SIST EN ISO 10781:2015

Oznaka standarda: SIST EN ISO 10781:2015
Koda projekta: 00251271
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electronic health record-system functional model (ISO 10781:2015)
Naslov (slovenski): Funkcionalni model za sistem elektronskih zdravstvenih zapisov (ISO 10781:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 10781:2015 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 35.240.80
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-12
Referenčna oznaka: EN ISO 10781:2015
Področje projekta (angleško): The HL7 EHR System Functional Model provides a reference list of functions that may be present in an Electronic Health Record System (EHR-S). The function list is described from a user perspective with the intent to enable consistent expression of system functionality. This EHR-S Functional Model, through the creation of Functional Profiles for care settings and realms, enables a standardized description and common understanding of functions sought or available in a given setting (e.g. intensive care, cardiology, office practice in one country or primary care in another country). The HL7 EHR-S Functional Model defines a standardized model of the functions that may be present in EHR Systems. From the outset, a clear distinction between the EHR as a singular entity and systems that operate on the EHR, i.e. EHR Systems, is critical. Section 1.1.3 describes the basis and foundation for the HL7 definition of an EHR System. Notably, the EHR-S Functional Model does not address whether the EHR-S is a system-of-systems or a single system providing the functions required by the users. This International Standard makes no distinction regarding implementation; the EHR-S described in a Functional Profile may be a single system or a system of systems. Within the normative sections of the Functional Model, the term “system” is used generically to cover the continuum of implementation options. This includes “core” healthcare functionality, typically provided by healthcare-specific applications that manage electronic healthcare information. It also includes associated generic application-level capabilities that are typically provided by middleware or other infrastructure components. The latter includes interoperability and integration capabilities such as location discovery and such areas as cross application workflow. Interoperability is considered both from semantic (clear, consistent and persistent communication of meaning) and technical (format, syntax and physical connectivity) viewpoints. Further, the functions make no statement about which technology is used, or about the content of the electronic health record. The specifics of ‘how’ EHR systems are developed or implemented is not considered to be within the scope of this model now or in the future. This EHR-S Functional Model does not address or endorse implementations or technology, nor does it include the data content of the electronic health record. Finally, the EHR-S Functional Model supports research needs by ensuring that the data available to researchers follow the required protocols for privacy, confidentiality, and security. The diversity of research needs precludes the specific listing of functions that are potentially useful for research. This Functional Model is not: — a messaging specification; — an implementation specification; — a conformance specification; — an EHR specification; — a conformance or conformance testing metric; — an exercise in creating a definition for an EHR or EHR-S. The EHR-S Functional Model is not sufficient to provide a longitudinal health record; however, it will contribute to its development. The information exchange enabled by the EHR-S supports the population of clinical documents, event summaries, minimum data sets, claims attachments, and in the future will enable a longitudinal health record. Additionally, it is important to note that the EHR-S Function Model does not include a discussion of clinical processes or the interaction of the healthcare actors. However, ISO 13940 is an international standard that does outline key principles and processes in the provision of healthcare. Users of the EHR-S FM can refer to ISO 13940 for clinical processes that EHR systems support. This EHR-S Functional Model package includes both Reference and Normative sections.
