SIST EN 4179:2022

Oznaka standarda: SIST EN 4179:2022
Koda projekta: 04004398
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aerospace series - Qualification and approval of personnel for non-destructive testing
Naslov (slovenski): Aeronavtika - Kvalificiranje in odobritev osebja za neporušitvene preiskave
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 4179:2022 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje
ICS: 03.100.30 19.100 49.020
Status: V prevajanju
Objavljen: 01-Feb-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-02
Referenčna oznaka: EN 4179:2021
Področje projekta (angleško): 1.1 Purpose This document establishes the minimum requirements for the qualification and certification of personnel performing nondestructive testing (NDT), nondestructive inspection (NDI), or nondestructive evaluation (NDE) in the aerospace manufacturing, service, maintenance and overhaul industries. For the purposes of this document, the term NDT will be used and will be considered equivalent to NDI and NDE. In Europe, the term "approval" is used to denote a written statement by an employer that an individual has met specific requirements and has operating approval. The term "certification" as defined in 3.2 is used throughout this document as a substitute for the term "approval". Except when otherwise specified in the written practice, certification in accordance with this document includes operating approval. 1.2 Applicability This document applies to personnel using NDT methods to test and/or accept materials, products, components, assemblies or sub-assemblies. This document also applies to personnel: directly responsible for the technical adequacy of the NDT methods used, who approve NDT procedures and/or work instructions, who audit NDT facilities, or who provide technical NDT support or training. This document does not apply to individuals who only have administrative or supervisory authority over NDT personnel or to research personnel developing NDT technology for subsequent implementation and approval by a certified Level 3. Personnel performing specialized inspections using certain direct readout instruments as determined by a Level 3 certified in the method, do not require qualification or certification to this document. 1.2.1 Implementation This document addresses the use of a National Aerospace NDT Board (NANDTB). NANDTBs are only used as specified per Annex C and it is not mandatory to have such a board for compliance with this document. Personnel certified to previous revisions of NAS 410 or EN 4179 need not recertify to the requirements of this document until their current certification expires. 1.3 Methods 1.3.1 Common methods This document contains detailed requirements for the following common NDT methods: Eddy Current Testing (ET) Liquid Penetrant Testing (PT) Magnetic Particle Testing (MT) Radiographic Testing (RT) Thermographic Testing (IRT) Ultrasonic Testing (UT) 1.3.2 Other methods When invoked by engineering, quality, cognizant engineering organization or prime contractor requirements, this document applies to other current and emerging NDT methods used to determine the acceptability or suitability for intended service of a material, part, component, sub-assembly or assembly. Such methods can include, but are not limited to, acoustic emission, neutron radiography, leak testing, holography, and shearography. The requirements for personnel training, experience, and examination for these other methods are established in accordance with 6.4 and are documented by the employer.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa minimalne zahteve za usposobljenost in certificiranje osebja, ki izvaja neporušitveno preskušanje (NDT), neporušitveno pregledovanje (NDI) ali neporušitveno vrednotenje (NDE) na področju proizvodnje, servisa, vzdrževanja in obnove v aeronavtiki. V tem dokumentu je izraz neporušitveno preskušanje uporabljen in obravnavan kot enakovreden neporušitvenemu pregledovanju in neporušitvenemu vrednotenju. V Evropi se izraz »odobritev« uporablja za pisno izjavo delodajalca, da posameznik izpolnjuje posebne zahteve in ima odobritev za opravljanje dela. Izraz »certifikat«, kot je opredeljen v točki 3.2, je v tem dokumentu uporabljen kot nadomestek za izraz »odobritev«. Razen če ni v pisnih postopkih določeno drugače, certifikat v skladu s tem dokumentom vključuje tudi operativno pooblastilo. 1.2 Uporaba Ta dokument se uporablja za osebje, ki z metodami neporušitvenih preiskav preskuša in/ali odobrava materiale, izdelke, komponente, sklope in podsklope. Ta dokument se uporablja tudi za osebje, ki je neposredno odgovorno za tehnično primernost uporabljenih metod neporušitvenih preiskav, ki odobri postopke neporušitvene preiskave in/ali navodila za delo, ki izvaja revizijo prostorov za neporušitvene preiskave ali ki zagotavlja tehnično podporo oziroma usposabljanje za neporušitvene preiskave. Ta dokument se ne uporablja za posameznike, ki imajo samo administrativno ali nadzorno pristojnost nad osebjem, ki izvaja neporušitvene preiskave, ali za raziskovalno osebje, ki razvija tehnologijo za neporušitvene preiskave za nadaljnjo uvedbo in za odobritev pri certificiranju na 3. stopnji. Osebje, ki izvaja specializirane preglede z določenimi instrumenti za neposredne odčitke, kot jih je določila oseba z opravljeno 3. stopnjo, certificirana za metodo, ne potrebuje kvalifikacij ali certificiranja na podlagi tega dokumenta. 1.2.1 Izvajanje Ta dokument naslavlja uporabo nacionalnega aeronavtičnega odbora za neporušitvene preiskave (NANDTB). Nacionalni aeronavtični odbori za neporušitvene preiskave se uporabljajo samo, kot je določeno v dodatku C, za skladnost s tem dokumentom pa tak odbor ni obvezen. Osebju, ki je certificirano v skladu s prejšnjimi revizijami standarda NAS 410 ali EN 4179, se ni treba ponovno certificirati v skladu z zahtevami tega dokumenta, dokler njihov trenutni certifikat ne poteče. 1.3 Metode 1.3.1 Splošne metode Ta dokument vsebuje podrobne zahteve za naslednje splošne metode neporušitvenega preskušanja: preskušanje z vrtinčnimi tokovi (ET); preskušanje s tekočimi penetranti (PT); preskušanje z magnetnimi delci (MT); radiografsko preskušanje (RT); termografsko preskušanje (IRT); ultrazvočno preskušanje (UT). 1.3.2 Druge metode Kadar ga uporablja organizacija za inženiring ali kakovost ali pristojna inženirska organizacija oziroma se uporablja za zahteve glavnega pogodbenika, se ta dokument uporablja za druge trenutne in nove metode neporušitvenega preskušanja, ki se uporabljajo za določanje sprejemljivosti ali primernosti materiala, dela, komponente, podsklopa ali sklopa za predvideno uporabo. Take metode lahko vključujejo preskušanje akustične emisije, nevtronsko radiografijo, preskušanje tesnjenja, holografijo in merjenje z uporovnim merilnim lističem, vendar niso omejene na našteto. Zahteve glede usposabljanja, izkušenj in izpitov osebja za te druge metode je treba določiti v skladu s točko 6.4 in jih mora delodajalec dokumentirati.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 4179:2017 - Aeronavtika - Kvalificiranje in odobritev osebja za neporušitvene preiskave 01-Feb-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi