SIST EN 1398:2010

Oznaka standarda: SIST EN 1398:2010
Koda projekta: 00098019
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Dock levellers - Safety requirements
Naslov (slovenski): Nagibne premostitvene ploščadi - Varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1398:2010 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DTN - Dvigalne in transportne naprave
ICS: 53.080
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-03
Referenčna oznaka: EN 1398:2009
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the safety requirements for design, construction, installation, maintenance and testing of dock levellers and for safety components on dock levellers. With the exception of: a) dock levellers for marine and aircraft applications; b) lifting tables; c) vehicle mounted tail lifts. This European Standard is applicable to dock levellers which are used by persons and/or manual or power driven transport equipment (e. g. forklift trucks) as traffic paths between goods vehicles, both road vehicles and rail wagons, and parts of buildings such as loading docks. This standard does not deal with other bridging devices not shown in Figure 1. This European Standard specifies requirements in order to protect persons and objects against accidents and health problems and damage during use and operation of dock levellers. Persons to protect are: a) operators and users; b) maintaining and inspecting personnel; c) persons near the dock leveller. Objects to be protected are: d) goods on dock levellers; e) transport equipment on dock levellers. The significant hazards of dock levellers are listed in Clause 4. These hazards have been identified by risk assessment according to EN ISO 12100-2 and require actions to avoid the hazard, or to reduce the risk, which are covered in Clause 5. The safety requirements are based on the assumption that the dock levellers are regularly maintained by competent persons to the instructions of the manufacturer and that the operating person has been instructed in the use of the dock leveller. This European Standard is not applicable to dock levellers which are manufactured before the date of its publication as EN. This European Standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to dock Levellers, when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see clause 4).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opredeljuje varnostne zahteve za načrtovanje, konstrukcijo, namestitev, vzdrževanje in preskušanje nagibnih premostitvenih ploščadi ter za varnostne sestavne dele na nagibnih premostitvenih ploščadih, z izjemo: a) nagibnih premostitvenih ploščadi za gradnjo ladij in čolnov ter letal, b) dvižnih miz, c) dvižnih ploščadi, nameščenih na vozila. Ta evropski standard se uporablja za nagibne premostitvene ploščadi, ki jih uporabljajo osebe, in/ali ročno ali motorno transportno opremo (npr. viličarji) kot transportne poti med težkimi tovornimi vozili, tako cestnimi vozili kot železniškimi vagoni in deli zgradb, kot so doki za nakladanje. Ta standard ne obravnava drugih premostitvenih naprav, ki niso prikazane na Sliki 1. Ta evropski standard opredeljuje zahteve z namenom zaščite oseb in stvari pred nesrečami in zdravstvenimi težavami ter škodo med uporabo in delovanjem nagibnih premostitvenih ploščadi. Osebe, ki jih je treba zaščititi, so: a) upravljavci in uporabniki, b) vzdrževalno in nadzorno osebje, c) osebe v bližini nagibne premostitvene ploščadi. Stvari, ki jih je treba zaščititi, so: d) blago na nagibnih premostitvenih ploščadih; e) transportna oprema na nagibnih premostitvenih ploščadih. Velike nevarnosti nagibnih premostitvenih ploščadi so navedene v Klavzuli 4. Te nevarnosti so bile ugotovljene z oceno tveganja v skladu z EN ISO 12100-2 ter zahtevajo delovanje za preprečitev nevarnosti ali zmanjšanje tveganja, ki ga zajema Klavzula 5. Varnostne zahteve so osnovane na predpostavki, da nagibne premostitvene ploščadi redno vzdržuje usposobljeno osebje v skladu z navodili proizvajalca ter da je bila oseba, ki jo upravlja, poučena o uporabi nagibne premostitvene ploščadi. Ta evropski standard se ne uporablja za nagibne premostitvene ploščadi, ki so bile proizvedene pred datumom, ko je bil objavljen kot EN. Ta evropski standard obravnava vse velike nevarnosti, nevarne situacije in primere v zvezi z nagibnimi premostitvenimi ploščadmi, kadar se uporabljajo v skladu z namembnostjo in pod pogoji, kot jih je predvidel proizvajalec (glej Klavzulo 4).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1398:1999 - Nagibne premostitvene ploščadi 01-Mar-2010
Nadomešča SIST EN 1398:1999/AC:2001 - Nagibne premostitvene ploščadi - Dopolnilo AC 01-Sep-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi