SIST EN ISO 7029:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 7029:2017
Koda projekta: 00211174
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Statistical distribution of hearing thresholds related to age and gender (ISO 7029:2017)
Naslov (slovenski): Akustika - Statistična porazdelitev praga slišnosti v odvisnosti od starosti in spola (ISO 7029:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 7029:2017 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 13.140 17.140.99
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-05
Referenčna oznaka: EN ISO 7029:2017
Področje projekta (angleško): This document provides descriptive statistics of the hearing threshold deviation for populations of otologically normal persons of various ages under monaural earphone listening conditions. It specifies the following, for populations within the age limits from 18 years to 80 years for the range of audiometric frequencies from 125 Hz to 8 000 Hz: a) the expected median value of hearing thresholds given relative to the median hearing threshold at the age of 18 years; b) the expected statistical distribution above and below the median value. For the frequencies from 3 000 Hz to 8 000 Hz, the median and statistical distribution for populations above 70 years are presented for information only. This document also provides for information the expected median values at audiometric frequencies from 9 000 Hz to 12 500 Hz within the age limits from 22 years to 80 years. The data are applicable for estimating the amount of hearing loss caused by a specific agent in a population. Such a comparison is valid if the population under study consists of persons who are otologically normal except for the effect of the specific agent. Noise exposure is an example of a specific agent and for this application, selected data from this document are referred to as “database A” in ISO 1999. NOTE 1 ISO 1999:2013, Database A is based on a previous edition of ISO 7029. The data may also be used to assess an individual’s hearing in relation to the distribution of hearing thresholds which is normal for the person’s age group. However, it is not possible to determine for an individual precisely which part of an observed hearing loss is attributable to an accumulation of detrimental effects on the hearing which increase with age, and which part has been caused by other factors such as noise. The hearing threshold deviation as defined herein and the hearing threshold level as defined in other International Standards (ISO 389-1, ISO 389-2, ISO 389-5, ISO 389-8, ISO 8253-1, ISO 8253-2, IEC 60645- 1) express the hearing threshold of an individual or an individual ear, respectively, relative to — the expected median hearing threshold of 18-year-old age group of the same gender, or — a reference zero level specified in various parts of ISO 389. To the extent that the reference zero level represents the median of the 18-year-old population, the values of the two terms will be the same. NOTE 2 The values of these two are not always the same for some reasons. One reason is that the reference zero level has been determined based on the hearing threshold levels of persons older than 18 years, including those aged up to 25 years or to 30 years, who have slightly worse hearing sensitivity on average. NOTE 3 ISO 28961 specifies the expected statistical distribution of hearing thresholds, expressed in sound pressure level in decibels, for populations of otologically normal persons of the age from 18 years to 25 years under binaural, free-field listening conditions. It enables the calculation not only at audiometric frequencies, but also for other frequencies at one-third-octave intervals from 20 Hz to 16 000 Hz.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument podaja opisno statistiko odstopanja praga slišnosti pri različno starih osebah brez težav s sluhom pri monavralnem poslušanju prek slušalk. Za nabor avdiometričnih frekvenc od 125 Hz do 8000 Hz za osebe, stare od 18 do 80 let, določa naslednje: a) pričakovana srednja vrednost pragov slišnosti glede na srednji prag slišnosti pri starosti 18 let; b) pričakovana statistična porazdelitev nad in pod srednjo vrednostjo. Za frekvence od 3000 Hz do 8000 Hz sta srednja vrednost in statistična porazdelitev za osebe, stare več kot 70 let, izključno informativni. Ta dokument podaja tudi informacije o pričakovanih srednjih vrednostih pri avdiometričnih frekvencah od 9000 Hz do 12.500 Hz za osebe, stare od 22 do 80 let. Podatki se uporabljajo za ocenjevanje stopnje izgube sluha, ki jo povzroči poseben povzročitelj v populaciji. Takšna primerjava je veljavna, če je preučevana populacija sestavljena iz oseb brez težav s sluhom, razen za vpliv posebnega povzročitelja. Primer posebnega povzročitelja je izpostavljenost hrupu in za to vrsto uporabe se v standardu ISO 1999 izbrani podatki iz tega dokumenta imenujejo »zbirka podatkov A«. OPOMBA 1: Standard ISO 1999:2013, Zbirka podatkov A je osnovan na prejšnji izdaji standarda ISO 7029. Podatki se lahko uporabljajo tudi za ocenjevanje posameznikovega sluha v povezavi s porazdelitvijo pragov slišnosti, običajno za starostno skupino osebe. Vendar pri posamezniku ni mogoče natančno določiti, kateri del zaznane izgube sluha je posledica kopičenja škodljivih vplivov na sluh, ki se povečujejo s starostjo, in kateri del je posledica drugih dejavnikov, npr. hrupa. V tem dokumentu opredeljeno odstopanje praga slišnosti in ravni praga slišnosti, opredeljene v drugih mednarodnih standardih (ISO 389-1, ISO 389-2, ISO 389-5, ISO 389-8, ISO 8253-1, ISO 8253-2, IEC 60645-1), odražajo prag slišnosti posameznika ali ustreznega ušesa v odvisnosti od: – pričakovane srednje vrednosti praga slišnosti pri 18-letnih osebah istega spola, ali – referenčne ničelne ravni, določene v različnih delih standarda ISO 389. V obsegu, v katerem referenčna ničelna raven označuje srednjo vrednost pri 18-letnih osebah, bosta vrednosti dveh postavk enaki. OPOMBA 2: Zaradi nekaterih razlogov ti vrednosti nista vedno enaki. Eden od razlogov je, da je bila referenčna ničelna raven določena na podlagi ravni praga slišnosti pri osebah, starejših od 18 let, vključno z osebami, starimi do 25 ali 30 let, ki imajo v povprečju nekoliko slabšo občutljivost sluha. OPOMBA 3: ISO 28961 določa pričakovano statistično porazdelitev pragov slišnosti, izraženo v ravni zvočnega tlaka v decibelih, za osebe brez težav s sluhom, stare od 18 do 25 let, pri binavralnem poslušanju v prostem zvočnem polju. Omogoča izračun avdiometričnih frekvenc in tudi drugih frekvenc v intervalih po eno tretjino oktave v območju od 20 Hz do 16.000 Hz.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 7029:2001 - Akustika - Statistična porazdelitev praga slišnosti v odvisnosti od starosti (ISO 7029:2000) 01-maj-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi