SIST EN 15981:2011

Oznaka standarda: SIST EN 15981:2011
Koda projekta: 00353001
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): European Learner Mobility - Achievement information (EuroLMAI)
Naslov (slovenski): Evropski model za mobilnost na področju izobraževanja - Podatki o dosežkih (EuroLMAI)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15981:2011 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.180 35.240.90
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-10
Referenčna oznaka: EN 15981:2011
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies a model for the recording and exchange of learner achievement information among student management information systems, as well as the aggregation of information by third party suppliers. The model proposed within this European Standard is not intended to define the representation of the entire spectrum of Learner Mobility information - the scope of the standard is restricted to the definition of the electronic representation of official, institutionally attested achievement information for learners engaged in formal learning processes, in order to facilitate its recording and subsequent exchange within the European education area. Achievement Information structured and presented in compliance with this standard may, of course, be used for other purposes - for instance, to provide descriptions of achievement to enrich a learner-owned report, in terms of an e-portfolio. However, guidance on the specification and the organisation of information for purposes other than the representation of formal achievement reports is outside the scope of this European Standard. In addition, this European Standard defines refinements to the EuroLMAI model for representing the Europass DS. The Europass Diploma Supplement Application Profile of EuroLMAI, in full compliance with the Europass requirements, focuses on the expression of information regarding the qualification awarded to a learner upon completion of a formal educational programme. The proposed profile is needed for the general purposes of: - the exploitation of academic achievements abroad: in continuing education or in seeking job opportunities; - the admission of students or graduates in home and European universities: acknowledgment of credits or transfer of credits accumulated in home institutions moving from one university to another; - the expression of the level, content and nature of qualifications to potential employers both nationally and at a European level; - the enhancement of internal and European student mobility, from a university to another, or from one branch of studies to another; - the proper integration of foreign workers into a country's employment setting; - the normalisation of higher education qualifications, either in academic or non-academic paths; - the establishment of good practices in the recognition procedures of qualifications among Higher Education Institutions.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa model za evidentiranje in izmenjavo podatkov o dosežkih v izobraževanju med študentskimi sistemi upravljanja podatkov ter za združevanje podatkov tretjih izvajalcev. Model, ki ga predlaga ta evropski standard, ni namenjen opredelitvi predstavitve celotnega spektra modela za mobilnost v izobraževanju – obseg uporabe tega standarda je omejen na opredelitev uradnih, institucionalno potrjenih podatkov o dosežkih učencev, vključenih v formalne učne procese, da omogoči njihovo evidentiranje in nadaljnjo izmenjavo v okviru evropskega območja izobraževanja. Podatki o dosežkih, strukturirani in predstavljeni v skladu s tem standardom, se seveda lahko uporabijo tudi v druge namene, na primer za opisovanje dosežkov, s katerimi se obogati poročilo učenca, v smislu e-portfelja. Vendar pa so napotki za specifikacijo in organizacijo podatkov za namene, ki niso poročila s predstavitvijo formalnih dosežkov, zunaj obsega uporabe tega evropskega standarda. Poleg tega ta evropski standard opredeljuje izpopolnitve modela EuroLMAI za predstavitev Europass DS. Aplikacijski profil dodatka k diplomi Europass EuroLMAI se v popolnem skladu z zahtevami za Europass osredotoča na izražanje podatkov v zvezi s kvalifikacijo, dodeljeno učencu po končanem formalnem izobraževalnem programu. Predlagani profil je potreben v splošne namene za: - uporabo akademskih dosežkov v tujini: pri nadaljevanju šolanja ali iskanju službe; - sprejem študentov ali diplomantov na domače in evropske univerze: priznavanje kreditov ali prenos kreditov, zbranih v domačih ustanovah, iz ene univerze na drugo; - izražanje stopnje, vsebine in narave kvalifikacije za potencialne delodajalce na nacionalni in evropski ravni; - pospeševanje notranje in evropske mobilnosti študentov z ene univerze na drugo ali z ene smeri študija na drugo; - ustrezno vključevanje tujih delavcev v zaposlitveno okolje nove države; - standardizacijo visokošolskih kvalifikacij, bodisi po akademskih ali neakademskih poteh; - vzpostavitev dobrih praks v postopkih priznavanja med visokošolskimi ustanovami.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN 15981:2011/AC:2014 - Evropski model za mobilnost na področju izobraževanja - Podatki o dosežkih (EuroLMAI) 01-Jan-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi