SIST ISO 18938:2011

Oznaka standarda: SIST ISO 18938:2011
Koda projekta: 045319
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Imaging materials - Optical discs - Care and handling for extended storage
Naslov (slovenski): Upodobitveni materiali - Optične plošče - Nega in ravnanje za dolgo shranjevanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 18938:2011 angleški jezik Withdrawn SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: GRT - Grafična tehnologija
ICS: 35.220.30 37.040.99
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-Jul-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-07
Razveljavitev: 01-Dec-2014
Referenca razveljavitve: Sporocila 2014-12
Referenčna oznaka: ISO 18938:2008
Področje projekta (angleško): This International Standard establishes general principles for the care and handling of digital optical discs during use. It addresses the issues of physical integrity of the medium necessary to preserve access to the recorded data (information). This International Standard includes recommendations for handling procedures to maximize the effective life of optical discs. Faulty handling, packing and transporting techniques and methods often cause physical damage to the discs and to the content recorded thereon. Extending the longevity of optical discs requires the identification of appropriate handling methods, as well as well-developed and implemented training programs. For the purposes of this International Standard, the term "optical disc" includes the families of compact disc (CD), digital versatile disc (DVD), high definition digital versatile disc (HD DVD) and Blu-ray disc (BD)2), and any hybrids of these families. The term "optical disc" also includes each type of disc within a family, including injection moulded [read-only memory (ROM)], dye-layer [recordable (R)] and phase change [rewriteable (RW), random access memory (RAM)] technologies. While some of the recommendations in this International Standard (e.g. those for staff training) apply specifically to large-scale or long term usage, the basics of all recommendations in this International Standard are intended to be applied in circumstances where the desired result is long-term usage of the medium whether archival, commercial or personal. This International Standard does not cover magneto-optical (MO) discs, laser discs (LD) or glass discs. At the time of writing, International Standards do not exist for HD DVD and Blu-ray discs. Nonetheless, it is believed that the recommendations in this International Standard for care and handling can equally apply to them. It is recognized that some of these requirements are not necessarily possible for the individual user to achieve. The following are within the scope of this International Standard: - use and handling environments, including pollutants, temperature and humidity and light exposure; - contamination concerns; - inspection; - cleaning and maintenance, including cleaning methods and frequency; - transportation; - disasters, including water, fire, construction and post-disaster procedures; - staff training. The quality of the data written on the disc is outside the scope of this International Standard. However, a high quality result of the recording phase is important to the longevity of information. It is advisable that a rigorous program of data integrity testing be implemented, as this forms an obligatory part of all digital long-term storage. In addition, when keeping digital information for archival purposes, it is advisable that a multiple copy/multiple location strategy be in place.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard vzpostavlja splošna načela za nego in ravnanje z digitalnimi optičnimi ploščami med uporabo. Obravnava vprašanja fizikalne celovitosti medija, ki je potrebna za ohranjanje dostopa do posnetih podatkov (informacij). Ta mednarodni standard vključuje priporočila za postopke ravnanja, s katerimi se čim bolj podaljša efektivna življenjska doba optičnih plošč. Napačne tehnike in metode ravnanja, pakiranja in prevoza pogosto povzročajo fizično škodo na ploščah in vsebini, ki je na njih navedena. Za podaljšanje življenjske dobe optičnih plošč je potrebna identifikacija ustreznih metod ravnanja ter dobro razviti in izvajani programi usposabljanja. Za ta mednarodni standard izraz »optična plošča« vključuje družine kompaktnih diskov (CD), digitalnih prilagodljivih plošč (DVD, digitalnih prilagodljivih plošč z veliko ločljivostjo (HD DVD) in diskov Blu-ray (BD)2) ter hibride teh družin. Izraz »optična plošča« vključuje tudi vse vrste plošč v družini, vključno z brizganimi [plošča z bralnim pomnilnikom (ROM)], barvnoslojnimi [snemalna plošča (R)] in fazno spremenljivimi [zapisljiva plošča (RW), plošča z bralno-pisalnim pomnilnikom (RAM)] tehnologijami. Čeprav nekatera od priporočil v tem mednarodnem standardu (npr. priporočila za usposabljanje osebja) veljajo specifično za obsežno ali dolgotrajno uporabo, osnove vseh priporočil v tem mednarodnem standardu veljajo v okoliščinah, v katerih je želeni rezultat dolgotrajna uporaba medija, ne glede na to, ali gre za arhivsko, komercialno ali osebno rabo. Ta mednarodni standard ne zajema magnetno-optičnih (MO) plošč, laserskih plošč (LD) ali steklenih plošč. V času, ko to pišemo, mednarodni standardi za plošče HD DVD in Blu-ray ne obstajajo. Domneva pa se, da priporočila za nego in ravnanje iz tega mednarodnega standarda lahko veljajo tudi zanje. Priznava se, da nekaterih od teh zahtev posamezen uporabnik morda ne more izpolniti. V okvir tega mednarodnega standarda spada spodaj navedeno: - okolja za uporabo in ravnanje, vključno z izpostavljenostjo onesnaževalom, temperaturi in vlagi ter svetlobi; - pomisleki glede kontaminacije; - nadzor; - čiščenje in vzdrževanje, vključno z metodami in pogostostjo čiščenja; - prevoz; - nesreče, vključno s poplavami, požarom, nesrečami pri izdelavi in postopki po nesreči; - usposabljanje osebja. Kakovost podatkov, zapisanih na ploščo, ni predmet tega mednarodnega standarda. Vendar pa je visoka kakovost rezultatov med snemanjem pomembna za dolgoživost informacij. Priporočljivo je, da se izvaja strog program preskušanja celovitosti podatkov, saj je obvezen del vsakega dolgoročnega shranjevanja digitalnih zapisov. Poleg tega je pri shranjevanju digitalnih informacij v arhiv priporočljivo, da je vzpostavljena strategija več kopij/več lokacij.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST ISO 18938:2014 - Upodobitveni materiali - Optične plošče - Nega in ravnanje za dolgo shranjevanje 01-Dec-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi