SIST EN 50174-2:2018

Oznaka standarda: SIST EN 50174-2:2018
Koda projekta: 24811
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings
Naslov (slovenski): Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 2. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela v stavbah
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50174-2:2018 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije
ICS: 33.040.50 35.110 91.140.50
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: EN 50174-2:2018
Področje projekta (angleško): 1.1 Scope This European Standard specifies requirements for the following aspects of information technology cabling: a) planning; b) installation practice. This European Standard is applicable to all types of information technology cabling inside buildings (and may be applied to cabling that is defined as part of the building) including generic cabling systems designed in accordance with the EN 50173 series. The requirements of Clauses 4, 5 and 6 of this standard are premises-independent unless amended by the requirements of premises-specific clauses. This European Standard: 1) details the considerations for satisfactory installation and operation of information technology cabling; 2) describes the methodology for the assessment of spaces, pathways (and pathway systems) and cabling (either installed or planned) in support of remote powering objectives; 3) excludes specific requirements applicable to other cabling systems (e.g. power supply cabling); however, it takes account of the effects other cabling systems have on the installation of information technology cabling (and vice versa) and gives general advice; 4) excludes those aspects of installation associated with the transmission of signals in free space between transmitters, receivers or their associated antenna systems (e.g. wireless, radio, microwave or satellite). This European Standard is intended for application within commercial and residential premises. This standard is applicable to certain hazardous environments. It does not exclude additional requirements which are applicable in particular circumstances, defined by e.g. electricity supply and electrified railways. 1.2 Conformance For a cabling installation to conform to this European Standard: a) the planning of the installation shall meet the requirements of Clause 4; b) the installation practices shall meet the requirements of Clause 5; c) the additional requirements of the applicable premises-specific clause shall be met; d) the bonding system within the premises shall be in accordance with EN 50310; e) where a lightning protection system is required, it shall conform to the “integrated lightning protection system" according to EN 62305-4; f) other lightning protection systems, including the “isolated lightning protection system” according to EN 62305-3 are allowed provided that specific restrictions are applied both to the implementation of the information technology cabling and the requirements of EN 50310 as agreed between the planners of the lightning protection system and the information technology cabling; g) local regulations shall be met. The responsibilities for specific elements of conformance may be made by national-specific amendment of Annex B.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za naslednje vidike kablov za informacijsko tehnologijo: a) načrtovanje; b) tehnika polaganja. Ta evropski standard se uporablja za vse vrste kablov za informacijsko tehnologijo v stavbah (lahko se uporablja tudi za kable, ki so opredeljeni kot del stavbe), vključno z univerzalnimi sistemi polaganja kablov, zasnovanimi v skladu s skupino standardov EN 50173. Zahteve iz točk 4, 5 in 6 tega standarda so neodvisne od prostorov, razen če je v zahtevah iz točk, ki obravnavajo določene prostore, navedeno drugače. Ta evropski standard: 1) podrobno navaja opombe za zadovoljivo polaganje in delovanje kablov za informacijsko tehnologijo; 2) opisuje metodologijo za ocenjevanje prostorov, poti (in sistemov poti) ter kablov (položenih ali načrtovanih), ki je v pomoč pri doseganju ciljev oddaljenega napajanja; 3) izključuje določene zahteve, ki se uporabljajo za druge kabelske sisteme (npr. napajalne kable), vendar upošteva učinke, ki jih imajo drugi kabelski sistemi na polaganje kablov za informacijsko tehnologijo (in obratno), ter podaja splošne nasvete; 4) izključuje tiste vidike polaganja, ki so povezani s prenosom signala med oddajniki, sprejemniki ali z njimi povezanimi antenskimi sistemi (npr. brezžičnimi, radijskimi, mikrovalovnimi ali satelitskimi) na prostem. Ta evropski standard je namenjen za uporabo v poslovnih in stanovanjskih prostorih. Ta standard se uporablja za nekatera nevarna okolja. Standard ne izključuje dodatnih zahtev, ki se uporabljajo v posebnih okoliščinah, opredeljenih npr. z oskrbo z električno energijo in elektrificiranimi železnicami. 1.2 Skladnost Zahteve za skladnost polaganja kablov s tem evropskim standardom: a) načrtovanje inštalacij mora izpolnjevati zahteve iz točke 4; b) tehnike dela morajo izpolnjevati zahteve iz točke 5; c) izpolniti je treba dodatne zahteve iz ustrezne točke, ki obravnava določene prostore; d) sistem vezave v prostorih mora biti v skladu s standardom EN 50310; e) če je potreben sistem za zaščito pred delovanjem strele, mora biti ta v skladu z »vgrajenim sistemom za zaščito pred delovanjem strele« iz standarda EN 62305-4; f) drugi sistemi za zaščito pred delovanjem strele, vključno z »izoliranim sistemom za zaščito pred delovanjem strele« iz standarda EN 62305-3, so dovoljeni pod pogojem, da se uporabljajo določene omejitve izvedbe polaganja kablov za informacijsko tehnologijo in zahteve iz standarda EN 50310, kot je dogovorjeno med načrtovalci sistema za zaščito pred delovanjem strele in načrtovalci kablov za informacijsko tehnologijo; g) upoštevati je treba lokalne predpise. Odgovornosti za določene elemente skladnosti se lahko določi z dopolnilom k dodatku B, ki velja za posamezno državo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50174-2:2009/A1:2011/AC:2011 - Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 2. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela v stavbah - Dodatek A1- Popravek AC 01-Oct-2018
Nadomešča SIST EN 50174-2:2009 - Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 2. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela v stavbah 01-Oct-2018
Nadomešča SIST EN 50174-2:2009/A1:2011 - Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 2. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela v stavbah - Dodatek A1 01-Oct-2018
Nadomešča SIST EN 50174-2:2009/A1:2011 - Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 2. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela v stavbah - Dodatek A1 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 50174-2:2009/A2:2014 - Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 2. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela v stavbah - Dopolnilo A2 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 50174-2:2009/A2:2014 - Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 2. del: Načrtovanje inštalacij in tehnike dela v stavbah - Dopolnilo A2 01-Oct-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi