SIST EN IEC 60730-2-8:2021

Oznaka standarda: SIST EN IEC 60730-2-8:2021
Koda projekta: 65004
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical requirements
Naslov (slovenski): Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-8. del: Posebne zahteve za električne vodne ventile, vključno z mehanskimi zahtevami
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 60730-2-8:2021 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISS EIT.NZG - Naprave za gospodinjstvo
ICS: 97.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2021
Refer. št. objave: Sporocila 2021-06
Referenčna oznaka: EN IEC 60730-2-8:2020
Področje projekta (angleško): EC 60730-2-8:2018 applies to electrically operated water valves for use in, on or in association with equipment for household and similar use, including heating, air-conditioning and similar applications. The equipment can use electricity, gas, oil, solid fuel, solar thermal energy, etc., or a combination thereof. This document is applicable to electrically operated water valves for building automation within the scope of ISO 16484. This document also applies to automatic electrically operated water valves for equipment that can be used by the public, such as equipment intended to be used in shops, offices, hospitals, farms and commercial and industrial applications. This document does not apply to electrically operated water valves intended exclusively for industrial process applications unless explicitly mentioned in the relevant equipment standard. This document applies to electrically operated water valves powered by primary or secondary batteries, requirements for which are contained within the standard, including Annex V. This document does not cover the prevention of contamination of drinking water as a result of contact with materials. This document applies to the inherent safety, to the operating values, operating times and operating sequences where such are associated with equipment safety, and to the testing of automatic electrical control devices used in, on or in association with, household and similar equipment. This document contains requirements for electrical features of water valves and requirements for mechanical features of valves that affect their intended operation. This document is also applicable to electrically operated water valves for appliances within the scope of the IEC 60335 series of standards. This document does not apply to:   - electrically operated water valves of nominal connection size above DN 50; - electrically operated water valves for admissible nominal pressure rating above 1,6 MPa; - food dispensers; - detergent dispensers; - steam valves; - electrically operated water valves designed exclusively for industrial applications. This document applies to electrically operated water valves, responsive to or controlling such characteristics as temperature, pressure, passage of time, humidity, light, electrostatic effects, flow, or liquid level, current, voltage, acceleration, or combinations thereof. This document also applies to actuators and to valve bodies which are designed to be fitted to each other. This document applies to individual valves, valves utilized as part of a system and valves mechanically integral with multi-functional controls having non-electrical outputs. This document applies to AC or DC powered electrically operated water valves with a rated voltage not exceeding 690 V AC or 600 V DC. This document does not take into account the response value of an automatic action of a valve, if such a response value is dependent upon the method of mounting the valve in the equipment. Where a response value is of significant purpose for the protection of the user, or surroundings, the value defined in the appropriate equipment standard or as determined by the manufacturer shall apply.
Področje projekta (slovensko): Standard EC 60730-2-8:2018 se uporablja za električne vodne ventile, ki se uporabljajo v opremi ali v povezavi z opremo za gospodinjstva, vključno z opremo za ogrevanje, klimatizacijo in podobne namene. Za opremo je mogoče samostojno ali v kombinaciji uporabljati elektriko, plin, nafto, trdno gorivo, sončno toplotno energijo itd. Ta dokument se uporablja za krmiljenje električnih vodnih ventilov za avtomatizacijo stavb v okviru standarda ISO 16484. Ta dokument se uporablja tudi za avtomatske električno upravljane vodne ventile za opremo za javno uporabo, kot je oprema, namenjena za uporabo v trgovinah, pisarnah, bolnišnicah, na kmetijah ter za komercialno in industrijsko uporabo. Ta dokument se ne uporablja za električno upravljane vodne ventile, namenjene izključno za industrijsko uporabo, razen če je to izrecno navedeno v ustreznem standardu za opremo. Ta dokument se uporablja za električne vodne ventile, ki jih poganjajo primarne ali sekundarne baterije, katerih zahteve so navedene v standardu, vključno z dodatkom V. Ta dokument ne zajema preprečevanja onesnaženja pitne vode zaradi stika z materiali. Ta dokument se uporablja za varnost, vrednosti delovanja, čas delovanja in zaporedja delovanja, ki so povezana z varnostjo opreme, ter za preskušanje avtomatskih električnih krmilnih naprav, ki se uporabljajo v opremi za gospodinjstvo ali podobni opremi oziroma v povezavi z njo. Ta dokument vsebuje zahteve za električne lastnosti vodnih ventilov in zahteve za mehanske lastnosti ventilov, ki vplivajo na njihovo predvideno delovanje. Ta dokument se uporablja tudi za krmiljenje električnih vodnih ventilov za naprave v okviru standarda IEC 60335. Ta dokument se ne uporablja za: – električne vodne ventile nazivne priključne velikosti nad DN 50; – električne vodne ventile za dovoljeni nazivni tlak nad 1,6 MPa; – samodejne hranilnike; – dozirnike detergentov; – parne ventile; – električne vodne ventile, zasnovane izključno za industrijsko uporabo. Ta dokument se uporablja za električno upravljane vodne ventile, ki nadzorujejo ali se odzivajo na značilnosti, kot so temperatura, tlak, potek časa, vlažnost, svetloba, elektrostatični učinki, pretok ali nivo tekočine, tok, napetost, pospešek ali njihove kombinacije. Ta dokument se uporablja tudi za prožila in ohišja ventilov, ki so zasnovana tako, da se namestijo drug na drugega. Ta dokument se uporablja za posamezne ventile, ventile, ki se uporabljajo kot del sistema, in ventile, ki so mehansko integrirani v večfunkcijske krmilne naprave brez električnih izhodov. Ta dokument se uporablja za električno upravljane vodne ventile z izmenično ali enosmerno napetostjo, katerih nazivna napetost ne presega 690 V izmenične ali 600 V enosmerne napetosti. Ta dokument ne upošteva odzivne vrednosti avtomatskega delovanja ventila, če je taka odzivna vrednost odvisna od načina vgradnje ventila v opremo. Kadar je odzivna vrednost pomembna za zaščito uporabnika ali okolice, se uporablja vrednost, opredeljena v ustreznem standardu opreme ali kot jo določi proizvajalec.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 60730-2-8:2002/FprA2:2014 - Avtomatske električne krmilne naprave za uporabo v gospodinjstvu in za podobno uporabo - 2-8. del: Posebne zahteve za električne vodne ventile, vključno z mehanskimi zahtevami 16-May-2017
Revidiran SIST EN 60730-2-8:2002/A1:2003 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical requirements 16-May-2017
Nadomešča SIST EN 60730-2-8:2002 - Automatic electrical controls for household and similar use -- Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical requirements 05-May-2020
Nadomešča SIST EN 60730-2-8:2002/A1:2003 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical requirements 05-May-2020
Dopolnjen z SIST EN IEC 60730-2-8:2021/A1:2022 - Avtomatske električne krmilne naprave - 2-8. del: Posebne zahteve za električne vodne ventile, vključno z mehanskimi zahtevami 13-Oct-2020
Nadomešča SIST EN 60730-2-8:2002/A1:2003 - Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical requirements 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi