SIST EN 378-1:2008+A1:2011

Oznaka standarda: SIST EN 378-1:2008+A1:2011
Koda projekta: 00182053
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
Naslov (slovenski): Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 1. del: Osnovne zahteve, definicije, razvrstitve in kriteriji za izbiro
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 378-1:2008+A1:2011 angleški jezik Withdrawn SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 01.040.27 27.080 27.200
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-05
Razveljavitev: 01-jul-2012
Referenca razveljavitve: Sporočila 2012-07
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the requirements relating to safety of persons and property (but not goods in storage) and the local and global environment for: a) stationary and mobile refrigerating systems of all sizes, including heat pumps; b) secondary cooling or heating systems; c) location of these refrigerating systems. NOTE 1 For secondary heating or cooling systems charged with any refrigerants listed in Annex E the charge limitations of part 1 (Annex C) apply. For refrigerating systems with a limited mass of refrigerant only some of the parts and clauses are applicable. The exceptions are defined in the scope and the clauses of each part of EN 378. This European Standard is not applicable to refrigerating systems with air or water as refrigerant. Systems using refrigerants other than those listed in Annex E are not covered by this European Standard as long as a safety class is not assigned. NOTE 2 For the safety classification of refrigerant fluids not included in Annex E, see Annex F. This European Standard covers the hazards mentioned in the introduction. This European Standard is applicable to new refrigerating systems and modification of existing refrigerating systems in case the type of refrigerant changed or pressure vessels are replaced. The part dealing with main-tenance, repair, operation, recovery, reuse and disposal also applies to existing systems. Parties responsible for existing refrigerating systems should consider the safety and environmental aspects of this European Standard and implement the more stringent requirements so far as they are reasonably practicable. Directive 94/9/EC concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres can be applicable to the type of machine or equipment covered by this European Standard. The present standard is not intended to provide means of complying with the essential health and safety requirements of Directive 94/9/EC.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve, povezane z varnostjo oseb in premoženja (vendar ne dobrin v skladišču), in lokalno ali globalno okolje za: a) fiksne in mobilne hladilne sisteme vseh velikosti, vključno s toplotnimi črpalkami; b) sekundarni hladilni ali grelni sistemi; c) lokacijo teh hladilnih sistemov. OPOMBA 1: Za sekundarne grelne ali hladilne sisteme, ki so napolnjeni s hladilnimi sredstvi, navedenimi v dodatku E, veljajo omejitve polnjenja iz 1. dela (dodatek C). Za hladilne sisteme z omejeno maso hladilnega sredstva veljajo samo nekateri deli in klavzule. Izjeme so določene na področju uporabe in v klavzulah vsakega dela EN 378. Ta evropski standarda ne velja za hladilne sisteme z zrakom ali vodo kot hladilnim sredstvom. Sistemi, ki uporabljajo druga hladilna sredstva od navedenih v dodatku E, niso zajeti s tem evropskim standardom, dokler ni določen varnostni razred. OPOMBA 2: Za klasifikacijo varnosti hladilnih tekočin, ki niso vključene v dodatek E, glej dodatek F. Ta evropski standard zajema nevarnosti, navedene v uvodu. Ta evropski standard velja za nove hladilne sisteme in spreminjanje obstoječih hladilnih sistemov, če se je zamenjal tip hladilnega sredstva ali se uporabljajo druge tlačne posode. Del, ki obravnava vzdrževanje, popravilo, delovanje, rekuperacijo, ponovno uporabo in odstranjevanje, prav tako velja za obstoječe sisteme. Stranke, odgovorne za obstoječe hladilne sisteme, morajo upoštevati varnostne in okoljske vidike tega evropskega standarda in vpeljati strožje zahteve, dokler so razumsko izvedljive. Direktiva 94/9/ES, ki zadeva opremo in zaščitne sisteme za uporabo v potencionalno eksplozivnih atmosferah, lahko velja za tip stroja ali opreme, zajete v tem evropskem standardu. Pričujoči standard ni namenjen za zagotavljanje sredstev za skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami Direktive 94/9/ES.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Konsolidira SIST EN 378-1:2008 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 1. del: Osnovne zahteve, definicije, razvrstitve in kriteriji za izbiro 01-maj-2011
Revidiran SIST EN 378-1:2017 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 1. del: Osnovne zahteve, definicije, razvrstitve in kriteriji za izbiro 01-mar-2014
Konsolidira SIST EN 378-1:2008/kprA1:2010 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 1. del: Osnovne zahteve, definicije, razvrstitev in merila za izbor 23-okt-2010
Dopolnjen z SIST EN 378-1:2008+A1:2011/kFprA2:2011 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 1. del: Osnovne zahteve, definicije, razvrstitve in kriteriji za izbiro 02-jul-2011
Konsolidiran z SIST EN 378-1:2008+A2:2012 - Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 1. del: Osnovne zahteve, definicije, razvrstitve in kriteriji za izbiro 01-jul-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi