja tveganja.

Najbolje prodajani standardi