SIST EN 15954-2:2013

Oznaka standarda: SIST EN 15954-2:2013
Koda projekta: 00256566
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - Track - Trailers and associated equipment - Part 2: General safety requirements
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Zgornji ustroj - Vlečena vozila za posebne namene in spremljajoča oprema - 2. del: Splošne varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15954-2:2013 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IŽNP - Železniške naprave
ICS: 45.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-06
Referenčna oznaka: EN 15954-2:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the technical requirements to deal with the significant hazards, hazardous situations and events, common to trailers, as defined in the scope of EN 15954-1, including machinery, attachments and equipment permanently fixed to the trailer, intended for construction, maintenance and/or inspection of the railway infrastructure, emergency rescue and recovery. This European Standard specifies the technical requirements to deal with the common hazards during transport, assembly and installation, commissioning, running on track, use (including setting, programming, and process changeover), operation, cleaning, fault finding, maintenance and de-commissioning of the trailers when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer; see Clause 4. NOTE Specific measures for exceptional circumstances are not dealt with in this European Standard. They can be the subject of negotiation between manufacturer and the machine operator. The common hazards dealt with include the general hazards presented by the trailers, as well as the hazards presented by the following specific trailer functions: - track renewal;- rail maintenance; - craning; - catenary renewal / maintenance; - maintenance of the components of the infrastructure; - inspection and measurement of the components of the infrastructure; - tunnel inspection / ventilation; - emergency rescue and recovery during commissioning, use, maintenance and servicing. This European Standard applies to trailers that are not intended to operate signalling and control systems. Other similar machines are dealt with in other European Standards; see Annex D. It is assumed that a finished standard automotive chassis used as a host for a road-rail trailer will offer an acceptable safety level for its designed functions before conversion. This specific aspect is not dealt with in this European Standard. This European Standard does not deal with: a) requirements with regard to the quality of work and the performance of trailers; b) specific requirements established by a railway infrastructure manager; c) negotiations between the manufacturer and the trailer operator for additional or alternative requirements; d) requirements for use and running of the trailer on public highway; e) hazards due to air pressure caused by the passing of high-speed trains at more than 200 km/h; f) requirements which could be necessary in case of use in extreme conditions, such as: 1) extreme ambient temperatures (below – 20°C or above + 40°C); 2) highly corrosive or contaminating environment, e.g. due to the presence of chemicals; 3) potentially explosive atmospheres. This European Standard applies to all trailers that are ordered one year after the publication date by CEN of this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opisuje tehnične zahteve za obravnavanje večjih tveganj, nevarnih situacij in nevarnih dogodkov, ki so značilni za vlečena vozila za posebne namene, kot je opredeljeno v okviru področja uporabe standarda EN 15954-1, vključno s stroji, priključki in opremo, trajno nameščenimi na vlečeno vozilo za posebne namene, ki so namenjeni gradnji, vzdrževanju in/ali inšpekcijskim pregledom železniške infrastrukture, reševanju v izrednih primerih in sanaciji. Ta evropski standard določa tehnične zahteve za obravnavanje splošnih tveganj med transportom, sestavo in namestitvijo, začetkom delovanja, obratovanjem na zgornjem ustroju, uporabo (vključno z nastavljanjem, programiranjem in spremembo procesa), delovanjem, čiščenjem, iskanjem napak, vzdrževanjem in prenehanjem delovanja vlečenih vozil za posebne namene, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec (glej točko 4). OPOMBA Posebni ukrepi za izredne razmere niso obravnavani v tem evropskem standardu. Lahko so predmet dogovora med proizvajalcem in upravljavcem stroja. Med obravnavana splošna tveganja spadajo običajna tveganja, ki jih predstavljajo vlečena vozila za posebne namene, in tveganja, ki jih predstavljajo naslednje posebne funkcije vlečenih vozil: – obnova zgornjega ustroja; – vzdrževanje tirnic; – premikanje/dvigovanje; – obnova/vzdrževanje vozne mreže; – vzdrževanje sestavnih delov infrastrukture; – inšpekcijsko pregledovanje in merjenje sestavnih delov infrastrukture; – inšpekcijsko pregledovanje/prezračevanje predorov; – reševanje v izrednih primerih in sanacija med začetkom delovanja, uporabo, vzdrževanjem in servisiranjem. Ta evropski standard se uporablja za vlečena vozila za posebne namene, ki niso namenjena upravljanju signalizacijskih in nadzornih sistemov. Drugi podobni stroji so obravnavani v drugih evropskih standardih; glej dodatek D. Predpostavlja se, da dokončana standardna avtomobilska šasija, ki se uporablja kot gostiteljica za cestno-železniško vlečeno vozilo, zagotavlja sprejemljivo raven varnosti za svoje načrtovane funkcije pred predelavo. Ta posebni vidik ni obravnavan v tem evropskem standardu. Ta evropski standard ne obravnava: a) zahtev glede kakovosti dela in lastnosti vlečenih vozil za posebne namene; b) posebnih zahtev, ki jih določa upravitelj železniške infrastrukture; c) dogovorov med proizvajalcem in upravljavcem vlečenega vozila glede dodatnih ali nadomestnih zahtev; d) zahtev glede uporabe in delovanja vlečenega vozila za posebne namene na javni avtocesti; e) tveganj zaradi zračnega pritiska, ki nastane, kadar gredo mimo vlaki visoke hitrosti z več kot 200 km/h; f) zahtev, ki bi bile lahko potrebne v primeru uporabe v izrednih razmerah, kot so: 1) izredne temperature okolja (pod –20 °C ali nad +40 °C); 2) močno korozivno ali onesnažujoče okolje, npr. zaradi prisotnosti kemikalij; 3) potencialno eksplozivna okolja. Ta evropski standard se uporablja za vsa vlečena vozila za posebne namene, ki so naročena eno leto po datumu objave tega standarda s strani CEN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 15955:2020 - Železniške naprave - Infrastruktura - Vlečni stroji, priklopni vagoni in pripadajoča oprema - Splošne varnostne in tehnične zahteve za vožnjo in delovanje 11-apr-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi