SIST EN 50325-5:2010

Oznaka standarda: SIST EN 50325-5:2010
Koda projekta: 17047
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 5: Functional safety communication based on EN 50325-4
Naslov (slovenski): Industrijski komunikacijski podsistemi, ki temeljijo na ISO 11898 (CAN) za vmesnike krmilnikov - 5. del: Funkcionalno varna komunikacija na osnovi EN 50325-4
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50325-5:2010 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 35.240.50 43.040.15
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-09
Referenčna oznaka: EN 50325-5:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies a safety-related communication layer (services and protocol) based on EN 50325-4. This European Standard applies to networks based on EN 50325-4 providing safety-related communication capabilities between devices in a safety-related system in accordance with the requirements of EN 61508 series for functional safety. The services and protocols defined in this standard are intended to extend those defined in EN 50325-4. These services and protocols may be used in various applications such as manufacturing, machinery, medical, mobile machinery and process control. NOTE 1 This European Standard does not cover the procedures for the safety-related configuration and for the safety-related setup of safety-related systems. The definition and implementation of such procedures depends on the kind of the safety-related system. For example flexible safety-related systems like operating theatres as found in medical systems require different procedures than for fixed safety-related systems like cranes in the mobile machinery. This European Standard does not cover electrical safety, intrinsic safety and security aspects. Electrical safety relates to hazards such as electrical shock. Intrinsic safety relates to hazards associated with potentially explosive atmospheres. Security relates to enforcing policies to prevent changes in the safety-related system by unauthorized personnel. NOTE 2 The resulting safety integrity level claim of a system depends on the implementation of the services and protocols within the devices and the system. The implementation of the services and protocols defined in this European Standard in a device is not sufficient to qualify the device as a safety-related device.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa komunikacijsko plast, povezano z varnostjo (storitve in protokoli), osnovano na EN 50325-4. Ta evropski standard velja za omrežja, osnovana na EN 50325-4, ter zagotavlja z varnostjo povezane komunikacijske zmogljivosti med napravami v sistemih, povezanih z varnostjo, v skladu z zahtevami serije EN 61508 za funkcionalno varnost. Storitve in protokoli, določeni s tem standardom, so namenjeni temu, da razširijo tiste, ki so določeni v EN 50325-4. Te storitve in protokoli se lahko uporabijo na različne načine, kot je uporaba za proizvodnjo, stroje, medicino, mobilne stroje in procesni nadzor. OPOMBA 1 Ta mednarodni standard ne zajema postopkov za nastavitve, povezane z varnostjo, in za postavitev, povezano z varnostjo sistemov povezanih z varnostjo. Definicija in vpeljava teh postopkov je odvisna od vrste sistemov, povezanih z varnostjo. Na primer, prilagodljive sisteme, povezane z varnostjo, kot so operacijski bloki, ki se nahajajo v medicinskih sistemih, potrebujejo različne postopke od tistih za fiksne sisteme, povezane z varnostjo, kot so žerjavi im mobilni stroji. Ta evropski standard ne zajema električne varnosti, notranje varnosti in varnostnih vidikov. Električna varnost je povezana z nevarnostmi kot je električni šok. Notranja varnost se nanaša na nevarnosti, ki so povezane s potencialno eksplozivnimi atmosferami. Varnost se nanaša na uveljavljanje politik za preprečevanje sprememb v sistemih, povezanih z varnostjo, s strani nepooblaščenega osebja. OPOMBA 2 Iz tega izhajajoča celovita varnostna stopnja sistema je odvisna od vpeljave storitev in protokolov znotraj naprav in sistemov. Vpeljava storitev in protokolov, določenih v tem evropskem standardu, v napravo ni dovolj, da naprava izpolnjuje pogoje za napravo, povezano z varnostjo.

Najbolje prodajani standardi