SIST ISO 16175-2:2013

Oznaka standarda: SIST ISO 16175-2:2013
Koda projekta: 055791
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation -- Principles and functional requirements for records in electronic office environments -- Part 2: Guidelines and functional requirements for digital records management systems
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Načela in funkcionalne zahteve za zapise v okoljih elektronske pisarne - 2. del: Smernice in funkcionalne zahteve za sisteme upravljanja z digitalnimi zapisi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 16175-2:2013 angleški jezik Active SIST-K: 84.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Področje projekta (angleško): The scope of this part is limited to products that are often termed 'electronic records management systems' or 'enterprise content management systems'. This part will use the term digital records management systems for those software applications whose primary function is records management. It does not seek to set requirements for records still in use and held within business systems. Digital objects created by email, word processing, spreadsheet and imaging applications (such as text documents, and still or moving images), where they are identified to be of business value, should be managed within digital records management systems which meet the functional requirements set out in this part. Records managed by a digital records management system may be stored on a variety of different media formats, and may be managed in hybrid record aggregations that include both digital and non-digital elements. This part does not attempt to include requirements that are not specific to, or necessary for, records management, for example, general system management and design requirements. Nor does it include requirements common to all software applications, such as performance, scalability and usability. Given the target audience of this document, it also assumes a level of knowledge about developing design specifications, procurement and evaluation processes, and therefore these issues are not covered in this part. Although not included in this part's requirements, the importance of non-records management functional requirements for records management systems is recognised through their inclusion in the high-level model outlined in Section 4.2: Overview of functional requirements. Specifications for the long-term preservation of digital records are also beyond the scope of this part; this issue should be addressed separately within a dedicated framework for digital preservation or 'digital archiving' at a strategic level. These digital preservation considerations transcend the life of systems and are system independent; they should be assessed in a specific migration and conversion plan at the tactical level. However, recognition of the need to maintain records for as long as they are required shall be addressed, and potential format obsolescence issues should also be considered when applying the functional requirements. This part articulates a set of functional requirements for digital records management systems. These requirements apply to records irrespective of the media in which they were created and/or stored. The requirements are intended to: a) set out the processes and requirements for identifying and managing records in digital records management systems; b) set out the records management functionality to be included in a design specification when building, upgrading or purchasing digital records management systems software; c) inform records management functional requirements in the selection of commercially available digital records management systems; and d) review the records management functionality of, or assess the compliance of, an existing digital records management system.
Področje projekta (slovensko): Področje uporabe tega dela je omejeno na izdelke, za katere se pogosto uporablja izraz »sistemi upravljanja z elektronskimi zapisi« ali »sistemi upravljanja z vsebino podjetja«. Ta del uporablja izraz »sistemi upravljanja z digitalnimi zapisi« za tiste programske aplikacije, katerih glavna naloga je upravljanje z zapisi. Ne poskuša določiti zahtev za zapise, ki se še vedno uporabljajo in so shranjeni v poslovnih sistemih. Digitalne objekte, ki so bili ustvarjeni z e-pošto, urejanjem besedil, preglednicami in aplikacijami za urejanje slik (kot so besedilni dokumenti in nepremične ali dinamične slike) in ki jim je bila pripisana poslovna vrednost, je treba upravljati znotraj sistemov upravljanja z digitalnimi zapisi, ki izpolnjujejo funkcionalne zahteve, določene v tem delu. Zapise, ki so upravljani znotraj sistemov upravljanja z digitalnimi zapisi, je mogoče shranjevati v vrsti različnih medijskih formatov in jih je mogoče upravljati v hibridnih združenih zapisih, ki vključujejo digitalne in nedigitalne elemente. Ta del ne vključuje zahtev, ki niso določene ali potrebne za upravljanje z zapisi, na primer splošno upravljanje s sistemom in zahteve zasnove. Prav tako ne vključuje zahtev, ki so skupne vsem programskim aplikacijam, kot so delovanje, prilagodljivost velikosti in uporabnost. Glede na naslovnike tega dokumenta prav tako predvideva dobro poznavanje razvoja specifikacij zasnove ter postopkov nabave in vrednotenja, zato teh vprašanj ne zajema. Čeprav niso vključene v zahteve tega dela, so funkcionalne zahteve za upravljanje z ne-zapisi pomembne za sisteme upravljanja z zapisi in so vključene v večravninski model v oddelku 4.2: Pregled funkcionalnih zahtev. Specifikacij za dolgotrajno shranjevanje digitalnih zapisov ta del ne obravnava; to vprašanje je treba obravnavati ločeno v okviru njemu namenjenega okvira za digitalno shranjevanje ali »digitalno arhiviranje« na strateški ravni. To digitalno shranjevanje presega življenjsko dobo sistemov in je neodvisno od njih; oceniti bi ga bilo treba v posebnem načrtu migracije in prehoda na taktični ravni. Vendar pa obravnava potrebo po ohranjanju zapisov kolikor dolgo je potrebno, prav tako pa bilo treba pri uporabi funkcionalnih zahtev upoštevati tudi morebitne težave zaradi zastaranja formatov. Ta del določa sklop funkcionalnih zahtev za sisteme upravljanja z digitalnimi zapisi. Te zahteve veljajo za zapise ne glede na medij, v katerem so bili ustvarjeni in/ali shranjeni. Zahteve so namenjene: a) določanju postopkov in zahtev za identifikacijo zapisov in upravljanje z zapisi v sistemih upravljanja z digitalnimi zapisi; b) določanju funkcionalnosti upravljanja z zapisi, ki bo vključeno v specifikacije zasnove pri oblikovanju, nadgradnji ali nakupu programske opreme za sisteme upravljanja z digitalnimi zapisi; c) obveščanju o funkcionalnih zahtevah za upravljanje z zapisi pri komercialno dostopnih sistemih upravljanja z digitalnimi zapisi; in d) pregledu funkcionalnosti upravljanja z zapisi za obstoječi sistem upravljanja z digitalnimi zapisi ali ocenjevanju skladnosti obstoječih sistemov upravljanja z digitalnimi zapisi.

Najbolje prodajani standardi