SIST EN ISO 2919:2015

Oznaka standarda: SIST EN ISO 2919:2015
Koda projekta: 00430001
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Radiological protection - Sealed radioactive sources - General requirements and classification (ISO 2919:2012)
Naslov (slovenski): Radiološka zaščita - Zaprti radioaktivni viri - Splošne zahteve in razvrstitev (ISO 2919:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 2919:2015 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.280
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-02
Referenčna oznaka: EN ISO 2919:2014
Področje projekta (angleško): This International Standard establishes a classification system for sealed radioactive sources that is based on test performance and specifies general requirements, performance tests, production tests, marking and certification. It provides a set of tests by which manufacturers of sealed radioactive sources can evaluate the safety of their products in use and users of such sources can select types which are suitable for the required application, especially where protection against the release of radioactive material, with consequent exposure to ionizing radiation, is concerned. This International Standard can also serve as guidance to regulating authorities. The tests fall into several groups, including, for example, exposure to abnormally high and low temperatures and a variety of mechanical tests. Each test can be applied in several degrees of severity. The criterion of pass or fail depends on leakage of the contents of the sealed radioactive source. NOTE Leakage test methods are given in ISO 9978. Although this International Standard classifies sealed sources by a variety of tests, it does not imply that a sealed source will maintain its integrity if used continuously at the rated classification. For example, a sealed source tested for 1 h at 600 °C might, or might not, maintain its integrity if used continuously at 600 °C. A list of the main typical applications of sealed radioactive sources, with a suggested test schedule for each application, is given in Table 3. The tests constitute minimum requirements corresponding to the applications in the broadest sense. Factors to be considered for applications in especially severe conditions are listed in 4.2. This International Standard makes no attempt to classify the design of sources, their method of construction or their calibration in terms of the radiation emitted. Radioactive materials inside a nuclear reactor, including sealed sources and fuel elements, are not covered by this International Standard.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa sistem razvrstitve za zaprte radioaktivne vire, ki temelji na preskusni učinkovitosti, ter določa splošne zahteve, preskuse učinkovitosti, proizvodne preskuse, označevanje in certificiranje. Zagotavlja sklop preskusov, s katerimi lahko proizvajalci zaprtih radioaktivnih virov ocenijo varnost svojih proizvodov med uporabo, uporabniki teh virov pa lahko izberejo tipe, ki so primerni za potrebno uporabo, zlasti pri zaščiti pred sproščanjem radioaktivnega materiala s posledično izpostavljenostjo ionizirajočemu sevanju. Ta mednarodni standard lahko služi tudi kot navodila za upravne organe. Preskusi spadajo v več skupin, kot so na primer izpostavljenost izredno visokim in nizkim temperaturam ter različni mehanski preskusi. Vsak preskus se lahko izvede različno strogo. Merila za uspešno/neuspešno opravljen preskus so odvisna od puščanja vsebine zaprtega radioaktivnega vira. OPOMBA: Preskusne metode za puščanje so navedene v standardu ISO 9978. Čeprav ta mednarodni standard razvršča zaprte vire z različnimi preskusi, ne zagotavlja, da bo zaprt vir ohranil svojo celovitost, če se trajno uporablja pri naznačeni razvrstitvi. Na primer, zaprt vir, ki se eno uro preskuša pri temperaturi 600 °C, lahko ohrani svojo celovitost, če se trajno uporablja pri 600 °C, ali pa tudi ne. Seznam glavnih običajnih uporab zaprtih radioaktivnih virov s predlaganim preskusnim razporedom za vsako uporabo je podan v preglednici 3. Preskusi predstavljajo minimalne zahteve, ki ustrezajo uporabam v najširšem smislu. Dejavniki, ki jih je treba upoštevati za uporabe v zlasti strogih pogojih, so navedene v točki 4.2. Ta mednarodni standard ne poskuša razvrstiti zasnove virov, njihove metode izdelave ali njihovega umerjanja v zvezi z oddanim sevanjem. Radioaktivni materiali v jedrskem reaktorju, vključno z zaprtimi viri in gorivnimi elementi, niso obravnavani v tem mednarodnem standardu.

Najbolje prodajani standardi