SIST EN 1359:2017

Oznaka standarda: SIST EN 1359:2017
Koda projekta: 00237024
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Gas meters - Diaphragm gas meters
Naslov (slovenski): Plinomeri - Mehovni plinomeri
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1359:2017 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DPL - Oskrba s plinom
ICS: 91.140.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-12
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the requirements and tests for the construction, performance, safety and production of class 1,5 diaphragm gas meters (referred to as meters) having co-axial single pipe, or two pipe connections, used to measure volumes of fuel gases of the 1st, 2nd and 3rd families in accordance with EN 437:2003+A1:2009, at maximum working pressures not exceeding 0,5 bar and maximum actual flow rates not exceeding 160 m3/h over a minimum ambient and gas temperature range of −10 °C to +40 °C. This standard applies to meters with and without built-in temperature conversion that are installed in locations with vibration and shocks of low significance and in - closed locations (indoor or outdoor with protection as specified by the manufacturer) with condensing or with non-condensing humidity or, if specified by the manufacturer, - open locations (outdoor without any covering) with condensing humidity or with non-condensing humidity - in locations with electromagnetic disturbances corresponding to those likely to be found in residential, commercial and light industrial buildings. Unless otherwise stated, all pressures given in this document are gauge pressure. Clauses 1 to 9 and Annex B and Annex D are for design and type testing only. Requirements for electronic indexes, batteries, valves incorporated in the meter and additional functionalities are given in EN 16314. NOTE The content of OIML Publications 'International Recommendation R 137' has been taken into account in the drafting of this standard. Significant changes from previous editions include:  conformity with the MID 2009/137/EC regarding declared errors of the same sign and testing Qmin at the minimum and maximum declared gas temperatures; - corrosion protection restructured; - endurance testing revised to reflect more accurately current operating conditions; - requirements for non-metallic meters for external use added to take account of different material characteristics; - provision for meters with electronic indexes and integrated shut-off valves; - adhesion testing of labels; Annex A has been restructured to give additional requirements for meters provided with a built-in gas temperature conversion device. If no specific requirements are given for test equipment, the instruments used should be traceable to a national or international reference standard and the uncertainty (2s) should be better than 1/5 of the maximum value of the parameter to be tested. For differential results the repeatability (2s)/resolution should be better than 1/5 of the maximum value of the issue to be tested.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve in preskuse za konstrukcijo, delovanje, varnost ter proizvodnjo mehovnih plinomerov razreda 1,5 (v nadaljevanju »merilnikov«) z enojno koaksialno cevjo ali dvema cevnima priključkoma, ki se uporabljajo za merjenje prostornine gorivnih plinov prve, druge in tretje skupine v skladu s standardom EN 437:2003+A1:2009, pri največjem delovnem tlaku 0,5 bara in največji dejanski hitrosti pretoka 160 m3/h ter najnižjem območju temperature okolja in plina od −10 °C do 40 °C. Ta standard se uporablja za merilnike z vgrajenim pretvornikom temperature (ali brez njega), ki so nameščeni na mestih, kjer so prisotni tresljaji in sunki majhnega pomena in na: – zaprtih lokacijah (znotraj ali na prostem z zaščito, kot jo določa proizvajalec) s kondenzirano ali nekondenzirano vlago, ali, če je tako določil proizvajalec: – odprtih lokacijah (na prostem brez kakršnega koli prekritja) s kondenzirano ali nekondenzirano vlago, – lokacijah z elektromagnetnimi motnjami, ki ustrezajo običajnim motnjam v stanovanjskih, komercialnih in manj zahtevnih industrijskih zgradbah. Vse vrste tlaka, navedene v tem dokumentu, so tlak v merilniku, razen če ni navedeno drugače. Točke 1–9 ter dodatka B in D so samo za namene načrtovanja in tipskega preskušanja. Zahteve glede elektronskih indeksov, akumulatorjev, ventilov merilnika in dodatnih funkcionalnosti so podane v standardu EN 16314. OPOMBA: Pri oblikovanju tega standarda je bila upoštevana vsebina »Mednarodnega priporočila R 137« v okviru publikacij OIML. Bistvene spremembe v primerjavi s prejšnjo izdajo vključujejo: – skladnost z Direktivo MID 2009/137/ES v zvezi z navedenimi napakami pri uporabi istih oznak in preskušanja Qmin pri navedeni najnižji in najvišji temperaturi plina; – preoblikovano zaščito proti koroziji; – revidiran preskus vzdržljivosti, da bi natančneje odražal trenutne pogoje delovanja; – zahteve za nekovinske merilnike za zunanjo uporabo, ki se dodajo zaradi upoštevanja različnih značilnosti materiala; – določilo glede merilnikov z elektronskimi indeksi in integriranimi zapornimi ventili; – preskušanje pritrditve nalepk. Dodatek A je bil preoblikovan tako, da podaja dodatne zahteve za merilnike, opremljene z vgrajeno napravo za pretvorbo temperature plina. Če za preskusno opremo niso podane posebne zahteve, morajo biti uporabljeni instrumenti izsledljivi v nacionalnem ali mednarodnem referenčnem standardu, negotovost (2s) pa mora biti boljša od 1/5 največje vrednosti parametra za preskušanje. Za diferenčne rezultate mora biti ponovljivost (2s)/rešitev boljša od 1/5 največje vrednosti zadeve za preskušanje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1359:2004 - Plinomeri - Mehovni plinomeri 01-dec-2017
Nadomešča SIST EN 1359:2004/A1:2006 - Plinomeri – Mehovni plinomeri – Dopolnilo A1 01-dec-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi