SIST EN 303-5:2012

Oznaka standarda: SIST EN 303-5:2012
Koda projekta: 00057035
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW - Terminology, requirements, testing and marking
Naslov (slovenski): Kotli za gretje - 5. del: Kotli na trdna goriva z ročnim in samodejnim polnjenjem z imensko močjo do 500 kW - Terminologija, zahteve, preskušanje in označevanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 303-5:2012 (de) nemški jezik Active SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
SIST EN 303-5:2012 (en) angleški jezik Active SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PLN - Plinske naprave za dom
ICS: 01.040.91 91.140.10 97.100.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-09
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to heating boilers including safety devices up to a nominal heat output of 500 kW which are designed for the burning of solid fuels only and are operated according to the instructions of the boiler manufacturer. This European Standard deals with significant hazards, hazardous situations and events relevant to heating boilers used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see Clause 4). The boilers may operate under natural draught or forced draught. The stoking may work manually or automatically. This European Standard contains requirements and test methods for safety, combustion quality, operating characteristics, marking and maintenance of heating boilers. It also covers all external equipment that influences the safety systems (e.g. back burning safety device, integral fuel hopper). This European Standard covers only boilers that include burners as a unit. The standard applies to the combination of a boiler body with a solid fuel burner according to EN 15270 as a unit only when the whole unit is tested in accordance with this European Standard. Heating boilers in accordance with this European Standard are designed for central heating installations where the heat carrier is water and the maximum allowable temperature is 110 °C, and which can operate at a maximum allowable operating pressure of 6 bars. For heating boilers with a built-in or attached water heater (storage or continuous flow heater), this European Standard only applies to those parts of the water heater which are necessarily subject to the operating conditions of the heating boiler (heating part). This European Standard does not apply to: heating boilers and other heating appliances which are also designed for the direct heating of the place of installation; cooking appliances; the design and construction of external fuel storage and transportation devices prior to the safety devices of the boiler; room sealed applications; condensing boilers. This European Standard specifies the necessary terminology for solid fuel heating boilers, the control and safety related requirements, the design requirements, the technical heating requirements (taking into account the environmental requirements) and testing, as well as the marking requirements. This European Standard is not applicable to heating boilers which are tested before the date of its publication as an EN (European Standard).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za kotle za gretje z varnostnimi napravami z imensko močjo do 500 kW, ki so namenjeni samo zgorevanju trdnih goriv in delujejo v skladu z navodili proizvajalca kotla. Ta evropski standard opisuje večja tveganja, nevarne situacije in dogodke v zvezi s kotli za gretje, ki se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji, ki jih določa proizvajalec (glejte točko 4). Kotli lahko delujejo na naraven ali prisiljen vlek. Polnjenje lahko poteka ročno ali samodejno. Ta evropski standard vključuje zahteve in preskusne metode za varnost, kakovost izgorevanja, delovne značilnosti, označevanje in vzdrževanje kotlov za gretje. Zajema tudi vso zunanjo opremo, ki vpliva na varnostne sisteme (npr. varnostna naprava med gorenjem, vgrajena posoda za gorivo). Ta evropski standard vključuje samo kotle z gorilniki kot enoto. Ta standard se uporablja za kombinacijo kotla z gorilnikom na trdno gorivo v skladu s standardom EN 15270 kot enoto samo, kadar je celotna enota preskušena v skladu s tem evropskim standardom. Kotli za gretje v skladu s tem evropskim standardom so namenjeni vgradnji v sisteme centralnega gretja, pri čemer toploto prenaša voda, najvišja dovoljena temperatura je 110 °C, deluje pa lahko pri najvišjem dovoljenem obratovalnem tlaku 6 barov. V zvezi s kotli za gretje z vgrajenim ali pritrjenim (termoakumulacijskim ali pretočnim) grelnikom vode se ta evropski standard uporablja le za tiste dele grelnika vode, za katere obvezno veljajo obratovalni pogoji kotla za gretje (grelni del). Ta evropski standard se ne uporablja za: kotle za gretje in druge grelne aparate, ki so namenjeni tudi neposrednemu ogrevanju mesta vgradnje; kuhalne aparate; zasnovo in konstrukcijo zunanjih naprav za shranjevanje in prenos goriva pred varnostnimi napravami kotla; naprave za zaprte prostore; kondenzacijske kotle. Ta evropski standard določa potrebno terminologijo za kotle za gretje na trdna goriva, zahteve v zvezi z nadzorom in varnostjo, zahteve v zvezi z zasnovo, tehnične zahteve v zvezi z ogrevanjem (ob upoštevanju okoljskih zahtev) ter zahteve za preskušanje in označevanje. Ta evropski standard se ne uporablja za kotle za gretje, ki so bili preskušeni, preden je bil objavljen kot standard EN (evropski standard).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran kSIST FprEN 303-5:2019 - Kotli za gretje - 5. del: Kotli na trdna goriva z ročnim in samodejnim polnjenjem z nazivno močjo do 500 kW - Terminologija, zahteve, preskušanje in označevanje 01-apr-2018
Nadomešča SIST EN 303-5:1999 - Kotli za gretje – 5. del: Kotli na trdna goriva z ročnim in samodejnim polnjenjem z imensko grelno močjo do 300 kW - Terminologija, zahteve, preskušanje in označevanje 01-sep-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi