SIST EN ISO 19008:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 19008:2018
Koda projekta: 00012363
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Standard cost coding system for oil and gas production and processing facilities (ISO 19008:2016)
Naslov (slovenski): Standardni sistem kodiranja stroškov pri proizvodnji nafte in plina ter predelovalnih zmogljivosti (ISO 19008:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 19008:2018 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 75.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-06
Referenčna oznaka: EN ISO 19008:2018
Področje projekta (angleško): ISO 19008:2016 describes the standard cost coding system (SCCS) that classifies costs and quantities related to exploration, development, operation and removal of oil and gas production and processing facilities and to the petroleum, petrochemical and natural gas industry. Upstream, midstream, downstream and petrochemical business categories are included. The SCCS for coding of costs is applicable to: - cost estimating; - actual cost monitoring and reporting; - collection of final quantities and cost data; - standardized exchange of cost data among organizations; - implementation in cost systems. ISO 19008:2016 is intended for users such as the following: a) owner/operator/company (individual or grouped entity that is entitled or contributes to operations in the exploitation of oil and gas fields); b) industry/trade associations; c) manufacturers/contractors; d) cost engineering service contractors, cost system providers, benchmarking providers, etc.; e) authorities/regulatory bodies. ISO 19008:2016 does not apply to the following: 1) cost classification relevant to cost accounting rules, specific contractual agreements, local requirements for cost reporting to national bodies, government rules and tax regulations, authorization for expenditure (AFE), billing purposes etc.; 2) specific project breakdown structures (e.g. work breakdown structures, contract breakdown structures, organizational breakdown structure) or asset breakdowns (e.g. TAG/system codes, area/module breakdown structure) which are and will remain unique. However, this International Standard can provide a basis for the establishment of such specific classification systems.
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 19008:2016 opisuje standardni sistem kodiranja stroškov (SCCS), ki razvršča stroške in količine, povezane z raziskovanjem, razvojem, upravljanjem in odstranjevanjem obratov za proizvajanje ter obdelavo nafte in plina ter z naftno in petrokemično industrijo ter industrijo za predelavo zemeljskega plina. Nabavne, vmesne in prodajne petrokemične poslovne kategorije so vključene. Standardni sistem kodiranja stroškov se uporablja za: – ocenjevanje stroškov; – spremljanje dejanskih stroškov in poročanje o njih; – zbiranje končnih podatkov o količinah in stroških; – standardizirano izmenjavo podatkov o stroških med organizacijami; – vpeljavo v stroškovne sisteme. Standard ISO 19008:2016 je namenjen naslednjim uporabnikom: a) lastniku/upravljavcu/družbi (posamezniku ali entiteti, ki lahko izvaja ali prispeva k izvajanju operacij na področju izkoriščanja nafte in plina); b) industrijskim/trgovskim združenjem; c) proizvajalcem/pogodbenim izvajalcem; d) pogodbenim izvajalcem za stroškovno inženirstvo, ponudnikom stroškovnih sistemov, izvajalcem primerjalnih analiz itd.; e) organom/regulativnim telesom. Standard ISO 19008:2016 se ne uporablja za: 1) razvrščanje stroškov v povezavi s pravili stroškovnega računovodstva, posebnimi pogodbenimi dogovori, lokalnimi zahtevami za poročanje stroškov nacionalnim organom, vladnimi pravili in davčnimi predpisi, dovoljenjem za porabo (AFE), obračunavanjem itd.; 2) razčlenitvene strukture za posamezen projekt (npr. razčlenitvene strukture za delo, razčlenitvene strukture za pogodbe, razčlenitvene strukture za organizacije) ali razčlenitev sredstev (npr. TAG/sistemske kode, razčlenitvena struktura za območje/modul), ki so in bodo ostale edinstvene. Kljub temu lahko ta mednarodni standard zagotovi podlago za vzpostavitev takega posebnega sistema razvrščanja.

Najbolje prodajani standardi