SIST EN 62364:2014

Oznaka standarda: SIST EN 62364:2014
Koda projekta: 23275
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Hydraulic machines - Guide for dealing with hydro-abrasive erosion in Kaplan, Francis and Pelton turbines
Naslov (slovenski): Hidravlični stroji - Navodilo za obravnavanje hidroabrazivne erozije pri Kaplanovih, Francisovih in Peltonovih turbinah
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62364:2014 angleški jezik Withdrawn SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine
ICS: 23.100.01
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-Jan-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-01
Razveljavitev: 01-Apr-2022
Referenca razveljavitve: Sporocila 2022-04
Referenčna oznaka: EN 62364:2013
Področje projekta (angleško): This Guide serves to: a) present data on particle abrasion rates on several combinations of water quality, operating conditions, component materials, and component properties collected from a variety of hydro sites; b) develop guidelines for the methods of minimizing particle abrasion by modifications to hydraulic design for clean water. These guidelines do not include details such as hydraulic profile shapes which should be determined by the hydraulic design experts for a given site; c) develop guidelines based on “experience data” concerning the relative resistance of materials faced with particle abrasion problems; d) develop guidelines concerning the maintainability of abrasion resistant materials and hard facing coatings; e) develop guidelines on a recommended approach, which owners could and should take to ensure that specifications communicate the need for particular attention to this aspect of hydraulic design at their sites without establishing criteria which cannot be satisfied because the means are beyond the control of the manufacturers; f) develop guidelines concerning operation mode of the hydro turbines in water with particle materials to increase the operation life; It is assumed in this Guide that the water is not chemically aggressive. Since chemical aggressiveness is dependent upon so many possible chemical compositions, and the materials of the machine, it is beyond the scope of this Guide to address these issues. It is assumed in this Guide that cavitation is not present in the turbine. Cavitation and abrasion may reinforce each other so that the resulting erosion is larger than the sum of cavitation erosion plus abrasion erosion. The quantitative relationship of the resulting abrasion is not known and it is beyond the scope of this guide to assess it, except to recommend that special efforts be made in the turbine design phase to minimize cavitation. Large solids (e.g. stones, wood, ice, metal objects, etc.) traveling with the water may impact turbine components and produce damage. This damage may in turn increase the flow turbulence thereby accelerating wear by both cavitation and abrasion. Abrasion resistant coatings can also be damaged locally by impact of large solids. It is beyond the scope of this Guide to address these issues. This guide focuses mainly on hydroelectric powerplant equipment. Certain portions may also be applicable to other hydraulic machines.
Področje projekta (slovensko): To navodilo je namenjeno: a) predstavitvi podatkov o hitrosti abrazije delcev pri več kombinacijah kakovosti vode, pogojev obratovanja, materialov sestavnih delov in lastnosti sestavnih delov, zbranih na različnih vodnih lokacijah; b) pripravi smernic za metode za zmanjšanje abrazije delcev s spremembami hidravlične zasnove za čisto vodo. Te smernice ne vključujejo podrobnosti, kot so oblike hidravličnega profila, ki naj bi jih določili strokovnjaki za hidravlično zasnovo za določeno lokacijo; c) pripravi smernic na podlagi »podatkov iz izkušenj« v zvezi z relativnim uporom materialov, ki imajo težave z abrazijo delcev; d) pripravi smernic v zvezi z sposobnostjo vzdrževanja materialov, odpornih na abrazijo, in trdih prevlek; e) pripravi smernic za priporočen pristop, ki bi ga lahko lastniki uporabili in naj bi ga uporabili za zagotavljanje, da specifikacije izražajo potrebo po namenjanju posebne pozornosti temu vidiku hidravlične zasnove na njihovih lokacijah brez določitve meril, ki jih ni mogoče izpolniti, ker so načini za njihovo izpolnitev zunaj nadzora proizvajalcev; f) pripravi smernic v zvezi z načinom delovanja hidroturbin v vodi z materiali delcev za podaljšanje dobe delovanja. V tem navodilu se predvideva, da voda ni kemično agresivna. Ker je kemična agresivnost odvisna od številnih možnih kemičnih sestav in materialov stroja, obravnavanje teh vprašanj ne spada na področje uporabe tega navodila. V tem navodilu se predvideva, da kavitacija v turbini ni prisotna. Kavitacija in abrazija se lahko medsebojno krepita, zaradi česar je posledična erozija večja od vsote kavitacijske erozije in abrazijske erozije. Količinska zveza posledične abrazije ni znana, pri čemer njena ocena presega področje uporabe tega navodila, razen za priporočilo, da se v fazi načrtovanja turbine posebna pozornost nameni čim večjemu zmanjšanju kavitacije. Večji trdni deli (npr. kamni, les, led, kovinski predmeti itd.), ki potujejo z vodo, lahko vplivajo na sestavne dele turbine in povzročijo škodo. Ta škoda lahko posledično poveča turbulenco toka ter tako pospeši obrabo zaradi kavitacije in abrazije. Prevleke, odporne na abrazijo, se lahko poškodujejo tudi lokalno zaradi udara večjih trdnih delov. Obravnavanje teh vprašanj presega področje uporabe tega navodila. To navodilo se osredotoča zlasti na opremo hidroelektrarn. Nekateri deli se lahko uporabljajo tudi za druge hidravlične stroje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN IEC 62364:2019 - Hidravlični stroji - Navodilo za obravnavanje hidroabrazivne erozije pri Kaplanovih, Francisovih in Peltonovih turbinah (IEC 62364:2019) 20-Dec-2016
Nadomeščen z SIST EN IEC 62364:2019 - Hidravlični stroji - Navodilo za obravnavanje hidroabrazivne erozije pri Kaplanovih, Francisovih in Peltonovih turbinah (IEC 62364:2019) 19-Mar-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi