SIST EN 50126-2:2018

Oznaka standarda: SIST EN 50126-2:2018
Koda projekta: 60237
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway Applications - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) - Part 2: Systems Approach to Safety
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Specifikacija in prikaz zanesljivosti, razpoložljivosti, vzdrževalnosti in varnosti (RAMS) - 2. del: Sistemski pristop k varnosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50126-2:2018 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ŽEN - Železniške električne naprave
ICS: 03.120.01 45.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-01
Referenčna oznaka: EN 50126-2:2017
Področje projekta (angleško): Part 2 of EN 50126 * considers the safety-related generic aspects of the RAMS life-cycle. The guidance in this part is still applicable in the application of specific standards; * defines methods and tools which are independent of the actual technology of the systems and subsystems; * provides: - the user of the standard with the understanding of the system approach to safety which is a key concept of EN 50126; - methods to derive the safety requirements and their safety integrity requirements for the system and to apportion them to the subsystems; - methods to derive the safety integrity levels (SIL) for the safety related electronic functions. Note that this standard does not allow the allocation of safety integrity levels to non-electronic functions. * provides guidance and methods for the following areas: - system life-cycles; - systems safety assurance; - risk assessment process; - risk management process; - application of risk acceptance principles and criteria; - safety integrity concept. * provides the user with the methods to assure safety with respect to the system under consideration and its interactions; * provides guidance about the definition of the system under consideration, including identification of the interfaces and the interactions of this system with its subsystems or other systems, in order to conduct the risk analysis; * addresses railway specifics; * does not define: - RAMS targets targets, quantities, requirements or solutions for specific railway applications; - rules or processes pertaining to the certification of railway products against the requirements of this standard; - an approval process by the safety authority. * does not specify requirements for ensuring system security. This part 2 of EN 50126 is applicable * to all systems under consideration - as regards safety - within the entire railway system and the stakeholders involved; * to the specification and demonstration of safety for all railway applications and at all levels of such an application, as appropriate, from complete railway systems to major systems and to individual and combined sub-systems and components within these major systems, including those containing software; in particular: - to new systems; - to new systems integrated into existing systems accepted prior to the creation of this standard, but only to the extent and insofar as the new system with the new functionality is being integrated. It is otherwise not applicable to any unmodified aspects of the existing system; - as far as reasonably practicable, to modifications and extensions of existing systems accepted prior to the creation of this standard, but only to the extent and insofar as existing systems are being modified. it is otherwise not applicable to any unmodified aspect of the existing system; - at all relevant phases of the life-cycle of an application; - for use by railway duty holders and the railway suppliers. It is not required to apply this standard to existing systems including those systems already compliant with any version of former EN 50126, which remain unmodified. Railway applications mean Command, Control & Signalling, Rolling Stock and Fixed Installations.
Področje projekta (slovensko): 2. del standarda EN 50126: * obravnava splošne varnostne vidike življenjskega cikla RAMS. Vodilo v tem delu se še vedno uporablja za določene standarde; * določa metode in orodja, ki so neodvisni od dejanske tehnologije sistemov in podsistemov; * podaja: – uporabniku standarda pojasnila sistemskega pristopa k varnosti, kar je ključni koncept standarda EN 50126; – metode za izpeljavo varnostnih zahtev in zahtev glede varnostne celovitosti sistema ter za njihovo porazdelitev med podsisteme; – metode za izpeljavo stopnje varnostne celovitosti (SIL) za elektronske funkcije, povezane z varnostjo. Upoštevajte, da ta standard ne dovoljuje dodeljevanja stopnje varnostne celovitosti neelektronskim funkcijam; * podaja smernice in metode za naslednja področja: – življenjski cikli sistema; – zagotavljanje varnosti sistema; – proces ocene tveganja; – proces upravljanja tveganja; – uporaba načel in meril sprejemljivosti tveganja; – koncept varnostne celovitosti; * uporabniku zagotavlja metode za zagotavljanje varnosti v povezavi z obravnavanim sistemom in njegovimi medsebojnimi vplivi; * podaja smernice glede opredelitve obravnavanega sistema, vključno z identifikacijo vmesnikov in interakcij tega sistema z njegovimi podsistemi ali drugimi sistemi za izvedbo analize tveganja; * obravnava posebnosti železniških naprav; * ne določa: – ciljev, količin, zahtev ali rešitev RAMS za določene železniške naprave; – pravil ali procesov, ki se nanašajo na certificiranje železniških proizvodov na podlagi zahtev tega standarda; – procesa odobritve organa za varnost; * ne določa zahtev za zagotavljanje varnosti sistema. 2. del standarda EN 50126 se uporablja za: * vse obravnavane sisteme (v povezavi z varnostjo) v okviru celotnega železniškega sistema in vpletenih interesnih strani; * specifikacijo in prikaz varnosti za vse uporabe železniških naprav in na vseh ravneh take uporabe, kot je ustrezno, od celotnih železniških sistemov do večjih sistemov in posameznih ter združenih podsistemov in komponent v teh večjih sistemih, vključno s tistimi, ki vsebujejo programsko opremo; še zlasti: – pri novih sistemih; – pri novih sistemih, ki so vgrajeni v obstoječe sisteme, sprejete pred nastankom tega standarda, vendar le v obsegu in v kolikor gre za vgradnjo novega sistema z novo funkcionalnostjo. V nasprotnem primeru se ne uporablja za noben nespremenjen vidik obstoječega sistema; – v kolikor je smiselno, pri spremembah in razširitvah obstoječih sistemov, sprejetih pred nastankom tega standarda, vendar le v obsegu in v kolikor gre za spremembo obstoječih sistemov. V nasprotnem primeru se ne uporablja za noben nespremenjen vidik obstoječega sistema; – vse ustrezne faze življenjskega cikla uporabe; – za uporabo s strani nosilcev dolžnosti in dobaviteljev v železniškem prometu. Uporaba tega standarda ni zahtevana za obstoječe sisteme, vključno s sistemi, ki so že v skladu s katero koli različico prejšnjega standarda EN 50126, ki ostanejo nespremenjeni. Izraz »železniške naprave« zajema upravljanje, vodenje, signaliziranje, vozna sredstva in nepremične naprave.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST-TP CLC/TR 50126-2:2007 - Železniške naprave - Specifikacija in prikaz zanesljivosti, razpoložljivosti, vzdrževalnosti in varnosti (RAMS) - 2. del: Vodilo za uporabo EN 50126-1 za varnost 10-Mar-2015
Nadomešča SIST-TP CLC/TR 50126-2:2007 - Železniške naprave - Specifikacija in prikaz zanesljivosti, razpoložljivosti, vzdrževalnosti in varnosti (RAMS) - 2. del: Vodilo za uporabo EN 50126-1 za varnost 17-Oct-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi