SIST EN 50443:2012

Oznaka standarda: SIST EN 50443:2012
Koda projekta: 23055
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Effects of electromagnetic interference on pipelines caused by high voltage a.c. electric traction systems and/or high voltage a.c. power supply systems
Naslov (slovenski): Učinki elektromagnetne interference na cevovode, ki jih povzročajo visokonapetostni sistemi izmeničnega toka električne vleke in/ali visokonapetostni izmenični napajalni sistemi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50443:2012 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ŽEN - Železniške električne naprave
ICS: 23.040.99 29.280
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-02
Referenčna oznaka: EN 50443:2011
Področje projekta (angleško): The presence of ac power supply systems or of a.c. electric traction systems (in this standard also indicated as a.c. power systems) may cause voltages to build up in pipeline systems,(in this standard indicated as interfered systems) running in the close vicinity, due to one or more of the following mechanisms:  inductive coupling,  conductive coupling,  capacitive coupling. Such voltages may cause danger to persons, damage to pipelines or connected equipment or disturbance to the electrical/ electronic equipment connected to the pipeline. This European Standard deals with the situations where these effects may arise and with the maximum tolerable limits of the interference effects, taking into account the behaviour of the ac power systems both in normal operating condition and/or during faults. NOTE In the worst case, the pipe may not disperse current to ground. As a consequence, the prospective touch voltage coincides with the interference voltage. This European Standard applies to all metallic pipelines irrespective of the conveyed fluid, e.g. liquid or gas, liable to be interfered by high voltage a.c. railway and high voltage a.c. power supply systems. The objective of this standard is to establish:  the procedure for evaluating the e.m. interference;  the interference distance to be considered;  the types of coupling to be considered for operating and fault conditions of the high voltage a.c. electric traction systems and high voltage a.c. power supply systems;  the configurations to be considered for both metallic pipeline and high voltage a.c. electric traction systems or high voltage a.c. power systems;  the limits of the voltages due to the electromagnetic interference;  information on interference situations, calculation methods, measuring methods, mitigation measures, management of interference. This European Standard is applicable to all new metallic pipelines and all new high voltage a.c. electric traction systems and high voltage a.c. power supply systems and all major modifications that may change significantly the interference effect. This European Standard only relates to phenomena at the fundamental power frequency (e.g. 50 Hz or 16,7 Hz). This European Standard does not apply to:  all aspects of corrosion,  the coupling from a.c. railway and power supply systems with nominal voltages less than or equal to 1 kV,  interference effects on the equipment not electrically connected to the pipeline.
Področje projekta (slovensko): Prisotnost izmeničnih napajalnih sistemov ali sistemov izmeničnega toka električne vleke (v tem standardu označeni tudi kot »izmenični napajalni sistemi«) lahko povzroči nabiranje napetosti v sistemih cevovodov (v tem standardu označeni kot »interferirani sistemi«), ki potekajo v neposredni bližini, zaradi enega naslednjega mehanizma ali več: – induktivno sklapljanje, – konduktivno sklapljanje, – kapacitivno sklapljanje. Takšne napetosti lahko ogrožajo osebe, povzročijo škodo na cevovodih ali povezani opremi ali so vzrok motenj električne/elektronske opreme, povezane s cevovodom. Ta evropski standard obravnava situacije, v katerih lahko takšni učinki nastanejo, ter najvišje sprejemljive meje interferenčnih učinkov z upoštevanjem obnašanja izmeničnih napajalnih sistemov v običajnih delovnih pogojih in/ali med okvarami. OPOMBA: V najslabšem primeru cev morda ne prevaja toka v tla. Zato pričakovana napetost dotika sovpada z interferenčno napetostjo. Ta evropski standard velja za vse kovinske cevovode, na katere lahko vplivajo visokonapetostni železniški sistemi izmeničnega toka in visokonapetostni izmenični napajalni sistemi, ne glede na snov, ki jo prenašajo, npr. tekočino ali plin. Namen tega standarda je vzpostavitev: – postopka za vrednotenje elektromagnetne interference; – razdalje interference, ki jo je treba upoštevati; – tipov sklapljanja, ki jih je treba upoštevati za obratovanje in stanja napak visokonapetostnih sistemov izmeničnega toka električne vleke in visokonapetostnih izmeničnih napajalnih sistemov; – konfiguracij, ki jih je treba upoštevati pri kovinskih cevovodih in visokonapetostnih sistemih izmeničnega toka električne vleke ali visokonapetostnih izmeničnih napajalnih sistemih; – omejitev napetosti zaradi elektromagnetne interference; – informacij o interferenčnih situacijah, metodah za izračun, metodah za merjenje, ukrepih za ublažitev, upravljanju interference. Ta evropski standard velja za vse nove kovinske cevovode, za vse nove visokonapetostne sisteme izmeničnega toka električne vleke in visokonapetostne izmenične napajalne sisteme ter za vse večje spremembe, ki bi lahko znatno spremenile učinek interference. Ta evropski standard velja le za pojave pri osnovni obratovalni frekvenci (npr. 50 Hz ali 16,7 Hz). Ta evropski standard se ne uporablja: – pri vseh pojavih korozije; – za sklapljanje iz železniških sistemov izmeničnega toka in izmeničnih napajalnih sistemov z nominalnimi napetostmi, ki so manjše ali enake 1 kV; – za učinke interference v opremi, ki ni električno povezana s cevovodom.

Najbolje prodajani standardi