SIST EN 14033-3:2010

Oznaka standarda: SIST EN 14033-3:2010
Koda projekta: 00256254
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 3: General safety requirements
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 3. del: Splošne varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14033-3:2010 angleški jezik Withdrawn SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IŽNP - Železniške naprave
ICS: 45.120
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-02
Razveljavitev: 01-jan-2012
Referenca razveljavitve: Sporočila 2012-01
Referenčna oznaka: EN 14033-3:2009
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the significant hazards, hazardous situations and events, common to rail bound machines and arising due to the adaptation for their use on railways. These machines are intended for construction, maintenance and inspection of track, structures, infrastructure and fixed electric traction equipment, when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer, see Clause 4. This European Standard applies to railbound machines and other vehicles - referred to as machines - working exclusively on the railway (utilising friction adhesion between the rail and rail wheels) but including machines that in working position are partly supported on the ballast or the formation and used for construction, maintenance and inspection of track, structures, infrastructure and fixed electric traction equipment. This European Standard applies to machines that are intended to operate signalling and control systems. Other similar machines are dealt with in other European Standards, see Annex D. This European Standard specifies the common hazards, in normal circumstances, during running, assembly and installation, commissioning, use (including setting, programming, and process changeover), operation, cleaning, fault finding, maintenance and de-commissioning of the machines. Additional safety measures can be required by exceptional circumstances, such as extreme ambient temperatures (less than - 20 °C or greater than + 40 °C), highly corrosive or contaminating environment; e.g. due to the presence of chemicals, and potentially explosive atmospheres. Air pressure caused by the passing of high-speed trains at more than 190 km/h is also not dealt with. The common hazards specified include the general hazards presented by the machines, and also the hazards presented by the following specific machine functions, common to two or more machine types: - ballast excavation, ballast cleaning, ballast regulating, ballast consolidating; - tamping; - track renewal; - craning; - maintenance of the components of the infrastructure; during commissioning, use, maintenance and servicing. This European Standard does not deal comprehensively with specific machine functions other than the common functions listed in the previous paragraph, or with all possible hazards presented by complete machines or by the combination of functions.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opredeljuje bistvene nevarnosti, nevarne situacije in dogodke, ki so skupne tirni mehanizaciji in do katerih pride zaradi prilagoditve njene uporabe na železniških progah. Ti stroji so namenjeni konstrukciji, vzdrževanju in nadzoru tračnic, struktur, infrastrukture in fiksne električne vlečne opreme, ko se uporabljajo kot predvideno in pod pogoji napačne uporabe, ki jo proizvajalec lahko upravičeno predvidi (glej Klavzulo 4). Ta evropski standard velja za železniške stroje in druga vozila – ki se imenujejo stroji – ki delujejo izključno na železniških tirih (z uporabo tornega oprijemanja med tiri in železniškimi kolesi), a vključno s stroji, ki jih v delovnem položaju delno podpira balast ali formacija in se uporabljajo za konstrukcijo, vzdrževanje in nadzor tračnic, struktur, infrastrukture in fiksne električne vlečne opreme. Ta evropski standard velja za stroje, ki so namenjeni upravljanju signalnih in krmilnih sistemov. Druge podobne stroje obravnavajo drugi evropski standardi (glej Prilogo D). Ta evropski standard določa skupne nevarnosti v normalnih okoliščinah med delovanjem, sestavljanjem in vgradnjo, prevzemom, uporabo (vključno z nastavitvijo, programiranjem in postopkom prehoda), upravljanjem, čiščenjem, iskanjem napak, vzdrževanjem in izločitvijo strojev iz uporabe. Dodatni varnostni ukrepi so lahko potrebni v izjemnih okoliščinah, kot so ekstremna temperatura okolja (pod -20°C ali nad +40 °C), možno korozivno ali strupeno okolje, npr. zaradi prisotnosti kemikalij, in potencialno eksplozivne atmosfere. Ne obravnava zračnega pritiska, ki ga povzročajo hitri vlaki pri več kot 190 km/h. Opisane skupne nevarnosti vključujejo splošne nevarnosti, ki jih predstavljajo stroji, ter nevarnosti, ki jih predstavljajo naslednje posebne funkcije mehanizacije, skupne dvema ali več vrstam strojev: - izkopavanje balasta, čiščenje balasta, uravnavanje balasta, utrjevanje balasta, - gramoziranje, - obnova tračnic, - dvigovanje, - vzdrževanje infrastrukturnih komponent med prevzemom, uporabo in servisiranjem. Ta evropski standard razen skupnih funkcij, navedenih v prejšnjem odstavku, posebnih funkcij mehanizacije ne obravnava celostno niti ne obravnava vseh možnih nevarnosti, ki jih predstavlja celotna mehanizacija ali kombinacija funkcij.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 14033-3:2010/kFprA1:2011 - Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 3. del: Splošne varnostne zahteve 01-jun-2010
Konsolidiran z SIST EN 14033-3:2010+A1:2012 - Železniške naprave - Zgornji ustroj - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 3. del: Splošne varnostne zahteve 01-jan-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi