SIST EN 50325-1:2020

Oznaka standarda: SIST EN 50325-1:2020
Koda projekta: 68055
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 1: General requirements
Naslov (slovenski): Industrijski komunikacijski podsistemi, ki temeljijo na ISO 11898 (CAN), za vmesnike krmilnikov - 1. del: Splošne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50325-1:2020 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 35.240.50 43.040.15
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2020
Refer. št. objave: Sporocila 2020-03
Referenčna oznaka: EN 50325-1:2019
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to controller device interfaces that provide defined interfaces between low voltage switchgear, controlgear, control circuit devices, switching elements and controlling devices (e.g. programmable controllers, personal computers, etc.). It may also be applied for the interfacing of other devices and elements to a controller device interface. This standard specifies requirements for controllers and devices utilising these interfaces, including not only the communication protocol specification, but also associated relevant electrical and mechanical characteristics. It also specifies the electrical and EMC tests required to verify the performance of each controller device interface when connected to the appropriate controllers and devices. This part 1 establishes a consistent terminology and format for the subsequent interfaces. It also harmonises requirements of a general nature in order to reduce the need for testing to different standards, increase understanding and facilitate comparisons of controller device interface standards. Those requirements of the various controller device interface standards which can be considered as general have therefore been gathered in this part 1. In addition to meeting the specific requirements stated in this part 1, the controller device interfaces included in this standard  are documented in the English language in accordance with the requirements specified in this part 1,  are already in use in commercial products and running in industrial plants,  are available in quantity and at low price,  are available from several sources and commercialised openly,  to satisfy the tests specified, amongst others, in EN 61000 4 2, EN 61000 4 3, EN 61000 4 4, EN 61000 4 5, and EN 61000 4 6 against the test levels specified in EN 50082 2,  have appropriate mechanisms for transmission error detection,  are open, widely accepted, well documented, stable and support inter operability,  are complete and describe the necessary interfaces in sufficient detail to enable error free implementation,  are free of any restriction related to testing the implementation. For each controller device interface only two documents are necessary to determine all requirements and tests:  the general requirements of this standard, referred to as "part 1" in the relevant parts covering the various types of controller device interfaces;  the relevant controller device interface standard hereinafter referred to as the "relevant controller device interface standard" or "controller device interface standard". The solutions described in this standard have been used for many years by industry to solve application requirements involving low voltage switchgear and controlgear. They are characterised by:  their ability to power connected devices directly from the network;  their ability to operate in harsh environments typified by those encountered at the machine level by controls in industrial applications;  usage of the sophisticated medium access rules of CAN which allows both organisation of traffic based on user assigned priorities and efficient resolution of occasional access conflict;  a wide range of exchange services allowing precise tailoring of data exchange to the actual application needs as well as simultaneous distribution of data to a selected set of connected devices;  their capability to simultaneously support data acquisition, diagnostics, messaging and programming/configuration as required, amongst others, for systems interfacing controllers to low voltage switchgear and controlgear in industrial applications. NOTE The controller device interface standards currently part of this series are:  EN 50325 2: DeviceNet  EN 50325 3: Smart Distributed System (SDS)  EN 50325-4: CANopen  EN 50325-5 : Functional safety communication based on EN 50325-4
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za vmesnike krmilnikov, ki zagotavljajo opredeljene povezave med nizkonapetostnimi stikalnimi napravami, krmilnimi tokokrogi, stikalnimi elementi in krmilniki (npr. programirljivimi krmilniki, osebnimi računalniki itd.). Uporablja se lahko tudi za povezovanje drugih naprav in elementov z vmesnikom krmilnika. Ta standard določa zahteve za krmilnike in naprave, ki uporabljajo te vmesnike, med drugim za specifikacijo komunikacijskega protokola ter povezane ustrezne električne in mehanske lastnosti. Standard določa tudi električne preskuse in preskuse elektromagnetne združljivosti, potrebne za preverjanje zmogljivosti posameznega vmesnika krmilnika, kadar je povezan z ustreznimi krmilniki in napravami. Ta prvi del vzpostavlja dosledno terminologijo in format za nadaljnje vmesnike. Poleg tega usklajuje splošne zahteve z namenom zmanjšati potrebo po preskušanju v skladu z različnimi standardi, izboljšati razumevanje in olajšati primerjave standardov za vmesnike krmilnikov. Te zahteve različnih različnih standardov za vmesnike krmilnikov, ki jih je mogoče obravnavati kot splošne, so tako združene v tem prvem delu. Poleg tega, da izpolnjujejo posebne zahteve iz tega prvega dela, za vmesnike krmilnikov v tem standardu velja še naslednje: - dokumentirani so v angleškem jeziku v skladu z zahtevami iz tega prvega dela; - se že uporabljajo v komercialnih izdelkih in izvajajo v industrijskih obratih; - na voljo so v večjih količinah po nizki ceni; - na voljo so pri več virih in se odprto tržijo; - izpolnjevati morajo zahteve preskusov, ki so med drugim določene v standardih EN 61000 4 2, EN 61000 4 3, EN 61000 4 4, EN 61000 4 5 in EN 61000 4 6, v primerjavi s preskusnimi ravnmi iz standarda EN 50082 2; - vključujejo ustrezne mehanizme za zaznavanje napak pri prenosu; - so odprti, v pogosti uporabi, ustrezno dokumentirani, stabilni in podpirajo interoperabilnost; - so popolni in opisujejo potrebne vmesnike dovolj podrobno, da omogočajo izvedbo brez napak; - so brez omejitev v zvezi s preskušanjem izvedbe. Za vsak vmesnik krmilnika sta potrebna samo dva dokumenta, ki določata vse zahteve in preskuse: - splošne zahteve tega standarda, ki so v ustreznih delih o različnih vrstah vmesnikov krmilnikov imenovane »prvi del«; - ustrezen standard za vmesnike krmilnikov, imenovan »ustrezen standard za vmesnike krmilnikov« oziroma »standard za vmesnike krmilnikov«. Rešitve, opisane v tem standardu, se v industriji že več let uporabljajo za razreševanje zahtev glede uporabe, ki vključujejo nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave. Zanje je značilno naslednje: - napajanje povezanih naprav neposredno iz omrežja; - delovanje v zahtevnih okoljih, zlasti na ravni strojev s krmilnimi elementi za industrijske namene; - uporaba izpopolnjenih pravil glede dostopa do medijev CAN, kar omogoča ureditev prometa na podlagi prioritet, ki jih je določil uporabnik, in učinkovito razrešitev občasnih sporov pri dostopu; - širok nabor storitev izmenjave, ki omogoča natančno prilagajanje izmenjave podatkov dejanskim potrebam primeru uporabe in sočasno porazdelitev podatkov v izbrani nabor povezanih naprav; - zmožnost, da sočasno podpirajo zajemanje podatkov, diagnostiko, sporočanje in programiranje/konfiguracijo, kot je potrebno, med drugim za sisteme, ki povezujejo krmilnike z visokonapetostnimi in krmilnimi napravami za industrijske namene. OPOMBA: Trenutno so v tej skupini naslednji standardi za vmesnike naprav: - EN 50325 2: DeviceNet - EN 50325 3: Smart Distributed System (SDS) - EN 50325-4: CANopen - EN 50325-5: Komunikacija za funkcijsko varnost, ki temelji na standardu EN 50325-4
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50325-1:2003 - Industrial communications subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces - Part 1: General requirements 24-Dec-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi