SIST EN ISO 13120:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 13120:2019
Koda projekta: 00251321
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Health informatics - Syntax to represent the content of healthcare classification systems - Classification Markup Language (ClaML) (ISO 13120:2019)
Naslov (slovenski): Zdravstvena informatika - Sintaksa predstavitve vsebine klasifikacijskih sistemov v medicini - Označevalski jezik za klasifikacijo (ClaML) (ISO 13120:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 13120:2019 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 35.060 35.240.80
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-09
Referenčna oznaka: EN ISO 13120:2019
Področje projekta (angleško): The main purpose of ClaML is to formally represent the content and hierarchical structure of healthcare classification systems in a markup language for the safe exchange and distribution of data and structure between organizations and dissimilar software products. The scope of healthcare classification systems covered by this document encompasses terminologies, and is constrained to traditional paper-based systems (like ICD-10) and systems built according to categorial structures and a cross thesaurus (like ICNP)[2]. ClaML is intended for representation of healthcare classification systems in which classes have textual definitions, hierarchical ordering, named hierarchical levels (such as “chapter”, “section”), inclusion and exclusion criteria, and codes. It is not intended to cover any formal representation, neither for definition or composition of concepts, nor for specification of classification rules. Systems with such formal specifications can at best be partially represented using ClaML, and are hence out of scope. Most of the notes and examples in this document relate to ICD. This is because ICD is the most common classification system in the scope of this document. As a highly complex classification system it is an inexhaustible source for examples of nearly any kind. But all these notes and examples represent also other similar classification systems, if applicable, which are usually less complex. An overview of currently known classification systems using ClaML is provided in a separate document which is electronically available (see 7.3). This document is not intended to: a) provide a normative syntax on how a healthcare classification system is to be constructed; b) define link types between elements in a healthcare classification system (this is left to the developers of healthcare classification systems); c) provide a representation for direct viewing or printing.
Področje projekta (slovensko): Glavni namen ClaML je, da formalno predstavlja vsebino in hierarhično strukturo klasifikacijskih sistemov na področju zdravstva z označevalskim jezikom za varno izmenjavo ter distribucijo podatkov in struktur med organizacijami ter različnimi programskimi izdelki. Obseg klasifikacijskih sistemov na področju zdravstva, zajet v tem dokumentu, vključuje terminologije in je omejen na tradicionalne papirne sisteme (kot je ICD-10) ter sisteme, zgrajene v skladu s kategorijskimi strukturami in navzkrižnim tezavrom (kot ICNP) [2]. ClaML je namenjen predstavitvi klasifikacijskih sistemov na področju zdravstva, v katerih razredi vključujejo besedilne definicije, hierarhično urejanje po hierarhičnih ravneh (kot so »poglavje«, »razdelek«), merila za vključitev in izključitev ter šifre. Ni namenjen za kakršno koli formalno predstavitev, prav tako ne za opredelitev ali sestavo pojmov, niti za določitev klasifikacijskih pravil. Sistemi s takšnimi formalnimi specifikacijami so lahko s ClaML v najboljšem primeru delno predstavljeni in so torej zunaj področja uporabe. Večina opomb in primerov v tem dokumentu se nanaša na ICD. To je zato, ker je ICD najpogostejši klasifikacijski sistem na področju uporabe tega dokumenta. Kot zelo zapleten klasifikacijski sistem je neizčrpen vir primerov skoraj vseh vrst. Toda vsi ti napotki in primeri predstavljajo tudi druge podobne klasifikacijske sisteme, kot je ustrezno, ki so običajno manj zapleteni. Pregled trenutno znanih klasifikacijskih sistemov, ki uporabljajo ClaML, je podan v ločenem dokumentu, ki je na voljo v elektronski obliki (glej 7.3). Namen tega dokumenta ni: a) zagotoviti normativno sintakso o tem, kako naj bo zgrajen klasifikacijski sistem na področju zdravstva; b) določiti vrste povezav med elementi v klasifikacijskem sistemu na področju zdravstva (to je prepuščeno razvijalcem klasifikacijskih sistemov na področju zdravstva); c) zagotoviti predstavitev za neposreden ogled ali tiskanje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 13120:2013 - Zdravstvena informatika - Sintaksa predstavitve vsebine klasifikacijskih sistemov v medicini - Označevalski jezik za klasifikacijo (ClaML) (ISO 13120:2013) 01-sep-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi