SIST EN 60204-1:2018

Oznaka standarda: SIST EN 60204-1:2018
Koda projekta: 58483
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2016 , modified)
Naslov (slovenski): Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60204-1:2016, spremenjen)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60204-1:2018 angleški jezik Active SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 13.110 29.020
Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-12
Referenčna oznaka: EN 60204-1:2018
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60204 applies to electrical, electronic and programmable electronic equipment and systems to machines not portable by hand while working, including a group of machines working together in a co-ordinated manner. NOTE 1 This part of IEC 60204 is an application standard and is not intended to limit or inhibit technological advancement. NOTE 2 In this part of IEC 60204, the term “electrical” includes electrical, electronic and programmable electronic matters (i.e. “electrical equipment” means electrical, electronic and programmable electronic equipment). NOTE 3 In the context of this part of IEC 60204, the term “person” refers to any individual and includes those persons who are assigned and instructed by the user or his agent(s) in the use and care of the machine in question. The equipment covered by this part of IEC 60204 commences at the point of connection of the supply to the electrical equipment of the machine (see 5.1). NOTE 4 The requirements for the electrical supply installation are given in the IEC 60364 series. This part of IEC 60204 is applicable to the electrical equipment or parts of the electrical equipment that operate with nominal supply voltages not exceeding 1 000 V for alternating current (AC) and not exceeding 1 500 V for direct current (DC), and with nominal supply frequencies not exceeding 200 Hz. NOTE 5 Information on electrical equipment or parts of the electrical equipment that operate with higher nominal supply voltages can be found in IEC 60204-11. This part of IEC 60204 does not cover all the requirements (for example guarding, interlocking, or control) that are needed or required by other standards or regulations in order to protect persons from hazards other than electrical hazards. Each type of machine has unique requirements to be accommodated to provide adequate safety. This part of IEC 60204 specifically includes, but is not limited to, the electrical equipment of machines as defined in 3.1.40. NOTE 6 Annex C lists examples of machines whose electrical equipment can be covered by this part of IEC 60204. This part of IEC 60204 does not specify additional and special requirements that can apply to the electrical equipment of machines that, for example: – are intended for use in open air (i.e. outside buildings or other protective structures); – use, process, or produce potentially explosive material (for example paint or sawdust); – are intended for use in potentially explosive and/or flammable atmospheres; – have special risks when producing or using certain materials; – are intended for use in mines; – are sewing machines, units, and systems (which are covered by IEC 60204-31); – are hoisting machines (which are covered by IEC 60204-32); – are semiconductor fabrication equipment (which are covered by IEC 60204-33). Power circuits where electrical energy is directly used as a working tool are excluded from this part of IEC 60204.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 60204 se uporablja za električno, elektronsko ter programirljivo elektronsko opremo in sisteme za stroje, ki niso ročno prenosljivi med delom, vključno s skupino strojev, ki delujejo skupaj in usklajeno. OPOMBA 1: Ta del standarda IEC 60204 je standard uporabe in ni namenjen omejevanju ali onemogočanju tehnološkega napredka. OPOMBA 2: V tem delu standarda IEC 60204 izraz »električni« zajema električne, elektronske in programirljive elektronske zadeve (tj. »električna oprema« pomeni električno, elektronsko in programirljivo elektronsko opremo). OPOMBA 3: V okviru tega dela standarda IEC 60204 izraz »oseba« zajema vse posameznike in tiste osebe, ki so dodeljene za uporabo ter vzdrževanje te opreme in ki jim je to naročil uporabnik ali njegov zastopnik. Oprema, ki je zajeta v tem delu standarda IEC 60204, se začne na točki povezave z napajanjem električne opreme stroja (glej točko 5.1). OPOMBA 4: Zahteve za električne inštalacije so podane v skupini standardov IEC 60364. Ta del standarda IEC 60204 se uporablja za električno opremo ali dele električne opreme, ki delujejo pri nazivni napajalni napetosti največ 1000 V za izmenični tok (AC) in največ 1500 V za enosmerni tok (DC), pri čemer nazivna napajalna frekvenca ne presega 200 Hz. OPOMBA 5: Informacije o električni opremi ali delih električne opreme, ki delujejo pri višji nazivni napajalni napetosti, je mogoče najti v standardu IEC 60204-11. Ta del standarda IEC 60204 ne zajema vseh zahtev (na primer varovanja, spajanja ali nadzora), ki so potrebne ali zahtevane zaradi drugih standardov ali predpisov za zaščito oseb pred nevarnostmi, ki niso pogojene z virom električne energije. Vsaka vrsta stroja vključuje edinstvene zahteve, ki jih je treba izpolniti za zagotovitev ustrezne varnosti. Ta del standarda IEC 60204 vključuje zlasti (vendar ni omejen na) električno opremo strojev, kot je opredeljeno v točki 3.1.40. OPOMBA 6: Dodatek C navaja primere strojev, katerih električno opremo je mogoče zajeti s tem delom standarda IEC 60204. Ta del standarda IEC 60204 ne določa dodatnih in posebnih zahtev, ki lahko veljajo za električno opremo strojev, ki na primer: – so namenjeni uporabi na prostem (tj. zunaj zgradb ali drugih zaščitnih struktur); – uporabljajo, obdelujejo ali proizvajajo potencialno eksplozivni material (na primer barvo ali žagovino); – so namenjeni uporabi v potencialno eksplozivnih in/ali vnetljivih atmosferah; – predstavljajo posebna tveganja pri proizvodnji ali uporabi nekaterih materialov; – so namenjeni uporabi v rudnikih; – so šivalni stroji, enote in sistemi (ki so zajeti v standardu IEC 60204-31); – so dvižni stroji (ki so zajeti v standardu IEC 60204-32); – so polprevodniška proizvodna oprema (ki je zajeta v standardu IEC 60204-33). Tokokrogi, pri katerih se električna energija neposredno uporablja kot delovno orodje, so izključeni iz tega dela standarda IEC 60204.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 60204-1:2006/A1:2009 - Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60204-1:2005/A1:2008) 12-jun-2014
Nadomešča SIST EN 60204-1:2006 - Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60204-1:2005, spremenjen) (vsebuje popravek AC 2010) 17-sep-2018
Nadomešča SIST EN 60204-1:2006/A1:2009 - Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60204-1:2005/A1:2008) 17-sep-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi