SIST EN 13697:2015+A1:2019

Oznaka standarda: SIST EN 13697:2015+A1:2019
Koda projekta: 00216131
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test for the evaluation of bactericidal and/or fungicidal activity of chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements without mechanical action (phase 2, step 2)
Naslov (slovenski): Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus na neporoznih površinah za vrednotenje baktericidnega in/ali fungicidnega delovanja kemičnih razkužil v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah - Preskusna metoda in zahteve brez mehanskega delovanja (faza 2, stopnja 2) (vključno z dopolnilom A1)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13697:2015+A1:2019 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi
ICS: 71.100.35
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-11
Referenčna oznaka: EN 13697:2015+A1:2019
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies a test method (phase 2/step 2) and the minimum requirements for bactericidal and/or fungicidal or yeasticidal activity of chemical disinfectants that form a homogeneous physically stable preparation in hard water or – in the case of ready-to-use products – with water in food, industrial, domestic and institutional areas, excluding areas and situations where disinfection is medically indicated and excluding products used on living tissues. The scope of this European Standard applies at least to the following: a) Processing, distribution and retailing of: 1) Food of animal origin: i) milk and milk products; ii) meat and meat products; iii) fish, seafood and products; iv) eggs and egg products; v) animal feeds; vi) etc. 2) Food of vegetable origin: i) beverages; ii) fruits, vegetables and derivatives (including sugar distillery); iii) flour, milling and backing; iv) animal feeds; v) etc. b) Institutional and domestic areas: 1) catering establishments; 2) public areas; 3) public transports; 4) schools; 5) nurseries; 6) shops; 7) sports rooms; 8) waste container (bins); 9) hotels; 10) dwellings; 11) clinically non sensitive areas of hospitals; 12) offices; 13) etc. c) Other industrial areas: 1) packaging material; 2) biotechnology (yeast, proteins, enzymes...); 3) pharmaceutical; 4) cosmetics and toiletries; 5) textiles; 6) space industry, computer industry; 7) etc. Using this European Standard, it is possible to determine the bactericidal or fungicidal or yeasticidal activity of the undiluted product. As three concentrations are tested, in the active to non active range, dilution of the product is required and, therefore, the product forms a homogeneous stable preparation in hard water. EN 14885 specifies in detail the relationship of the various tests to one another and to use recommendations. NOTE 1 The method described is intended to determine the activity of commercial formulations or active substances on bacteria and/or fungi in the conditions in which they are used. NOTE 2 This method cannot be used to evaluate the activity of products against mycobacteria.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa preskusno metodo (faza 2/stopnja 2) in minimalne zahteve za baktericidno in/ali fungicidno delovanje ali delovanje kemičnih razkužil na kvasovke, ki tvorijo homogen, fizikalno stabilen pripravek v trdi vodi ali – pri izdelkih, ki so pripravljeni za uporabo – in se z vodo uporabljajo v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah, izključeni pa so področja in primeri, ko obstajajo zdravstvene indikacije za dezinfekcijo ter izdelki, ki se uporabljajo na živih tkivih. Obseg tega evropskega standarda se uporablja vsaj za naslednje: a) predelava, distribucija in prodaja: 1) hrane živalskega izvora: i) mleko in mlečni izdelki; ii) meso in mesni izdelki; iii) ribe, morski sadeži in izdelki; iv) jajca in jajčni izdelki; v) živalska krma; vi) itd. 2) hrane rastlinskega izvora: i) pijače; ii) sadje, zelenjava in derivati (vključno z destilati sladkorja); iii) moka, mletje in peka; iv) živalska krma; v) itd. b) javne ustanove in gospodinjstva: 1) priprava in dostava hrane; 2) javne ustanove; 3) javni prevozi; 4) šole; 5) vrtci; 6) trgovine; 7) športne dvorane; 8) zbiralniki odpadkov (koši); 9) hoteli; 10) bivališča; 11) klinično neobčutljivi prostori bolnišnic; 12) pisarne; 13) itd. c) druga industrijska področja: 1) embalaža; 2) biotehnologija (kvasovke, proteini, encimi ipd.); 3) farmacevtski izdelki; 4) kozmetični in toaletni izdelki; 5) tkanine; 6) vesoljska in računalniška industrija; 7) itd. S tem evropskim standardom je mogoče določiti baktericidno ali fungicidno delovanje ali delovanje kemičnih razkužil na kvasovke pri nerazredčenem izdelku. Ker so preskušene tri koncentracije od aktivnega do neaktivnega razpona, je potrebno razredčevanje izdelka in zato tvorijo homogen in stabilen pripravek v trdi vodi. Standard EN 14885 podrobno določa razmerje med različnimi preskusi in priporočili za uporabo. OPOMBA 1: Opisana metoda je namenjena določevanju dejavnosti komercialnih oblik ali aktivnih snovi na bakterijah in/ali glivah pod pogoji, v katerih se uporabljajo. OPOMBA 2: Te metode ni mogoče uporabiti za vrednotenje delovanja izdelkov proti mikobakterijam.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidira SIST EN 13697:2015/kFprA1:2019 - Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus na neporoznih površinah za vrednotenje baktericidnega in/ali fungicidnega delovanja kemičnih razkužil v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah - Preskusna metoda in zahteve brez mehanskega delovanja (faza 2, stopnja 2) - Dopolnilo A1 01-nov-2019
Nadomešča SIST EN 13697:2015 - Kemična razkužila in antiseptiki - Kvantitativni preskus na neporoznih površinah za vrednotenje baktericidnega in/ali fungicidnega delovanja kemičnih razkužil v živilski in drugih industrijah, gospodinjstvu in javnih ustanovah - Preskusna metoda in zahteve brez mehanskega delovanja (faza 2, stopnja 2) 01-nov-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi