SIST EN ISO 10723:2013

Oznaka standarda: SIST EN ISO 10723:2013
Koda projekta: CSN21069
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Natural gas - Performance evaluation for analytical systems (ISO 10723:2012)
Naslov (slovenski): Zemeljski plin - Vrednotenje zmogljivosti analitskih sistemov (ISO 10723:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 10723:2013 angleški jezik Active SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi
ICS: 75.060
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-02
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies a method of determining whether an analytical system for natural gas analysis is fit for purpose. It can be used either a) to determine a range of gas compositions to which the method can be applied, using a specified calibration gas, while satisfying previously defined criteria for the maximum errors and uncertainties on the composition or property or both, or b) to evaluate the range of errors and uncertainties on the composition or property (calculable from composition) or both when analysing gases within a defined range of composition, using a specifiedIt is assumed that a) for evaluations of the first type above, the analytical requirement has been clearly and unambiguously defined, in terms of the range of acceptable uncertainty on the composition, and, where appropriate, the uncertainty in physical properties calculated from these measurements, b) for applications of the second type above, the analytical requirement has been clearly and unambiguously defined, in terms of the range of composition to be measured and, where appropriate, the range of properties which may be calculated from these measurements, c) the analytical and calibration procedures have been fully described, and d) the analytical system is intended to be applied to gases having compositions which vary over rangesIf the performance evaluation shows the system to be unsatisfactory in terms of the uncertainty on the component amount fraction or property, or shows limitations in the ranges of composition or property values measurable within the required uncertainty, then it is intended that the operating parameters, including a) the analytical requirement, b) the analytical procedure, c) the choice of equipment, d) the choice of calibration gas mixture, and e) the calculation procedure, be reviewed to assess where improvements can be obtained. Of these parameters, the choice of the calibration gas composition is likely to have the most significant influence. This International Standard is applicable to analytical systems which measure individual component amount fractions. For an application such as calorific value determination, the method will be typically gas chromatography, set up, as a minimum, for the measurement of nitrogen, carbon dioxide, individual hydrocarbons from C1 to C5 and a composite measurement representing all higher hydrocarbons of carbon number 6 and above. This allows for the calculation of calorific value and similar properties with acceptable accuracy. In addition, components such as H2S can be measured individually by specific measurement methods to which this evaluation approach can also be applied. normally found in gas transmission and distribution systems. Performance evaluation of an analytical system is intended to be performed following initial installation to ensure that errors associated with assumed response functions are fit for purpose. Thereafter, periodic performance evaluation is recommended, or whenever any critical component of the analytical system is adjusted or replaced. The appropriate interval between periodic performance evaluations will depend upon both how instrument responses vary with time and also how large an error may be tolerated. This first consideration is dependent upon instrument/operation; the second is dependent on the application. It is not appropriate, therefore, for this International Standard to offer specific recommendations on intervals between performance evaluations.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa metodo za ugotavljanje ustreznosti analitskega sistema za analizo zemeljskega plina. Uporablja se lahko za a) določitev obsega sestav plinov, za katere je mogoče uporabiti metodo, pri čemer se uporabi določen kalibracijski plin in so izpolnjena predhodno opredeljena merila za največje dopustno število napak in negotovosti pri sestavi ali lastnosti ali obeh, ali b) oceno razpona napak in negotovosti pri sestavi ali lastnosti (se lahko izračuna iz sestave) ali obeh med analizo plinov, katerih sestava je v opredeljenem obsegu. Predpostavlja se, da a) je bila pri zgoraj navedenih ocenah prvega tipa analitska zahteva jasno in nedvoumno opredeljena v smislu razpona sprejemljive negotovosti pri sestavi in, kadar je primerno, negotovosti fizikalnih lastnosti, izračunanih iz teh meritev, b) je bila pri načinih uporabe drugega zgoraj navedenega tipa analitska zahteva jasno in nedvoumno opredeljena v smislu obsega sestave, ki jo je treba izmeriti, in, kadar je primerno, razpona lastnosti, ki se lahko izračunajo iz teh meritev, c) so bili analitski in kalibracijski postopki v celoti opisani in d) je analitski sistem namenjen za pline, katerih sestave se po obsegih razlikujejo. Če se pri vrednotenju zmogljivosti ugotovi, da sistem ni zadovoljiv v smislu negotovosti pri deležu količin sestavnih delov ali lastnosti ali je omejen pri obsegih sestave ali vrednostih lastnosti, ki so merljive v okviru zahtevane negotovosti, je treba pregledati parametre delovanja, vključno z a) analitsko zahtevo, b) analitskim postopkom, c) izbiro opreme, d) izbiro kalibracijske plinske mešanice in e) postopkom izračuna, da se ocenijo možnosti za izboljšave. Od navedenih parametrov bo imela verjetno največji vpliv izbira sestave kalibracijskega plina. Ta mednarodni standard se uporablja za analitske sisteme, s katerimi se merijo posamezni deleži količin sestavnih delov. Pri uporabah, kot je določevanje kalorične vrednosti, se običajno uporabi metoda plinske kromatografije, ki se nastavi vsaj za merjenje dušika, ogljikovega dioksida, posameznih ogljikovodikov od C1 do C5 in sestavljeno meritev vseh višjih ogljikovodikov z najmanj šestimi ogljikovimi atomi. To omogoča sprejemljivo natančnost pri izračunu kalorične vrednosti in podobnih lastnosti. Poleg tega je mogoče s posebnimi merilnimi metodami, pri katerih se lahko prav tako uporabi ta pristop k vrednotenju, izmeriti posamezne sestavine, kot je H2S. Običajno se pojavlja v sistemih za prenos in distribucijo plina. Vrednotenje zmogljivosti analitskega sistema se izvede po začetni namestitvi, s čimer se zagotovi ustreznost napak v zvezi s predvidenimi odzivnimi funkcijami. Pozneje je priporočljivo, da se vrednotenje zmogljivosti izvaja periodično ali kadar se prilagodi ali zamenja pomemben sestavni del analitskega sistema. Ustrezna obdobja med periodičnimi vrednotenji zmogljivosti so odvisna od tega, kako odzivi instrumentov variirajo skozi čas in kako velike napake so dopustne. Prvi dejavnik je odvisen od instrumenta/delovanja, drugi pa od uporabe. Ta standard zato ne zajema specifičnih priporočil o obdobji med periodičnimi vrednotenji, saj to ni primerno.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 10723:2002 - Zemeljski plin – Vrednotenje zmogljivosti “on-line” analitskih sistemov (ISO 10723:1995) 01-feb-2013
Nadomešča SIST EN ISO 10723:2002/AC:2004 - Zemeljski plin – Vrednotenje zmogljivosti “on-line” analitskih sistemov (ISO 10723:1995 - Tehnični popravek 1:1998) 01-feb-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi