SIST EN ISO 15118-4:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 15118-4:2019
Koda projekta: 00301063
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Road vehicles - Vehicle to grid communication interface - Part 4: Network and application protocol conformance test (ISO 15118-4:2018)
Naslov (slovenski): Cestna vozila - Komunikacijski vmesnik med vozilom in omrežjem - 4. del: Preskus skladnosti omrežja in aplikacijskega protokola (ISO 15118-4:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 15118-4:2019 angleški jezik Active SIST-2N: 352.11 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 35.100.05 43.040.15
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-04
Referenčna oznaka: EN ISO 15118-4:2019
Področje projekta (angleško): ISO 15118-4:2018 specifies conformance tests in the form of an Abstract Test Suite (ATS) for a System Under Test (SUT) implementing an EVCC or SECC according to ISO 15118-2. These conformance tests specify the testing of capabilities and behaviors of an SUT as well as checking what is observed against the conformance requirements specified in ISO 15118-2 and against what the supplier states the SUT implementation's capabilities are. The capability tests within the ATS check that the observable capabilities of the SUT are in accordance with the static conformance requirements defined in ISO 15118-2. The behavior tests of the ATS examine an implementation as thoroughly as is practical over the full range of dynamic conformance requirements defined in ISO 15118-2 and within the capabilities of the SUT (see NOTE). A test architecture is described in correspondence to the ATS. The conformance test cases in this document are described leveraging this test architecture and are specified in TTCN-3 Core Language for ISO/OSI Network Layer (Layer 3) and above. The conformance test cases for the Data Link Layer (Layer 2) and Physical Layer (Layer 1) are described in ISO 15118-5. Test cases with overlapping scopes are explicitly detailed. This document does not include specific tests of other standards referenced within ISO 15118-2, e.g. IETF RFCs. Furthermore, the conformance tests specified in this document do not include the assessment of performance nor robustness or reliability of an implementation. They cannot provide judgments on the physical realization of abstract service primitives, how a system is implemented, how it provides any requested service, nor the environment of the protocol implementation. Furthermore, the test cases defined in this document only consider the communication protocol defined ISO 15118-2. Power flow between the EVSE and the EV is not considered. NOTE 1 Practical limitations make it impossible to define an exhaustive test suite, and economic considerations can restrict testing even further. Hence, the purpose of this document is to increase the probability that different implementations are able to interwork. This is achieved by verifying them by means of a protocol test suite, thereby increasing the confidence that each implementation conforms to the protocol specification. However, the specified protocol test suite cannot guarantee conformance to the specification since it detects errors rather than their absence. Thus conformance to a test suite alone cannot guarantee interworking. What it does do is give confidence that an implementation has the required capabilities and that its behavior conforms consistently in representative instances of communication. NOTE 2 This document has some interdependencies to the conformance tests defined in ISO 15118-5 which result from ISO/OSI cross layer dependencies in the underlying protocol specification (e.g. for sleep mode)
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 15118-4:2018 določa preskuse skladnosti v obliki niza abstraktnih preskusov (ATS) za sistem za preskušanje (SUT), ki uporablja komunikacijski krmilnik električnega vozila (EVCC) ali komunikacijski krmilnik opreme za napajanje (SECC) v skladu s standardom ISO 15118-2. Ti preskusi skladnosti določajo preskušanje zmogljivosti in delovanja sistema za preskušanje, pa tudi preverjanje ugotovitev s primerjavo z zahtevami glede skladnosti, določenimi v standardu ISO 15118-2, ter z navedbami dobavitelja glede zmogljivosti izvajanja sistema za preskušanje. Preskusi zmogljivosti znotraj niza abstraktnih preskusov preverjajo, ali so opazne zmogljivosti sistema za preskušanje skladne z zahtevami glede statične skladnosti, določenimi v standardu ISO 15118-2. Preskusi delovanja znotraj niza abstraktnih preskusov preverjajo izvajanje tako temeljito, kot je praktično mogoče, na podlagi polnega razpona zahtev glede dinamične skladnosti, določenih v standardu ISO 15118-2, in znotraj zmogljivosti sistema za preskušanje (glej OPOMBO). Testna arhitektura je opisana ob upoštevanju sistema za preskušanje. Primeri preskusov skladnosti v tem dokumentu so opisani na podlagi te testne arhitekture in so podani v jedrnem jeziku TTCN-3 za omrežno plast ISO/OSI (plast 3) in višjo. Primeri preskusov skladnosti za podatkovno povezovalno plast (plast 2) in fizično plast (plast 1) so opisani v standardu ISO 15118-5. Preskusni primeri s prekrivajočimi se področji so izrecno opisani. Ta dokument ne zajema posebnih preskusov iz drugih standardov, na katere se sklicuje znotraj standarda ISO 15118-2, npr. IETF RFC. Poleg tega preskusi skladnosti, opisani v tem dokumentu, ne zajemajo ocenjevanja učinkovitosti niti robustnosti ali zanesljivosti implementacije. Ne morejo zagotoviti presoje glede fizične realizacije primitivov abstraktnih storitev, kako je sistem implementiran, kako zagotavlja katero koli zahtevano storitev, niti glede okolja implementacije protokola. Poleg tega primeri preskusov, opredeljeni v tem dokumentu, upoštevajo samo komunikacijski protokol, določen v standardu ISO 15118-2. Pretok energije med opremo za napajanje električnega vozila in električnim vozilom ni upoštevan. OPOMBA 1: Zaradi praktičnih omejitev je nemogoče definirati izčrpen niz preskusov, še dodatno pa lahko preskušanje omejijo ekonomski dejavniki. Tako je namen tega dokumenta povečati verjetnost za medsebojno delovanje različnih implementacij. To se doseže tako, da se te implementacije preverijo s sredstvi niza preskusov protokola, s čimer se poveča verjetnost, da je posamezna implementacija skladna s specifikacijo protokola. Vendar pa podani niz preskusov protokola ne more zajamčiti skladnosti s specifikacijo, saj zaznava napake in ne odsotnosti implementacij. Tako skladnost z nizom preskusov sama po sebi ne more zajamčiti medsebojnega delovanja. Na ta način se samo prepriča, da implementacija vključuje zahtevane zmogljivosti in da pri reprezentativnih primerih komunikacije deluje dosledno skladno. OPOMBA 2: Ta dokument v določeni meri zajema medsebojno odvisnost s preskusi skladnosti, definiranimi v standardu ISO 15118-5, ki izhajajo iz medslojnih odvisnosti ISO/OSI v specifikaciji osnovnega protokola (npr. za način spanja).

Najbolje prodajani standardi