SIST EN 1998-2:2006/A1:2009

Oznaka standarda: SIST EN 1998-2:2006/A1:2009
Koda projekta: 00250166
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges
Naslov (slovenski): Evrokod 8: Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: Mostovi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1998-2:2006/A1:2009 angleški jezik Active SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KON - Konstrukcije
ICS: 91.120.25 93.040
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2009
Refer. št. objave: Sporočila 2009-06
Referenčna oznaka: EN 1998-2:2005/A1:2009
Področje projekta (angleško): (1) The scope of Eurocode 8 is defined in EN 1998-1:2004, 1.1.1 and the scope of this Standard is defined in 1.1.1. Additional parts of Eurocode 8 are indicated in EN 1998-1:2004, 1.1.3. (2) Within the framework of the scope set forth in EN 1998-1:2004, this part of the Standard contains the particular Performance Requirements, Compliance Criteria and Application Rules applicable to the design of earthquake resistant bridges. (3) This Part primarily covers the seismic design of bridges in which the horizontal seismic actions are mainly resisted through bending of the piers or at the abutments; i.e. of bridges composed of vertical or nearly vertical pier systems supporting the traffic deck superstructure. It is also applicable to the seismic design of cable-stayed and arched bridges, although its provisions should not be considered as fully covering these cases. (4) Suspension bridges, timber and masonry bridges, moveable bridges and floating bridges are not included in the scope of this Part. (5) This Part contains only those provisions that, in addition to other relevant Eurocodes or relevant Parts of EN 1998, should be observed for the design of bridges in seismic regions. In cases of low seismicity, simplified design criteria may be established (see 2.3.7(1)). (6) The following topics are dealt with in the text of this Part: Basic requirements and Compliance Criteria, Seismic Action, Analysis, Strength Verification, Detailing. This Part also includes a special section on seismic isolation with provisions covering the application of this method of seismic protection to bridges. (7) Annex G contains rules for the calculation of capacity design effects. (8) Annex J contains rules regarding the variation of design properties of seismic isolator units and how such variation may be taken into account in design.
Področje projekta (slovensko): Področje uporabe Evrokoda 8 je opredeljeno v EN 1998-1:2004, 1.1.1 in področje uporabe tega standarda je opredeljeno v 1.1.1. Dodatni deli Evrokoda 8 so navedeni v EN 1998-1:2004, 1.1.3. (2) V okviru področja, opredeljenega v EN 1998-1:2004, ta del standarda vsebuje posebne Zahteve za zmogljivost, Merila skladnosti in Pravila uporabe, ki se uporabljajo za načrtovanje potresno odpornih mostov. (3) Ta del zajema zlasti potresno načrtovanje mostov, kjer se odpornost proti horizontalnim potresnim vplivom doseže predvsem z ukrivljanjem podmostnikov ali pri opornikih; tj. mostov, ki jih tvorijo navpični ali skoraj navpični sistemi podmostnikov, ki podpirajo krov prometne nadgradnje. Uporablja se tudi za potresno načrtovanje mostov s poševnimi zategami in obokanih mostov, čeprav njegove določbe teh primerov ne pokrivajo v celoti. (4) Viseči mostovi, leseni in zidani mostovi, premični mostovi in plavajoči mostovi niso vključeni v področje tega dela standarda. (5) Ta del vsebuje samo tiste določbe, ki jih je poleg drugih pomembnih Evrokodov ali pomembnih delov EN 1998 treba upoštevati pri načrtovanju mostov v potresnih regijah. V primerih nizke potresnosti se smejo vzpostaviti poenostavljena merila načrtovanja (glej 2.3.7(1)). (6) V besedilu tega dela so obravnavane naslednje teme: - Osnovne zahteve in Merila Skladnosti, - Potresni vpliv, - Analiza, - Preverjanje trdnosti, - Podrobno navajanje. Ta del prav tako zajema poseben razdelek o potresni osamitvi z določbami, ki zajemajo uporabo te metode potresne zaščite za mostove. (7) Dodatek G vsebuje pravila za izračun učinkov načrtovanja nosilnosti. (8) Dodatek J vsebuje pravila glede odstopanja lastnosti pri načrtovanju enot potresnih izolatorjev in kako je takšna odstopanja mogoče upoštevati pri načrtovanju.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjuje SIST EN 1998-2:2006 - Evrokod 8 - Projektiranje konstrukcij na potresnih območjih - 2. del: Mostovi 01-jun-2009


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi