SIST EN 50341-2-7:2016

Oznaka standarda: SIST EN 50341-2-7:2016
Koda projekta: 61205
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV - Part -2-7: National Normative Aspects (NNA) for FINLAND (based on EN 50341-1:2012)
Naslov (slovenski): Nadzemni električni vodi za izmenične napetosti nad 1 kV - 2-7. del: Nacionalna normativna določila (NNA) za Finsko (na podlagi EN 50341-1:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50341-2-7:2016 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NVV - Nadzemni vodi in vodniki
ICS: 29.240.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-04
Referenčna oznaka: EN 50341-2-7:2015
Področje projekta (angleško): 1.1 General (ncpt) FI.1 Application of the standard in Finland In Finland the standard EN 50341-1 (Part 1) can only be applied using this NNA (EN 50341-2-7) containing National Normative Aspects for Finland. The requirements of the standard are applied also for low voltage (below 1 kV AC) overhead lines. The requirements of the structural design are applicable also for DC overhead lines, where the electrical requirements are given in the Project Specification. This standard is applicable for new overhead lines only. (ncpt) FI.2 Application for existing overhead lines Overhead lines complying with the mechanical and electrical requirements of its original date of construction can be operated and maintained, if they do not cause obvious danger. The reparation and overhaul of lines can be done according to the previous requirements. Reparation means that a component which has been damaged is substituted with a similar new one. Overhaul means a wider improvement of the line for extending its lifetime. The basic structure remains same as before. This standard should be used for all modification works on existing lines. In modification works earlier norms and standards may also be used. In that case it shall especially be verified that changes in actions do not have significant impact on the loads of lines. Modification work means e.g. relocation of some supports or an extension to a line when this supplement has been taken into account in the original design, e.g. addition of a circuit or changing of the conductors to existing supports. 1.2 Field of application (ncpt) FI.1 Application to covered conductors and aerial cables The standard includes requirements for the design and construction of overhead lines equipped with covered conductors and aerial cables. Additionally, the requirements of the equipment standards and manufacturers’ instructions shall be followed. (ncpt) FI.2 Application to cables for telecommunication The standard includes requirements for the application of telecommunication cables installed on common supports with electrical lines. (ncpt) FI.3 Installation of other equipment Only equipment belonging to the line (electric or telecommunication line) can be installed on the overhead lines. However, equipment serving communal services or environmental protection like telecommunication equipment, road signs, warning signs or warning balls may also be installed with the permission of the owner of the line. Other equipment than those mentioned above can also be installed on supports equipped with aerial cables with the permission of the owner of the line. If other equipment is installed on the supports, the requirements of safe working practices shall be taken into account. The installation height of equipment meant to be installed and maintained by an ordinary person shall be such that the work can be done without climbing the support and the distances of safe electrical work can be followed (see standard SFS 6002). The additional loads due to other equipment on the line supports shall be taken into account.
Področje projekta (slovensko): 1.1 Splošno (ncpt) FI.1 Uporaba standarda na Finskem Na Finskem je standard EN 50341-1 (1. del) mogoče uporabljati le ob uporabi teh nacionalnih normativnih določil (NNA) (EN 50341-2-7), ki obravnavajo nacionalna normativna določila za Finsko. Zahteve standarda veljajo tudi za nadzemne vode z nizko napetostjo (pod 1 kV pri izmeničnem toku). Zahteve statičnega izračuna veljajo tudi za nadzemne vode z enosmernim tokom, pri čemer so električne zahteve obravnavane v projektni specifikaciji. Ta standard velja le za nove nadzemne vode. (ncpt) FI.2 Uporaba za obstoječe nadzemne vode Nadzemne vode, ki so skladni z mehanskimi in električnimi zahtevami, določenimi na dan njihove konstrukcije, je mogoče upravljati in vzdrževati, če ne povzročajo očitne nevarnosti. Popravilo ali obnovo vodov je mogoče izvesti v skladu s prejšnjimi zahtevami. Popravilo pomeni, da se poškodovano komponento zamenja z ustrezno novo komponento. Obnova pomeni obsežnejšo izboljšavo voda za podaljšanje njegove življenjske dobe. Osnovna struktura ostane ista. Ta standard naj bi se uporabljal za vse spremembe na obstoječih vodih. Za spremembe se lahko uporabljajo tudi prejšnje norme in standardi. V tem primeru je treba zlasti preveriti, ali spremembe ne bodo pomembno vplivale na obremenitve vodov. Spremembe se nanašajo npr. na premestitev nekaterih podpor ali podaljšanje voda, če se v izvirnem načrtu upošteva to dopolnilo, npr. dodatek tokokroga ali zamenjava vodnikov na obstoječih podporah. 1.2 Področje uporabe (ncpt) FI.1 Uporaba z izoliranimi vodniki in nadzemnimi kabli Ta standard vključuje zahteve za obliko in izdelavo nadzemnih vodov, opremljenih z izoliranimi vodniki in nadzemnimi kabli. Poleg tega je treba upoštevati tudi zahteve standardov za opremo in navodila proizvajalcev. (ncpt) FI.2 Uporaba s telekomunikacijskimi kabli Ta standard vključuje zahteve za uporabo telekomunikacijskih kablov, napeljanih na običajne podpore z električnimi vodi. (ncpt) FI.3 Montaža druge opreme Na nadzemne vode je mogoče montirati le opremo, ki pripada vodu (električni ali telekomunikacijski vod). Vendar je z dovoljenjem lastnika voda lahko montirana tudi oprema, ki se uporablja za skupne storitve ali za zaščito okolja, kot so telekomunikacijska oprema, prometni znaki, opozorilni znaki ali opozorilne krogle. Z dovoljenjem lastnika voda je mogoče na podpore, opremljene z nadzemnimi kabli, montirati tudi drugo opremo, ki ni navedena zgoraj. Če je na podpore montirana druga oprema, je treba upoštevati zahteve za varne delovne postopke. Opremo, ki naj bi jo montirali in vzdrževali laiki, je treba montirati na višini, ki omogoča izvajanje del brez plezanja na podporo in upošteva razdalje za varno izvajanje električnih del (glej standard SFS 6002). Upoštevati je treba dodatne obremenitve na podporah voda zaradi druge opreme.

Najbolje prodajani standardi