SIST EN 14033-4:2019

Oznaka standarda: SIST EN 14033-4:2019
Koda projekta: 00256770
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - Track - Railbound construction and maintenance machines - Part 4: Technical requirements for running, travelling and working on urban rail
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Zgornji ustroj proge - Težka tirna mehanizacija za gradnjo in vzdrževanje - 4. del: Tehnične zahteve za pogon, obratovanje in delovanje mestne železnice
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14033-4:2019 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IŽNP - Železniške naprave
ICS: 45.120 93.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-04
Referenčna oznaka: EN 14033-4:2019
Področje projekta (angleško): 1.1 General This European Standard deals with the technical requirements to minimize the specific railway hazards of railbound construction and maintenance machines - henceforward referred to as machines, intended for use on urban rail. These hazards can arise during the commissioning, the operation and the maintenance of machines when carried out in accordance with the specification given by the manufacturer or his authorized representative. The requirements in this standard amend those in EN 14033-1 to -3 as required for the use of the machine on urban railways. Where a machine is designed and intended for use on mainline and urban rail, compliance with the most onerous conditions of EN 14033-1 and EN 14033-4 will be required. This European Standard does not apply to the following: - the requirements for quality of the work or performance of the machine; - the specific requirements established by the machine operator for the use of machines, which will be the subject of negotiation between the manufacturer and the Urban Rail Manager; - moving and working whilst not on rails. This European Standard does not establish the additional requirements for the following: - operation subject to special rules, e.g. potentially explosive atmospheres; - hazards due to natural causes, e.g. earthquake, lightning, flooding; - working methods; - operation in severe working conditions requiring special measures, e.g. in tunnels or cuttings, extreme environmental conditions such as: freezing temperatures, high temperatures, corrosive environments, tropical environments, contaminating environments, strong magnetic fields; - hazards occurring when used to handle suspended loads which may swing freely. Other track construction and maintenance machines used on railway tracks are dealt with in other European Standards, see Annex B. 1.2 Scope of urban rail Urban rail systems cover Urban Guided Transport systems (UGT) and might include other rail systems excluded from the scope of the Interoperability Directive 2008/57/EC (Article 1.3 (a) and (b))1. Urban Guided Transport systems (UGT), which cover metro, tram and light rail, are defined as public transport systems permanently guided at least by one rail, intended for the operation of local, urban and suburban passenger services with self-propelled vehicles and operated either segregated or not from general road and pedestrian traffic. Categories of urban rail systems include: - (I) Metros: UGT systems operated on their own right of way and segregated from general road and pedestrian traffic. They are consequently designed for operations in tunnel, viaducts or on surface level but with physical separation in such a way that inadvertent access is not possible. In different parts of the world, Metro systems are also known as the underground, the subway or the tube. Rail systems with specific construction issues operating on a segregated guideway (e.g. monorail, rack railways) are also treated as Metros as long as they are designated as part of the urban public transport network. - (II) Trams: UGT systems not segregated from general road and pedestrian traffic, which share their right of way with general road and/or pedestrian traffic and are therefore embedded in their relevant national road traffic legislation (highway codes and specific adaptations). - (III) Light Rail: Light Rail is defined as a UGT system operated in parts of the system not segregated from general road and pedestrian traffic, and in parts of the system with segregated right-of-way. The segregation may include some sections of line where inadvertent access is not possible. - (IV) Local rail systems which by national decision complying with Article 1 (3) a) or b) of Directive 2008/57/EC may be excluded from the European Community Rail System. NOTE Such systems connect city centres with their suburban hinterland or regional local centres. (....)
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opisuje tehnične zahteve za zmanjšanje posebnih železniških nevarnosti tirne konstrukcije in vzdrževalnih strojev – v nadaljevanju navedeni kot stroji, namenjeni za uporabo v mestnih železnicah. Do teh nevarnosti lahko pride med začetkom delovanja, delovanjem in vzdrževanjem strojev, kadar to poteka v skladu s specifikacijo, ki jo zagotovi proizvajalec ali njegov pooblaščeni predstavnik. Zahteve v tem standardu spreminjajo zahteve v standardih EN 14033-1 do -3, kjer je to potrebno za uporabo strojev v mestnih železnicah. Če je stroj zasnovan in namenjen za uporabo na glavnih progah in mestnih železnicah, bo zahtevana skladnost z najzahtevnejšimi pogoji standardov EN 14033-1 in EN 14033-4. Ta evropski standard se ne uporablja za: – zahteve za kakovost dela ali delovanje stroja; – posebne zahteve, ki jih je določil upravljavec strojev za uporabo strojev, ki bodo predmet pogajanj med proizvajalcem in upraviteljem mestnih železnic; – premikanje in delo, ki ne poteka po tirnicah. Ta evropski standard ne določa dodatnih zahtev za: – obratovanje, pri katerem veljajo posebna pravila, npr. potencialno eksplozivne atmosfere; – nevarnosti zaradi naravnih vzrokov, npr. potresov, udarov strel, poplav; – delovne postopke; – obratovanje v težkih delovnih pogojih, ki zahtevajo posebne ukrepe, npr. delo v predorih ali usekih, skrajnih okoljskih razmerah, kot so zmrzal, visoke temperature, korozivna okolja, tropska okolja, onesnažujoča okolja in močna magnetna polja; – nevarnosti, do katerih pride pri ravnanju z visečimi tovori, ki lahko prosto nihajo. Drugi stroji za izgradnjo in vzdrževanje prog, ki se uporabljajo na železniških progah, so obravnavani v drugih evropskih standardih (glej dodatek B).

Najbolje prodajani standardi