SIST EN 1915-1:2013

Oznaka standarda: SIST EN 1915-1:2013
Koda projekta: 00274077
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aircraft ground support equipment - General requirements - Part 1: Basic safety requirements
Naslov (slovenski): Podporna oprema na tleh za letalski promet - Splošne zahteve - 1. del: Osnovne varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1915-1:2013 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 49.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-05
Referenčna oznaka: EN 1915-1:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to GSE when used in civil air transport as intended by the manufacturer and contains safety requirements relating to the equipment in general. This European Standard specifies the technical requirements to minimise the hazards listed in Clause 4 which can arise during the commissioning, operation and maintenance of GSE when used as intended including misuse reasonably foreseeable by the manufacturer, when carried out in accordance with the specifications given by the manufacturer or his authorised representative. It also takes into account some requirements recognised as essential by authorities, aircraft and ground support equipment (GSE) manufacturers as well as airlines and handling agencies. This part of EN 1915 is intended to be used in conjunction with EN 1915-2, EN 1915-3 (for self-propelled GSE) and EN 1915-4, and with the relevant part of EN 12312 to give the requirements for the types of GSE within the scope of EN 12312. When EN 12312 does not contain a relevant part for a GSE, EN 1915 (all parts) gives general requirements that may apply, although additional machine specific requirements, to be determined by the manufacturer, are likely to be required. This part of EN 1915 does not apply to automotive parts approved for public vehicles in the EU and EFTA, when used on GSE for the purpose for which they are designed. This part of EN 1915 does not establish additional requirements for the following: a) operation elsewhere than in an airport environment; b) operation in severe conditions, e.g. ambient temperature below -20 °C or over 50 °C, tropical or saturated salty atmospheric environment, strong magnetic or radiation field; c) operation subject to special rules, e.g. potentially explosive atmosphere except as regards operation in the vicinity of an aircraft fuel tank during fuelling operation; d) hazards caused by power supply other than from electrical networks; e) hazards occurring during construction, transportation, commissioning and decommissioning of the GSE; f) hazards caused by wind velocity in excess of the figures given in this European Standard; g) direct contact with food stuffs; h) earthquake, flood, landslide, lightning and more generally any exceptional natural event; i) electromagnetic compatibility (EMC); j) hazards caused by noise and vibration, see EN 1915-3 and EN 1915-4. While this standard gives some basic requirements for wireless remote controls, additional requirements will be necessary. This part of EN 1915 is not applicable to GSE which are manufactured before the date of publication by CEN of this Standard.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za podporno opremo na tleh, kadar se uporablja za civilni zračni prevoz, kot ga je predvidel proizvajalec, in vsebuje varnostne zahteve glede opreme na splošno. Ta evropski standard določa tehnične zahteve za zmanjšanje nevarnosti, navedenih v točki 4, do katerih lahko pride pri začetku uporabe, delovanju in vzdrževanju podporne opreme na tleh pri nameravani uporabi, vključno s pričakovano nepravilno uporabo, ki jo določa proizvajalec, ko jih v skladu s specifikacijami izvaja proizvajalec ali njegov zakoniti zastopnik. Upošteva tudi nekatere zahteve, ki jih organi, proizvajalci letal in podporne opreme na tleh, letalske družbe in agencije za oskrbo letal priznavajo za bistvene. Ta del standarda EN 1915 je namenjen za uporabo skupaj s standardi EN 1915-2, EN 1915-3 (podporna oprema na tleh z lastnim pogonom) in EN 1915-4 ter z ustreznim delom standarda EN 12312, da se zagotovijo zahteve za vrste podporne opreme na tleh v okviru standarda EN 12312. Kadar standard EN 12312 ne vsebuje ustreznega dela za podporno opremo na tleh, se lahko uporabljajo splošne zahteve iz standarda EN 1915 (vsi deli), čeprav bodo najverjetneje zahtevane dodatne posebne zahteve glede na posamezni stroj, ki jih določi proizvajalec. Ta del standarda EN 1915 se ne uporablja za avtomobilske dele, odobrene za javna vozila v EU in EFTA, kadar se uporabljajo pri podporni opremi na tleh za namen, za katerega so bili načrtovani. Ta del standarda EN 1915 ne določa dodatnih zahtev za naslednje: a) delovanje izven okolja letališča; b) delovanje v neugodnih razmerah, npr. pri temperaturi okolja, nižji od –20 °C ali nad 50 °C, v tropskem okolju ali nasičenem slanem okolju, v okolju z močnim magnetnim poljem ali poljem sevanja; c) delovanje po posebnih pravilih, npr. v potencialno eksplozivnem okolju, razen kadar gre za delovanje v bližini rezervoarja za gorivo letala med polnjenjem; d) nevarnosti, ki jih povzroči energetska oskrba iz omrežij, ki niso električna; e) nevarnosti, ki se pojavijo med gradnjo, prevozom, začetkom uporabe in prenehanjem uporabe podporne opreme na tleh; f) nevarnosti, ki jih povzroči hitrost vetra, ki presega vrednosti iz tega evropskega standarda; g) neposreden stik s hrano; h) potres, poplava, plaz, bliskanje in na splošno kateri koli izjemen naravni pojav; i) elektromagnetna združljivost (EMC); j) nevarnosti, ki jih povzročijo hrup in vibracije, glej standarda EN 1915-3 in EN 1915-4. Ta standard določa nekaj osnovnih zahtev glede brezžičnega daljinskega vodenja, vendar so potrebne dodatne zahteve. Ta del standarda EN 1915 se ne uporablja za podporno opremo na tleh, izdelano pred datumom objave tega standarda s strani CEN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1915-1:2002+A1:2009 - Podporna oprema na tleh za letalski promet - Splošne zahteve - 1. del: Osnovne varnostne zahteve 01-May-2013
Revidiran oSIST prEN 1915-1:2021 - Podporna oprema na tleh za letalski promet - Splošne zahteve - 1. del: Osnovne varnostne zahteve 16-Sep-2020
Revidiran SIST EN 1915-1:2002+A1:2009 - Podporna oprema na tleh za letalski promet - Splošne zahteve - 1. del: Osnovne varnostne zahteve 01-May-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi