SIST EN ISO 16739:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 16739:2016
Koda projekta: 00442002
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries (ISO 16739:2013)
Naslov (slovenski): Temeljni industrijski razredi (IFC) za izmenjavo podatkov na področju gradbeništva in upravljanja objektov (ISO 16739:2013) - Opomba: CD-ROM
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 16739:2016 angleški jezik Withdrawn SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj
ICS: 25.040.40 35.240.67
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-12
Razveljavitev: 01-jun-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-06
Referenčna oznaka: EN ISO 16739:2016
Področje projekta (angleško): ISO 16739:2013 specifies a conceptual data schema and an exchange file format for Building Information Model (BIM) data. The conceptual schema is defined in EXPRESS data specification language. The standard exchange file format for exchanging and sharing data according to the conceptual schema is using the Clear text encoding of the exchange structure. Alternative exchange file formats can be used if they conform to the conceptual schema. ISO 16739:2013 represents an open international standard for BIM data that is exchanged and shared among software applications used by the various participants in a building construction or facility management project. ISO 16739:2013 consists of the data schema, represented as an EXPRESS schema specification, and reference data, represented as definitions of property and quantity names and descriptions. A subset of the data schema and referenced data is referred to as a model view definition. A particular model view definition is defined to support one or many recognized workflows in the building construction and facility management industry sector. Each workflow identifies data exchange requirements for software applications. Conforming software applications need to identity the model view definition they conform to. The following are within the scope of ISO 16739:2013: BIM exchange format definitions that are required during the life cycle phases of buildings: demonstrating the need; conception of need; outline feasibility; substantive feasibility study and outline financial authority; outline conceptual design; full conceptual design; coordinated design; procurement and full financial authority; production information; construction; operation and maintenance; BIM exchange format definitions that are required by the various disciplines involved within the life cycle phases: architecture; building service; structural engineering; procurement; construction planning; facility management; project management; client requirement management; building authority for permits and approval; BIM exchange format definitions including: project structure; physical components; spatial components; analysis items; processes; resources; controls; actors; context definition. The following are outside the scope of ISO 16739:2013: exchange format definitions outside of the domain of construction and facility maintenance; project structure and component breakdown structures outside of building engineering; behavioral aspects of components and other information items.
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 16739:2013 določa konceptualno podatkovno shemo in format za izmenjavo datotek za podatke o informacijskem modelu stavbe (BIM). Konceptualna shema je opredeljena v jeziku za specifikacijo podatkov EXPRESS. Skladno s konceptualno shemo standardni format za izmenjavo in deljenje podatkov kodira strukturo za izmenjavo v obliki čistopisa. Drugi formati za izmenjavo datotek se lahko uporabljajo, če so skladni s konceptualno shemo. Standard ISO 16739:2013 predstavlja odprti mednarodni standard za podatke BIM, ki se izmenjujejo in delijo med aplikacijami, ki jih uporabljajo različni uporabniki v okviru gradnje stavbe ali upravljanja objekta. Standard ISO 16739:2013 je sestavljen iz podatkovne sheme, ki je predstavljena kot specifikacija sheme EXPRESS, in referenčnih podatkov, ki so predstavljeni kot opredelitve imen lastnosti in količin ter opisi. Podskupina podatkovne sheme in referenčnih podatkov se imenuje opredelitev modela pogleda. Posebna opredelitev modela pogleda je opredeljena za podporo enega ali več potrjenih potekov dela v gradbenem sektorju in sektorju upravljanja objekta. Vsak potek dela določa zahteve za izmenjavo podatkov za aplikacije. Skladne aplikacije morajo prepoznati opredelitev modela pogleda, s katerim so skladne. Področje uporabe standarda ISO 16739:2013 zajema naslednje: Opredelitve formata za izmenjavo podatkov BIM, ki so potrebne med različnimi fazami življenjskega cikla stavb: prikaz potrebe; zasnova potrebe; izvedljivost osnutka; širša študija izvedljivosti osnutka in finančni organ za financiranje osnutka; konceptualna zasnova osnutka; celotna konceptualna zasnova; koordinirana zasnova; finančni organ za dobavo in skupni finančni organ; informacije o izdelku; gradnja; delovanje in vzdrževanje; Opredelitve formata za izmenjavo podatkov BIM, ki jih zahtevajo različne discipline, ki so vključene v različne faze življenjskega cikla: arhitektura; gradbene storitve; konstrukcijsko inženirstvo; nabava; načrtovanje gradnje; upravljanje objekta; vodenje projekta; upravljanje zahtev naročnika; gradbeni organ za dovoljenja in odobritev; Opredelitve formata za izmenjavo podatkov BIM, vključno s: strukturo projekta; fizičnimi komponentami; prostorskimi komponentami; elementi za analizo; postopki, viri, nadzorom; udeleženci; opredelitvijo konteksta; Naslednji elementi ne spadajo na področje uporabe standarda ISO 16739:2013: opredelitve formata za izmenjavo, ki ne spadajo na področje gradbeništva in upravljanja objekta; struktura projekta in razdelitev struktur na komponente, ki ne spadajo na gradbeno področje; vedenjski vidiki komponent in druge informacije.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN ISO 16739-1:2020 - Industry Foundation Classes (IFC) za izmenjavo podatkov na področju gradbeništva in upravljanja objektov - 1. del: Shema podatkov (ISO 16739-1:2018) - Opomba: CD-ROM 01-jun-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi