SIST ISO 14721:2013

Oznaka standarda: SIST ISO 14721:2013
Koda projekta: 057284
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Space data and information transfer systems -- Open archival information system (OAIS) -- Reference model
Naslov (slovenski): Trajno ohranjanje podatkov in sistemi za prenos informacij - Odprti arhivski informacijski sistem (OAIS) - Referenčni model
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 14721:2013 slovenski jezik Active SISTP-SO: 146.00 EUR
PDF
Papir
SIST ISO 14721:2013 angleški jezik Active SIST-O: 116.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 35.240.99 49.140
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-06
Področje projekta (angleško): This International Standard defines the reference model for an open archival information system (OAIS). An OAIS is an archive, consisting of an organization, which may be part of a larger organization, of people and systems that has accepted the responsibility to preserve information and make it available for a designated community. It meets a set of such responsibilities as defined in this International Standard, and this allows an OAIS archive to be distinguished from other uses of the term "archive". The term "open" in OAIS is used to imply that this International Standard, as well as future related International Standards, are developed in open forums, and it does not imply that access to the archive is unrestricted. This International Standard - provides a framework for the understanding and increased awareness of archival concepts needed for long term digital information preservation and access, - provides the concepts needed by non-archival organizations to be effective participants in the preservation process, - provides a framework, including terminology and concepts, for describing and comparing architectures and operations of existing and future archives, - provides a framework for describing and comparing different Long Term Preservation strategies and techniques, - provides a basis for comparing the data models of digital information preserved by archives and for discussing how data models and the underlying information may change over time, - provides a framework that may be expanded by other efforts to cover long term preservation of information that is not in digital form (e.g. physical media and physical samples), - expands consensus on the elements and processes for long term digital information preservation and access, and promotes a larger market which vendors can support, and - guides the identification and production of OAIS-related standards. The scope and field of application are furthermore detailed in subclauses 1.1 and 1.2 of the enclosed CCSDS publication.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa referenčni model za odprti arhivski informacijski sistem (OAIS). Odprti arhivski informacijski sistem je arhiv, ki ga sestavlja organizacija ljudi in sistemov (lahko je del večje organizacije), ki je sprejela odgovornost, da bo hranila informacije in pooblaščeni skupnosti omogočala njihovo uporabo. Arhiv odprtega arhivskega informacijskega sistema izpolnjuje nabor odgovornosti, ki so opredeljene v tem mednarodnem standardu, kar ga loči od drugih »arhivov«. Beseda »odprti« v izrazu odprti informacijski arhiv pomeni, da se ta mednarodni standard in prihodnji povezani mednarodni standardi pripravljajo v okviru odprtih forumov in ne pomeni, da je dostop do arhiva neomejen. Ta mednarodni standard: – zagotavlja okvir za razumevanje in večjo ozaveščenost o arhivskih konceptih, ki so potrebni za trajno ohranjanje digitalnih informacij in dostop do le-teh; – zagotavlja koncepte, ki jih potrebujejo nearhivske organizacije, da lahko učinkovito sodelujejo v postopku shranjevanja; – podaja okvir, vključno s terminologijo in koncepti, za opisovanje in primerjavo arhitekture in delovanja obstoječih in prihodnjih arhivov; – podaja okvir za opisovanje in primerjavo različnih strategij in tehnik trajnega ohranjanja podatkov; – podaja osnovo za primerjavo podatkovnih modelov digitalnih informacij, ki so shranjene v arhivu, in za razpravljanje o tem, kako se lahko podatkovni modeli in osnovni podatki spreminjajo skozi čas; – podaja okvir, ki se lahko razširi z drugimi prizadevanji za trajno shranjevanje informacij, ki niso v digitalni obliki (npr. fizični nosilci podatkov in fizični vzorci); – razširja soglasje o elementih in postopkih za trajno ohranjanje digitalnih podatkov in dostop do njih ter spodbuja večje tržišče, ki ga podpirajo prodajalci, in – podaja smernice za identifikacijo in pripravo standardov, ki so povezani z odprtimi arhivskimi informacijskimi sistemi. Okvir in področje uporabe sta podrobneje opisana v točkah 1.1 in 1.2 priložene publikacije CCSDS.

Najbolje prodajani standardi