Področje projekta (slovensko): Funkcionalni model sistema HL7 EHR zagotavlja referenčni seznam funkcij, ki so lahko prisotne v sistemu elektronskih zdravstvenih kartonov (EHR-S). Seznam funkcij je opisan z vidika uporabnika z namenom, da se omogoči dosledno izražanje funkcionalnosti sistema. Funkcionalni model EHR-S z oblikovanjem funkcionalnih profilov za nastavitve nege in področij omogoča standardiziran opis in skupno razumevanje iskanih funkcij ali funkcij, ki so na voljo v danem okolju (npr intenzivni negi, kardiologiji, pisarniški praksi v eni državi ali primarnem zdravstvu v drugi državi). Funkcionalni model sistema HL7 EHR zagotavlja standardiziran model funkcij, ki so lahko prisotne v sistemih EHR. Od vsega začetka je ključnega pomena jasno razlikovanje med EHR kot edino entiteto in sistemi, ki delujejo v EHR, tj. sistemi EHR. Razdelek 1.1.3 opisuje podlago in temelj za opredelitev modela HL7 sistema EHR. Funkcionalni model EHR-S ne obravnava vprašanja, ali je EHR-S sistem med sistemi ali edini sistem, ki omogoča funkcije, ki jih zahtevajo uporabniki. Ta mednarodni standard ne razlikuje med načini izvajanja; EHR-S, opisan v funkcionalnem profilu, je lahko edini sistem ali sistem med sistemi. V normativnih razdelkih funkcijskega modela se izraz »sistem« uporablja na splošno za poimenovanje neprekinjenih možnosti izvajanja. To vključuje »ključno« zdravstveno funkcionalnost, ki jo običajno zagotavljajo specifične zdravstvene aplikacije za upravljanje elektronskih zdravstvenih podatkov. Vključuje tudi pridružene splošne zmogljivosti na ravni aplikacij, ki jih običajno zagotavlja vmesna programska oprema ali druge komponente infrastrukture. Slednje vključujejo interoperabilnost in integracijo, na primer prepoznavanje lokacij in področja, kot je potek dela med aplikacijami. Interoperabilnost velja tako s semantičnega (jasen, dosleden in trajen prenos pomena) kot tehničnega (format, sintaksa in fizična povezljivost) vidika. Nadalje funkcije ne določajo, katera tehnologija se uporablja ali kakšna je vsebina elektronskega zdravstvenega zapisa. Podrobnosti o tem, »kako« se razvijajo ali izvajajo sistemi EHR, ne sodijo v okvir tega modela niti sedaj niti v prihodnosti. Funkcionalni model EHR-S ne obravnava ali podpira izvedb ali tehnologije niti ne vključuje vsebine podatkov elektronskega zdravstvenega zapisa. Po drugi strani funkcionalni model EHR-S podpira raziskovalne potrebe s tem, da so podatki, ki so na voljo raziskovalcem, v skladu z zahtevanimi protokoli zasebnosti, zaupnosti in varnosti. Raznolikost raziskovalnih potreb izključuje poseben seznam funkcij, ki so potencialno koristne za raziskave. Ta funkcionalni model ni: – specifikacija sporočanja; – specifikacija izvedbe; – specifikacija skladnosti; – specifikacija EHR; – merilo skladnosti ali testiranja skladnosti; – poskus ustvarjanja definicije za EHR ali EHR-S. Funkcionalni model EHR-S ne zadostuje za zagotavljanje longitudinalnega zdravstvenega zapisa, a bo prispeval k njegovemu razvoju. Izmenjava informacij, ki jo omogoča EHR-S, podpira pripravo kliničnih dokumentov, povzetkov dogodkov, minimalnih podatkovnih nizov, prilog zahtevkov, v prihodnosti pa bo omogočala tudi longitudinalni zdravstveni zapis. Poleg tega je treba opozoriti, da funkcionalni model EHR-S ne vključuje razprave o kliničnih postopkih ali interakcije udeležencev zdravstvenega varstva. Vendar pa je ISO 13940 mednarodni standard, ki predstavlja ključna načela in postopke pri zagotavljanju zdravstvenega varstva. Uporabniki funkcionalnega modela EHR-S lahko s pomočjo standarda ISO 13940 poiščejo klinične postopke, ki jih podpirajo sistemi EHR. Ta paket funkcionalnega modela EHR-S vključuje tako referenčni kot normativni razdelek.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 10781:2010 - Funkcionalni model HL7 za sistem elektronskih zapisov na področju zdravstva, izdaja 1.1 (ISO 10781:2009) 19-avg-2015
Revidiran SIST EN ISO 10781:2010 - Funkcionalni model HL7 za sistem elektronskih zapisov na področju zdravstva, izdaja 1.1 (ISO 10781:2009) 01-feb-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi