SIST EN ISO 16092-1:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 16092-1:2018
Koda projekta: 00143082
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Machine tools safety - Presses - Part 1: General safety requirements (ISO 16092-1:2017)
Naslov (slovenski): Varnost obdelovalnih strojev - Stiskalnice - 1. del: Splošne varnostne zahteve (ISO 16092-1:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 16092-1:2018 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 25.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-05
Referenčna oznaka: EN ISO 16092-1:2018
Področje projekta (angleško): This International standard specifies technical safety requirements and measures to be adopted by persons undertaking the design, manufacture and supply of presses and ancillary devices which are intended to work cold metal or material partly of cold metal. The requirements in this International standard take account of intended use, as defined in 3.22 of ISO 12100-1:2003. This standard presumes access to the press from all directions, deals with the hazards during the various phases of the life of the machine described in clause 4, and specifies the safety measures for both the operator and other exposed persons. This International Standard also applies to ancillary devices which are an integral part of the press. This standard also applies to machines which are part of an integrated manufacturing system where the hazards and risk arising are comparable to those of machines working separately. The presses covered by this standard which transmit force mechanically to cut, form, or work cold metal or other sheet materials by means of tools or dies attached to or operated by slides/ram in range in size from small high speed machines with a single operator producing small work-pieces to large relatively slow speed machines with several operators and large work-pieces. This standard also covers presses whose primary intended use is to work cold metal, which are to be used in the same way to work other sheet materials (e.g. cardboard, plastic, rubber, leather) This part of ISO 16092 does not cover machines whose principal designed purpose is: a) metal cutting by guillotine; b) attaching a fastener, e.g. riveting, stapling or stitching; c) bending or folding by press brakes or folding machines; d) straightening; e) turret punch pressing; f) extruding; g) drop forging or drop stamping; h) compaction of metal powder; i) single purpose punching machines designed exclusively for profiles, e.g. for the construction industry; j) spot welding; k) tube bending; l) working by pneumatic hammer; This standard does not cover hazards related to the use of presses in explosive atmospheres This standard covers the safety requirements related to the use of programmable electronic systems (PES) and programmable pneumatic systems (PPS). This standard deals with the common significant hazards, hazardous situations and events relevant to presses and ancillary devices which are intended to work cold metal or material partly of cold metal when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see clause 4). This part of the standard defines the common safety requirements for presses defined in clause 1.1 and should be used in connection with other parts of the ISO 16092-series
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa tehnične varnostne zahteve in zaščitne ukrepe, ki jih morajo sprejeti osebe, ki se ukvarjajo s projektiranjem, proizvodnjo in dobavljanjem stiskalnic in pomožnih naprav, zasnovanih za obdelavo hladnih kovin ali materialov, ki so delno izdelani iz hladnih kovin. Zahteve v tem mednarodnem standardu upoštevajo predvideno uporabo, kot je opredeljena v točki 3.22 standarda ISO 12100-1:2003. Ta standard predvideva dostop do stiskalnice iz vseh smeri, obravnava tveganja v različnih fazah življenjske dobe stroja, opisana v točki 4, in določa varnostne ukrepe za upravljavca in druge izpostavljene osebe. Ta mednarodni standard se uporablja tudi za pomožne naprave, ki so sestavni del stiskalnice. Ta standard velja tudi za stroje, ki so del integriranega proizvodnega sistema, če so nastajajoče nevarnosti in tveganja primerljivi z nevarnostmi in s tveganji pri strojih, ki delujejo ločeno. Stiskalnice, ki jih ta standard obsega in prenašajo silo mehansko za rezanje, oblikovanje ali ustvarjanje hladnih kovin ali drugih materialov v obliki plošč z orodji ali formami, ki so pritrjeni nanje ali upravljani z drsniki/tolkači z obsegom velikosti od majhnih visokohitrostnih strojev z enim upravljavcem, ki proizvaja majhne obdelovance, do velikih in relativno počasnih strojev z več upravljavci in velikimi obdelovanci. Ta standard obsega tudi stiskalnice, katerih primarna predvidena uporaba je ustvarjanje hladnih kovin, ki bodo uporabljene na enak način za ustvarjanje drugih materialov v obliki plošč (npr. karton, plastika, guma, usnje). Ta del standarda ISO 16092 ne obsega strojev, katerih temeljni projektirani namen je naslednji: a) rezanje kovine z giljotino, b) pritrditev spojnikov, npr. kovičenje, spenjanje ali šivanje, c) upogibanje ali zgibanje z upogibnimi stiskalnicami ali zgibalnimi stroji, d) ravnanje, e) stiskanje z revolverskim prebijalnim strojem, f) iztiskanje, g) kovanje s padalnimi kladivi ali izsekovanje s padalnim orodjem, h) stiskanje kovinskega prahu, i) enonamenski prebijalni stroji, zasnovani izključno za profile; npr. za gradbeništvo, j) točkovno varjenje, k) upogibanje cevi, l) delo s pnevmatskim kladivom. Ta standard ne obsega nevarnosti, povezanih z uporabo stiskalnic v eksplozivnih atmosferah. Ta standard obsega varnostne zahteve, povezane z uporabo programirljivih elektronskih sistemov (PES) in programirljivih pnevmatskih sistemov (PPS). V tem standardu so obravnavana pogosta pomembna tveganja, nevarne situacije in dogodki, relevantni za stiskalnice in pomožne naprave, ki so predvidene za ustvarjanje hladnih kovin ali materialov, ki jih delno sestavlja hladna kovina, ko so uporabljene v skladu z namenom in pod pogoji, predvidenimi s strani proizvajalca (glejte točko 4). Ta del standarda opredeljuje skupne varnostne zahteve za stiskalnice, opredeljene v točki 1.1, ki jih je treba uporabljati skupaj z drugimi deli skupine ISO 16092.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 692:2006+A1:2009 - Obdelovalni stroji - Mehanske stiskalnice - Varnost 14-feb-2018
Nadomešča SIST EN 693:2001+A2:2011 - Obdelovalni stroji - Varnost - Hidravlične stiskalnice 14-feb-2018
Nadomešča SIST EN 13736:2003+A1:2009 - Varnost obdelovalnih strojev - Pnevmatske stiskalnice 14-feb-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi