SIST EN 62717:2017

Oznaka standarda: SIST EN 62717:2017
Koda projekta: 24346
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): LED modules for general lighting - Performance requirements (IEC 62717:2014)
Naslov (slovenski): LED-moduli za splošno razsvetljavo - Tehnične zahteve (IEC 62717:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62717:2017 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IESV - Električne svetilke
ICS: 29.140.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN 62717:2017
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the performance requirements for LED modules, together with the test methods and conditions, required to show compliance with this standard. The following types of LED modules are distinguished and schematically shown in Figure 1: Type 1: integrated LED modules for use on d.c. supplies up to 250 V or on a.c. supplies up to 1 000 V at 50 Hz or 60 Hz. Type 2: LED modules operating with part of separate controlgear connected to the mains voltage, and having further control means inside (“semi-integrated”) for operation under constant voltage, constant current or constant power. Type 3: LED modules where the complete controlgear is separate from the module (nonintegrated) for operation under constant voltage, constant current or constant power. The requirements of this standard relate only to type testing. Recommendations for whole product testing or batch testing are under consideration. This standard covers LED modules, based on inorganic LED technology that produces white light. Life time of LED modules is in most cases much longer than the practical test times. Consequently, verification of manufacturer’s life time claims cannot be made in a sufficiently confident way, because projecting test data further in time is not standardised. For that reason the acceptance or rejection of a manufacturers life time claim, past an operational time as stated in 6.1, is out of the scope of this standard. Instead of life time validation this standard has opted for lumen maintenance codes at a defined finite test time. Therefore, the code number does not imply a prediction of achievable life time. The categories, represented by the code, are lumen-depreciation character categories showing behaviour in agreement with manufacturer’s information which is provided before the test is started. In order to validate a life time claim, an extrapolation of test data is needed. A general method of projecting measurement data beyond limited test time is under consideration. The pass/fail criterion of the life time test as defined in this standard is different from the life time metrics claimed by manufacturers. For explanation of recommended life time metrics, see Annex C. NOTE When modules are operated in a luminaire, the claimed performance data can deviate from the values established via this standard due to e.g. luminaire components that impact the performance of the LED module. The separate electronic controlgear for LED modules as mentioned in Type 2 and Type 3 is not part of the testing against the requirements of this standard.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa zahteve glede zmogljivosti za LED-module skupaj s preskusnimi metodami in pogoji, ki so potrebni za preverjanje skladnosti s tem standardom. Na sliki 1 so shematsko prikazani naslednji tipi LED-modulov: 1. tip: integrirani LED-moduli za uporabo pri enosmernem napajanju do 250 V ali izmeničnem napajanju do 1000 V pri 50 Hz ali 60 Hz. 2. tip: LED-moduli, ki delujejo z delom ločene kontrolne naprave, priključene na omrežno napetost, in vsebujejo dodatna krmilna sredstva znotraj (»polintegrirani«) za delovanje pod konstantno napetostjo, tokom in močjo. 3. tip: LED-moduli, pri katerih je celotna kontrolna naprava ločena od modula (neintegrirana) za delovanje pod konstantno napetostjo, tokom in močjo. Zahteve iz tega standarda se nanašajo samo na tipsko preskušanje. Priporočila za preskušanje celotnega proizvoda ali serije so v obravnavi. Ta standard zajema LED-module, ki temeljijo na neorganski tehnologiji LED, ki proizvaja belo svetlobo. Življenjska doba LED-modulov je v večini primerov precej daljša od preskusnih časov v praksi. Posledično ni mogoče preveriti proizvajalčeve trditve o življenjski dobi z zadostno mero zanesljivosti, ker projekcija preskusnih podatkov v prihodnost ni standardizirana. Zaradi tega je sprejetje ali zavrnitev proizvajalčevih trditev o življenjski dobi nad nazivno življenjsko dobo, kot je opredeljeno v točki v 6.1, zunaj področja uporabe tega standarda. Namesto preverjanja veljavnosti življenjske dobe ta standard določa kode vzdrževanja lumnov pri opredeljenem končnem preskusnem času. Zato številka kode ne predvideva napovedi dosegljive življenjske dobe. Kategorije, ki jih predstavljajo kode, so kategorije znižanja vrednosti lumnov, ki delujejo v skladu z informacijami proizvajalca, ki so na voljo pred začetkom preskusa. Za preverjanje trditve o življenjski dobi je potrebna ekstrapolacija podatkov preskusa. Presoja se splošna metoda projiciranja podatkov meritev zunaj omejenega preskusnega časa. Merilo za uspel/neuspel preskus življenjske dobe, kot je določeno v tem standardu, se razlikuje od nazivnih meritev proizvajalcev. Za razlago meritev priporočene življenjske dobe glej dodatek C. OPOMBA: Če moduli delujejo v svetilki, se lahko podatki o zmogljivosti razlikujejo od vrednosti v tem standardu, predvsem zaradi komponent svetilke, ki vplivajo na delovanje LED-modulov. Ločena elektronska kontrolna naprava za LED-module, omenjena pri 2. in 3. tipu, ni del preskušanja na podlagi zahtev tega standarda.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST FprEN 62717:2014/kFprA1:2014 - LED-moduli za splošno razsvetljavo - Tehnične zahteve 15-Oct-2014
Dopolnjen z SIST EN 62717:2017/A2:2019 - LED-moduli za splošno razsvetljavo - Tehnične zahteve - Dopolnilo A2 (IEC 62717:2014/A2:2019) 13-Nov-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi