SIST-TP CEN/TR 17080:2018

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 17080:2018
Koda projekta: 00250192
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Design of fastenings for use in concrete - Anchor channels - Supplementary rules
Naslov (slovenski): Projektiranje pritrjevanja za uporabo v betonu - Odprti profili za sidranje - Dodatna pravila
Če kupite standard(e) SIST v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam ob dnevu standardizacije med 14. do 21. oktobra 2020 nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 17080:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KON - Konstrukcije
ICS: 21.060.01 91.080.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-12
Referenčna oznaka: CEN/TR 17080:2018
Področje projekta (angleško): EN 1992-4 covers anchor channels located in cracked or uncracked concrete subjected to tensile loads and/or shear loads transverse to the longitudinal channel axis as well as combinations of these loads. Shear loads acting in direction of the longitudinal axis of the channel and combinations of shear loads acting transverse and in direction of the longitudinal axis of the channel, combinations of tensile loads and shear loads acting in direction of the longitudinal axis of the channel and combinations of loads in all three directions are excluded. This Technical Report provides design rules for anchor channels under static and quasi-static shear loads acting in direction of the longitudinal channel axis and all possible combinations of shear and tension loads acting on the channel as well as design rules for anchor channels with supplementary reinforcement to take up shear loads, additional and alternative to the provisions of EN 1992-4. All relevant failure modes are considered and will be verified. Fatigue, impact and seismic loads are not covered. The design rules in this document are only valid for anchor channels with a European Technical Product Specification. The design provisions for shear loads acting in direction of the longitudinal axis of the channel cover the following anchor channels and applications: - Anchor channels with 2 or 3 anchors. - Anchor channels where the shear load in the longitudinal axis of the channel is transferred to the channel by corresponding locking channel bolts creating mechanical interlock by means of a notch in the channel lips or serrated channel bolts which interlock with serrated lips of the channel (Figure 1). - Anchor channels produced from steel with at least two metal anchors rigidly connected to the back of the channel (e.g. by welding, forging or screwing). The anchor channels are placed flush with the concrete surface. A fixture is connected to the anchor channel by channel bolts with nut and washer. - Anchor channels close to the edge placed either parallel or transverse to the edge of the concrete member. The design provisions for concrete edge failure do not cover channel orientations inclined to the concrete edge. The design method for anchor channels loaded in shear in direction of the longitudinal axis of the channel follows closely the existing design model for headed fasteners. For reasons of simplicity modifications specific for anchor channels are used where necessary. The design provisions for the supplementary reinforcement to take up shear loads in case of anchor channels situated parallel to the edge and loaded in shear transverse to the longitudinal axis apply to anchor channels with unlimited number of anchors. Examples of anchor channels and channel bolts ensuring mechanical interlock are given in Figure 1. (...)
Področje projekta (slovensko): Standard EN 1992-4 obravnava odprte profile za sidranje, nameščene v razpokani ali nerazpokani beton, izpostavljen nateznim obremenitvam in/ali strižnim obremenitvam prečno na vzdolžno os odprtega profila, pa tudi kombinacije teh obremenitev. Strižne obremenitve v smeri vzdolžne osi odprtega profila in kombinacije strižnih obremenitev, ki delujejo prečno in v smeri vzdolžne osi odprtega profila, kombinacije nateznih obremenitev in strižnih obremenitev, ki delujejo v smeri vzdolžne osi odprtega profila, ter kombinacije obremenitev v vseh treh smereh niso zajete. To tehnično poročilo določa pravila projektiranja za odprte profile za sidranje pod statičnimi in navideznimi statičnimi strižnimi obremenitvami, ki delujejo v smeri vzdolžne osi odprtega profila, ter za vse možne kombinacije strižnih in nateznih obremenitev, ki delujejo na odprti profil, pa tudi pravila projektiranja za odprte profile za sidranje z dodatno ojačitvijo, ki prevzema strižne obremenitve, in sicer dodatno k določbam standarda EN 1992-4 ali namesto njih. Upoštevani so vsi ustrezni modeli odpovedi in bodo tudi preverjeni. Utrujanje, sunki in seizmične obremenitve niso obravnavani. Pravila projektiranja v tem dokumentu veljajo samo za odprte profile za sidranje z evropsko tehnično specifikacijo za izdelke. Določbe projektiranja za strižne obremenitve, ki delujejo v smeri vzdolžne osi odprtega profila obravnavajo naslednje odprte profile za sidranje in načine uporabe: – odprti profili za sidranje z 2 ali 3 sidri; – odprti profili za sidranje, pri katerih se strižna obremenitev v smeri vzdolžne osi odprtega profila prenaša na odprti profil z ustreznimi zaklepnimi profilnimi vijaki, ki ustvarjajo mehansko zaporo z zarezo v ustju odprtega profila, ali nazobčanimi profilnimi vijaki, ki se zataknejo v nazobčano ustje odprtega profila (slika 1); – odprti profili za sidranje, izdelani iz jekla, z najmanj dvema kovinskim sidroma, trdno povezanima z zadnjim delom odprtega profila (npr. z varjenjem, kovanjem ali vijaki). Odprti profili za sidranje se namestijo poravnano s površino betona. Vezni element je povezan z odprtim profilom za sidranje s profilnimi vijaki z matico in podložko; – odprti profili za sidranje blizu roba, nameščeni vzporedno ali prečno na rob betonskega elementa. Določbe projektiranja za odpoved betonskega roba ne obravnavajo usmeritev odprtega profila z nagibom proti betonskemu robu. Metoda projektiranja za odprte profile za sidranje, strižno obremenjene v smeri vzdolžne osi odprtega profila, natančno upošteva obstoječi model projektiranja za vezna sredstva z glavo. Zaradi poenostavitve so za odprte profile za sidranje uporabljene prilagoditve, kjer je potrebno. Določbe projektiranja za dodatno ojačitev, ki prevzema strižne obremenitve v primeru odprtih profilov za sidranje, nameščenih vzporedno z robom in strižno obremenjenih v prečni smeri na vzdolžno os, veljajo za odprte profile za sidranje z neomejenim številom sider. Primeri odprtih profilov za sidranje in profilnih vijakov, ki zagotavljajo mehansko zaporo, so prikazani na sliki 1. (...)

Najbolje prodajani standardi