SIST EN 62693:2014

Oznaka standarda: SIST EN 62693:2014
Koda projekta: 24345
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Industrial electroheating installations - Test methods for infrared electroheating installations
Naslov (slovenski): Industrijske naprave za električno ogrevanje - Metode za preskušanje naprav za električno ogrevanje z infrardečim sevanjem (IEC 62693:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62693:2014 angleški jezik Active SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 25.180.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-05
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies test procedures, conditions and methods according to which the main parameters and the main operational characteristics of industrial infrared electroheating installations are established. A limitation of the scope is that the infrared emitters have a maximum spectral emission at longer wavelengths than 780 nm in air or vacuum, and are emitting wideband continuous spectra such as by thermal radiation or high pressure arcs. In industrial infrared electroheating installations, infrared radiation is usually generated by infrared emitters and infrared radiation is significantly dominating over heat convection or heat conduction as means of energy transfer to the workload. IEC 60519-1:2010 defines infrared as optical radiation within the frequency range between about 400 THz and 300 GHz. This corresponds to the wavelength range between 780 nm and 1 mm in vacuum. Industrial infrared heating usually uses infrared sources with rated temperatures between 500 °C and 3000 °C; the emitted radiation from these sources dominates in the wavelength range between 780 nm and 10 μm. Installations under the scope of this standard typically use the Joule effect for the conversion of electric energy inside one or several sources into infrared radiation emitted onto the workload. Such infrared emitters are especially - thermal infrared emitters in the form of tubular, plate-like or otherwise shaped ceramics with a resistive element inside; - infrared quartz glass tube or halogen lamp emitters with a hot filament as a source; - non insulated elements made from molybdenum disilicide, silicon carbide or comparable materials; - restive metallic heating elements made e.g. from nickel based alloys or iron-chromiumaluminium alloys; - wide-spectrum arc lamps. This standard is not applicable to - infrared installations with lasers or light-emitting diodes (LEDs) as main sources - they are covered by IEC 62471:2006, IEC 60825-1:2007 and IEC/TR 60825-9:1999; - appliances for use by the general public; - appliances for laboratory use - they are covered by IEC 61010-1:2010; - electroheating installations where resistance heated bare wires, tubes or bars are used as heating elements, and infrared radiation is not a dominant side effect of the intended use, covered by IEC 60519-2:2006; - infrared heating equipment with a nominal combined electrical power of the infrared emitters of less than 250 W; • handheld infrared equipment. The tests are intended to be used to enable a fair comparison of the performance of installations belonging to the same class. Tests related to safety of the installations are defined in IEC 60519-12:2013. Tests related to the performance of infrared electroheating emitters are specified in IEC 62798:- . Therefore, this standard is applicable to ovens and furnaces with resistive heating elements if they fall under the scope of this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa preskusne postopke, pogoje in metode, po katerih so vzpostavljeni glavni parametri in glavne značilnosti delovanja industrijskih naprav za električno ogrevanje z infrardečim sevanjem. Omejitev področja uporabe na infrardeča sevala, ki imajo najvišjo spektralno emisijo pri valovnih dolžinah, daljših od 780 Nm, v zraku ali vakuumu, in oddajajo neprekinjene širokopasovne spektre, kakor pri lokih toplotnega sevanja ali visokega tlaka. V industrijskih napravah za električno ogrevanje z infrardečim sevanjem tako sevanje običajno ustvarjajo infrardeča sevala in občutno presega toplotno konvekcijo ali toplotno prevodnost kot način za prenos toplote v delovno obremenitev. Standard IEC 60519-1:2010 infrardeče sevanje določa kot optično sevanje na frekvenčnem območju med 400 THz in 300 GHz. To ustreza razponu valovnih dolžin od 780 nm do 1 mm v vakuumu. Pri industrijskem infrardečem ogrevanju se običajno uporabljajo viri infrardečega sevanja z nazivnimi temperaturami med 500 in 3000 °C; sevanje, oddano iz teh virov, je predvsem v razponu valovnih dolžin od 780 nm do 10 μm. Inštalacije, ki spadajo na področje uporabe tega standarda, običajno v skladu z Joulovim zakonom pretvarjajo električno energijo iz enega vira ali več v infrardeče sevanje, ki se oddaja v delovno obremenitev. Taka infrardeča sevala so še zlasti: – toplotna infrardeča sevala iz cevaste, ploščate ali poljubno oblikovane keramike z uporovnim elementom v notranjosti; – infrardeča sevala z vročo žarilno nitko kot virom sevanja, tj. rešetke iz kvarčnega stekla ali halogenske sijalke; – neizolirani elementi iz molibden disilicida, silicijevega karbida ali drugih primerljivih materialov; – uporovni kovinski grelni elementi, proizvedeni npr. iz nikljevih zlitin ali iz železo-kromovo-aluminijeve zlitine; – električne sijalke širokega spektra. Ta standard ne velja za: – inštalacije z glavnim virom infrardečega sevanja v obliki laserjev ali svetlečih diod (LED) – zajemajo jih IEC 62471:2006, IEC 60825-1:2007 in IEC/TR 60825-9:1999; – aparati za splošno uporabo; – aparati za laboratorijsko uporabo – zajema jih IEC 61010-1:2010; – inštalacije za električno ogrevanje, v katerih se kot grelni elementi uporabljajo uporovne žice, cevi ali palice in infrardeče sevanje ni prevladujoč stranski učinek predvidene uporabe, ki jih zajema standard IEC 60519-2:2006; – oprema z infrardečim ogrevanjem z nominalnim skupno električno močjo infrardečih seval, manjšo od 250 W; – ročna oprema z infrardečim sevanjem. Preskusi so namenjeni za zagotovitev poštene primerjave zmogljivosti inštalacij istega razreda. Preskusi, ki se nanašajo na varnost inštalacij, so določeni v standardu IEC 60519-12:2013. Preskusi, ki se nanašajo na zmogljivost infrardečih seval za električno ogrevanje, so določeni v standardu IEC 62798:- . Ta standard se torej uporablja za pečice in peči z uporovnimi grelnimi elementi, če spadajo na področje uporabe tega standarda.

Najbolje prodajani standardi