SIST EN 16570:2014

Oznaka standarda: SIST EN 16570:2014
Koda projekta: 00225067
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information technology - Notification of RFID - The information sign and additional information to be provided by operators of RFID application systems
Naslov (slovenski): Informacijska tehnologija - Priglasitev RFID - Informacijski znak in dodatne informacije, ki jih zagotovijo operaterji sistemov aplikacij RFID
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16570:2014 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 03.080.99 35.040.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-12
Referenčna oznaka: EN 16570:2014
Področje projekta (angleško): 1.1 General The scope of this European Standard is to define the requirements for a Common European Notification Signage system to be displayed by operators of RFID application systems in areas where radio frequency interrogators are deployed. Additionally this European Standard shall define the notification procedures where RFID devices are attached to, or embedded in, items that may be purchased or used within the EU Member States. In general, the requirement to display Common European RFID notification signs will be a consequence of a RFID Privacy Impact Assessment (PIA) undertaken by the operator to evaluate potential risks to personal privacy. Notification signage is a basic tool for mitigating identifiable risk. 1.2 Objective The objective of this European Standard is to provide enterprises, both large and small, with a common and accessible framework for the design and display of signs on a voluntary basis to meet Clauses 7 and 8 of EC Recommendation C (2009) 3200. Specifically this European Standard defines: - which technologies shall require the signage to be displayed; - what type of application, including data types and association with type of person (e.g. citizen, customer, employee, etc) shall require the signage to be displayed; - who shall be defined as the application operator; - the details of data and graphics that shall be included on the signage; - the presentational requirements for the signage, taking account of the need - to balance some options for design choice; - for a consistent common and recognisable signage. - means to support accessibility. 1.3 Applicability This European Standard applies to all enterprises operating RFID applications in the European Union irrespective of the domicile of the operator.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Splošno Področje uporabe tega evropskega standarda je določiti zahteve za skupni evropski priglasitveni znakovni sistem, ki ga prikazujejo operaterji sistemov aplikacij RFID na področjih, kjer se uporabljajo bralniki radijskih frekvenc. Poleg tega ta evropski standard določa priglasitvene postopke, kadar so naprave RFID pritrjene na ali vgrajene v elemente, ki jih je mogoče kupiti ali uporabljati v državah članicah EU. Na splošno bo zahteva za prikazovanje skupnih evropskih priglasitvenih znakov RFID posledica ocene vpliva RFID na zasebnost, ki jo izvede operater za ovrednotenje potencialnih tveganj za zasebnost. Priglasitveni znaki so osnovno orodje za omejevanje opredeljivih tveganj. 1.2 Cilj Cilj tega evropskega standarda je velikim in malim podjetjem zagotoviti skupen in dostopen okvir za zasnovo ter prikazovanje znakov na prostovoljni podlagi v skladu s točkama 7 in 8 Priporočila EK C(2009) 3200. Ta evropski standard določa zlasti: – v okviru katerih tehnologij je treba prikazovati znake; – za katero vrsto aplikacije, vključno z vrstami podatkov in povezavo z vrsto osebe (npr. državljan, stranka, uslužbenec itd.), je potrebno prikazovanje podatkov; – kdo bo določen za operaterja aplikacije; – podrobnosti podatkov in grafik, ki bodo vključeni v znake; – predstavnostne zahteve za znake, pri čemer se upošteva potreba – po uravnovešanju možnosti za izbiro zasnove; – po doslednih skupnih in prepoznavnih znakih. – sredstva za podporo dostopnosti. 1.3 Uporabnost Ta evropski standard se uporablja za vsa podjetja, ki upravljajo aplikacije RFID v Evropski uniji, ne glede na stalno prebivališče operaterja.

Najbolje prodajani standardi