SIST EN ISO 14224:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 14224:2016
Koda projekta: 00012333
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment (ISO 14224:2016)
Naslov (slovenski): Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Zbiranje in izmenjava podatkov o zanesljivosti in vzdrževanju opreme (ISO 14224:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 14224:2016 angleški jezik Active SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 75.180.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-12
Referenčna oznaka: EN ISO 14224:2016
Področje projekta (angleško): This International Standard provides a comprehensive basis for the collection of reliability and maintenance (RM) data in a standard format for equipment in all facilities and operations within the petroleum, natural gas and petrochemical industries during the operational life cycle of equipment. It describes data collection principles and associated terms and definitions that constitute a “reliability language” that can be useful for communicating operational experience. The failure modes defined in the normative part of this International Standard can be used as a “reliability thesaurus” for various quantitative as well as qualitative applications. This International Standard also describes data quality control and assurance practices to provide guidance for the user. Standardization of data collection practices facilitates the exchange of information between parties, e.g. plants, owners, manufacturers and contractors. This International Standard establishes requirements that any in-house or commercially available RM data system is required to meet when designed for RM data exchange. Examples, guidelines and principles for the exchange and merging of such RM data are addressed. This International Standard also provides a framework and guidelines for establishing performance objectives and requirements for equipment reliability and availability performance. Annex A contains a summary of equipment that is covered by this International Standard. This International Standard defines a minimum amount of data that is required to be collected, and it focuses on two main issues: — data requirements for the categories of data to be collected for use in various analysis methodologies; — standardized data format to facilitate the exchange of reliability and maintenance data between plants, owners, manufacturers and contractors. The following main categories of data are to be collected: a) equipment data, e.g. equipment taxonomy, equipment attributes; b) failure data, e.g. failure cause, failure consequence; c) maintenance data, e.g. maintenance action, resources used, maintenance consequence, down time. NOTE Clause 9 gives further details on data content and data format. The main areas where such data are used are the following: 1) reliability, e.g. failure events and failure mechanisms; 2) availability/efficiency, e.g. equipment availability, system availability, plant production availability; 3) maintenance, e.g. corrective and preventive maintenance, maintenance plan, maintenance supportability; 4) safety and environment, e.g. equipment failures with adverse consequences for safety and/or environment. This International Standard does not apply to the following: i. data on (direct) cost issues; ii. data from laboratory testing and manufacturing (e.g. accelerated lifetime testing), see also 5.2; iii. complete equipment data sheets (only data seen relevant for assessing the reliability performance are included); iv. additional on-service data that an operator, on an individual basis, can consider useful for operation and maintenance; v. methods for analysing and applying RM data (however, principles for how to calculate some basic vi. reliability and maintenance parameters are included in the annexes).
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard podaja obsežno osnovo za zbiranje podatkov o zanesljivosti in vzdrževanju (RM) v standardnem formatu za opremo v vseh obratih in postopkih v petrokemični industriji in industriji za predelavo nafte in zemeljskega plina med življenjskim ciklom opreme. Opisuje načela zbiranja podatkov ter s tem povezane izraze in opredelitve, ki sestavljajo »jezik zanesljivosti«, ki je uporaben za posredovanje izkušenj pri uporabi opreme. Načini odpovedi, ki so opredeljeni v normativnem delu tega mednarodnega standarda, se lahko uporabljajo kot »tezaver zanesljivosti« za različne kvantitativne in kvalitativne primere uporabe. Ta mednarodni standard opisuje tudi kontrolo kakovosti podatkov in prakse zagotavljanja kakovosti z namenom podajanja smernic uporabniku. Standardizacija praks zbiranja podatkov omogoča lažjo izmenjavo informacij med strankami (npr. obrati, lastniki, proizvajalci in zunanjimi izvajalci). Ta mednarodni standard določa zahteve, ki jih mora vsak interni in komercialno dostopni sistem podatkov RM izpolnjevati, če je zasnovan za izmenjavo podatkov RM. Obravnavani so primeri, smernice ter načela izmenjave in združevanja podatkov RM. Ta mednarodni standard zagotavlja tudi okvirno strukturo in smernice za vzpostavljanje ciljev delovanja ter zahtev za zanesljivost in razpoložljivost opreme. Dodatek A vsebuje povzetek opreme, ki je zajeta v tem mednarodnem standardu. Ta mednarodni standard opredeljuje najmanjšo količino podatkov, ki jo je treba zajeti, in se osredotoča na dve glavni težavi: – podatkovne zahteve za kategorije podatkov, ki jih je treba zbrati za uporabo pri različnih metodologijah analize; – standardiziran format podatkov za lažjo izmenjavo podatkov o zanesljivosti in vzdrževanju med obrati, lastniki, proizvajalci in zunanjimi izvajalci. Naslednje glavne kategorije podatkov so namenjene zbiranju: a) podatki o opremi (npr. taksonomija opreme, lastnosti opreme); b) podatki o odpovedi (npr. razlog za odpoved, posledica odpovedi); c) podatki o vzdrževanju (npr. vzdrževalni ukrep, porabljeni viri, posledica vzdrževanja, čas nedejavnosti). OPOMBA: Točka 9 podaja dodatne podrobnosti o vsebini podatkov in formatu podatkov. Glavna področja, kjer se taki podatki uporabljajo: 1) zanesljivost (npr. odpovedi in mehanizmi odpovedi); 2) razpoložljivost/učinkovitost (npr. razpoložljivost opreme, razpoložljivost sistemov, razpoložljivost proizvodnega obrata); 3) vzdrževanje (npr. korektivno in preventivno vzdrževanje, načrt vzdrževanja, podpora vzdrževanja); 4) varnost in okolje (npr. okvare opreme z neželenimi posledicami za varnost in/ali okolje). Ta mednarodni standard se ne uporablja za: i. podatke o vprašanjih glede (neposrednih) stroškov; ii. podatke iz laboratorijskih preskusov in proizvodnje (npr. preskusov s pospeševanjem življenjskega cikla), glej tudi točko 5.2; iii. celotne tehnične liste opreme (vključeni so samo podatki, ki so uporabni za ocenjevanje zanesljivosti opreme); iv. dodatne podatke o storitvi, ki jih operater po lastni presoji lahko smatra kot uporabne za uporabo ali vzdrževanje opreme; v. metode za analizo in uporabo podatkov RM (vendar načela izračuna nekaterih osnovnih vi. parametrov zanesljivosti in vzdrževanja so vključena v dodatke).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 14224:2007 - Petrokemična industrija ter industrija nafte in zemeljskega plina - Zbiranje in izmenjava podatkov o zanesljivosti in vzdrževanju opreme (ISO 14224:2006) 26-okt-2016
Revidiran SIST EN ISO 14224:2007 - Petrokemična industrija ter industrija nafte in zemeljskega plina - Zbiranje in izmenjava podatkov o zanesljivosti in vzdrževanju opreme (ISO 14224:2006) 01-sep-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi