SIST EN 55014-2:2015

Oznaka standarda: SIST EN 55014-2:2015
Koda projekta: 24224
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus -- Part 2: Immunity - Product family standard
Naslov (slovenski): Elektromagnetna združljivost - Zahteve za (električne) gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne aparate - 2. del: Odpornost - Standard za družino izdelkov (CISPR 14-2:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 55014-2:2015 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EMC - Elektromagnetna združljivost
ICS: 33.100.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-05
Razveljavitev: 01-Oct-2023
Referenca razveljavitve: Sporocila 2023-10
Referenčna oznaka: EN 55014-2:2015
Področje projekta (angleško): 1.1 This part of CISPR 14 deals with the electromagnetic immunity of appliances and similar apparatus for household and similar purposes that use electricity, as well as electric toys and electric tools, the rated voltage of the apparatus being not more than 250 V for single-phase apparatus to be connected to phase and neutral, and 480 V for other apparatus. Apparatus may incorporate motors, heating elements or their combination, may contain electric or electronic circuitry, and may be powered by the mains, by transformer, by batteries, or by any other electrical power source. Apparatus not intended for household use, but which nevertheless may require the immunity level, such as apparatus intended to be used by laymen in shops, in light industry and on farms, are within the scope of this standard, as far as they are included in CISPR 14-1. In addition, the following are also included in the scope of this standard: – microwave ovens for domestic use and catering; – cooking hobs and cooking ovens, heated by means of r.f. energy; – (single- and multiple-zone) induction cooking appliances; – appliances for personal care equipped with radiators in the range from UV to IR, inclusive (this includes visible light); – power supplies and battery chargers provided with or intended for apparatus within the scope of this standard. 1.2 This standard does not apply to: – equipment for lighting purposes; – apparatus designed exclusively for heavy industrial purposes; – apparatus intended to be part of the fixed electrical installation of buildings (such as fuses, circuit breakers, cables and switches); – apparatus intended to be used in locations where special electromagnetic conditions prevail, such as the presence of high electromagnetic fields (for example in the vicinity of a broadcast transmitting station), or where high pulses occur on the power network (such as in a power generator station); – radio and television receivers, audio and video equipment, and electronic music instruments other than toys; – medical electrical appliances; – personal computers and similar equipment other than toys; – radio transmitters; – apparatus designed to be used exclusively in vehicles; – babies surveillance systems. 1.3 Immunity requirements in the frequency range 0 Hz to 400 GHz are covered. 1.4 The effects of electromagnetic phenomena relating to the safety of apparatus are excluded from this standard and are covered by other standards, for example in the IEC 60335 series. Abnormal operation of the apparatus (such as simulated faults in the electric circuitry for testing purposes) is not taken into consideration. NOTE 1 Attention is drawn to the fact that additional requirements can be necessary for apparatus intended to be used on board ships or aircraft. 1.5 The object of this standard is to specify the immunity requirements for apparatus defined in the scope in relation to continuous and transient, conducted and radiated electromagnetic disturbances, including electrostatic discharges. These requirements represent essential electromagnetic compatibility immunity requirements. NOTE 2 In special cases, situations will arise where the level of disturbances may exceed the test values specified in this standard. In these instances special mitigation measures may have to be employed.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Ta del standarda CISPR 14 obravnava elektromagnetno odpornost naprav ter podobnih aparatov za gospodinjske in podobne namene, ki porabljajo elektriko, ter električnih igrač in električnega orodja, pri čemer je lahko nazivna napetost aparatov največ 250 V za enofazne aparate pri priključitvi faze in nevtralnega vodnika ter 480 V za druge aparate. Aparati lahko vključujejo motorje, grelne elemente ali kombinacijo obojih in električno ali elektronsko vezje, napajajo pa se lahko prek omrežja, transformatorja, akumulatorja ali prek drugega vira električne energije. Področje uporabe tega standarda zajema aparate, ki niso namenjeni za gospodinjsko uporabo, vendar lahko zahtevajo raven odpornosti, kot so aparati, namenjeni za laično uporabo v trgovinah, lahki industriji in na kmetijah, in sicer pod pogojem, da jih vključuje standard CISPR 14-1. Področje uporabe tega standarda vključuje tudi naslednje: – mikrovalovne pečice za domačo uporabo in namene v gostinstvu; – kuhalnike in pečice, ki jih segreva radiofrekvenčna energija; – indukcijske kuhalnike (z eno ali več kuhalnimi ploščami); – naprave za osebno nego, opremljene z grelniki z razponom od (vključno z) UV do (vključno z) IR (to vključuje vidno svetlobo); – napajalne enote in polnilnike baterij, priložene aparatom, ki spadajo na področje uporabe tega standarda, ali namenjene zanje. 1.2 Ta standard se ne uporablja za: – opremo za namene osvetlitve; – aparate, ki so zasnovani posebej za zahtevne industrijske namene; – aparate, ki so namenjeni za uporabo kot del stalne električne napeljave v stavbah (npr. varovalke, odklopniki, kabli in stikala); – aparate, ki so namenjeni za uporabo na mestih, kjer prevladujejo posebne razmere izpostavljenosti elektromagnetnim valovom, na primer v bližini močnih elektromagnetnih polj (oddajna postaja) ali na mestih z močnimi impulzi v napajalnem omrežju (elektrarna); – radijske in televizijske sprejemnike, zvočno in video opremo ter elektronska glasbila, ki niso igrače; – električne medicinske naprave; – osebne računalnike in podobno opremo, ki ne vključuje igrač; – radijske sprejemno-oddajne enote; – aparate, zasnovane izključno za uporabo v vozilih; – sisteme za nadzor dojenčkov. 1.3 Zajema zahteve glede odpornosti v frekvenčnem razponu od 0 Hz do 400 GHz. 1.4 Ta standard ne vključuje vplivov elektromagnetnih pojavov v zvezi z varnostjo aparatov. Ti so zajeti v drugih standardih (na primer v skupini standardov IEC 60335). Neobičajno delovanje aparatov, kot na primer pri simuliranih napakah električnega vezja za preskusne namene, se ne obravnava. OPOMBA 1: Opozoriti je treba na dejstvo, da so za aparate, ki so namenjeni za uporabo na krovu ladij ali letal, morda potrebne dodatne zahteve. 1.5 Cilj tega standarda je opredeliti zahteve glede odpornosti za aparate, ki so opredeljeni za to področje uporabe, v zvezi z neprekinjenimi in začasnimi ter vodenimi in sevanimi motnjami elektromagnetnega sevanja, vključno z elektrostatičnimi razelektritvami. Te zahteve predstavljajo osnovne zahteve glede odpornosti v zvezi z elektromagnetno združljivostjo. OPOMBA 2: V posebnih primerih lahko nastopijo okoliščine, v katerih lahko stopnje motenj presežejo preskusne vrednosti, določene v tem standardu. V teh primerih je morda treba uporabiti posebne ukrepe za ublažitev.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 55014-2:1997/IS1:2007 - Elektromagnetna združljivost - Zahteve za (električne) gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne aparate - 1. del: Oddajanje - Razlaga točke 8.4 standarda EN SIST 55014-2:1997 z A1:2001 23-Mar-2021
Nadomešča SIST EN 55014-2:1997 - Elektromagnetna združljivost - Zahteve za (električne) gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne aparate - 2. del: Odpornost - Standard za družino izdelkov (CISPR 14-2:1997) (vsebuje popravek AC:1997) 01-May-2015
Dopolnjen z SIST EN 55014-2:2015/oprA1:2018 - Elektromagnetna združljivost - Zahteve za (električne) gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne aparate - 2. del: Odpornost - Standard za družino izdelkov - Dopolnilo A1 25-Jul-2017
Nadomešča SIST EN 55014-2:1997/A1:2002 - Elektromagnetna združljivost - Zahteve za (električne) gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne aparate - 2. del: Odpornost - Standard za družino izdelkov - Dopolnilo A1 (CISPR 14-2:1997/A1:2001) 01-May-2015
Nadomeščen z SIST EN IEC 55014-2:2021 - Elektromagnetna združljivost - Zahteve za (električne) gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne aparate - 2. del: Odpornost - Standard za družino izdelkov 01-May-2021
Dopolnjen z SIST EN 55014-2:2015/oprA1:2018 - Elektromagnetna združljivost - Zahteve za (električne) gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne aparate - 2. del: Odpornost - Standard za družino izdelkov -Dopolnilo A1 04-Jul-2017
Nadomešča SIST EN 55014-2:1997/A2:2009 - Elektromagnetna združljivost - Zahteve za (električne) gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne aparate - 2. del: Odpornost - Standard za družino izdelkov (CISPR 14-2:1997/A2:2008) 01-May-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi