SIST EN 50647:2017

Oznaka standarda: SIST EN 50647:2017
Koda projekta: 59052
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Basic standard for the evaluation of workers' exposure to electric and magnetic fields from equipment and installations for the production, transmission and distribution of electricity
Naslov (slovenski): Osnovni standard za ocenjevanje izpostavljenosti delavcev elektromagnetnim sevanjem, ki jih oddajajo oprema in inštalacije za proizvodnjo, prenos in razdeljevanje električne energije
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50647:2017 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: INIR - Neionizirna sevanja
ICS: 13.100 17.220.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN 50647:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard provides a general procedure to assess workers’ exposure to electric and magnetic fields (EMF) in work places associated with the production, transmission and distribution of electric energy, and to demonstrate compliance with exposure limit values and action levels as stated in the Council and European Parliament “EMF” Directive 2013/35/EU [10]. It has the role of a specific workplace standard. It takes into account the non-binding application guide for implementing the EMF Directive [9] and it defines the assessment procedures and compliance criteria applicable to the electric industry. The frequency range of this standard covers from DC to 20 kHz, which is sufficient to include the power frequency used for electric power supply systems throughout Europe (50 Hz) and the various harmonics and inter-harmonics occurring in the supply system. In this extremely low frequency range, electric and magnetic fields are independent and, therefore, they both have to be addressed in the exposure assessment. NOTE 1 Electrical companies also use radio frequency transmissions to operate and maintain their networks and power plants. Similarly, other exposures to EMF may occur during maintenance operations, for instance, due to the use of hand-held electrical tools. All these EMF sources are outside the scope of this standard. NOTE 2 Regarding EMF in the low frequency range, the scientific basis of the EMF directive is the ICNIRP health guidelines published in 2010 [12]. Reference is made to this scientific basis when necessary for justifying or clarifying some of the technical statements of the present document.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa splošni postopek za ocenjevanje izpostavljenosti delavcev elektromagnetnim sevanjem (EMF) na delovnih mestih, povezanih s proizvodnjo, prenosom in distribucijo električne energije, ter za dokazovanje skladnosti z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti in ravnmi za ukrepanje, kot je navedeno v Direktivi evropskega sveta in parlamenta 2013/35/EU o elektromagnetnih sevanjih [10]. Ima vlogo posebnega standarda za delovna mesta. Upošteva neobvezujoča navodila za izvajanje direktive o elektromagnetnih sevanjih [9] ter določa postopke ocenjevanja in merila skladnosti, ki se uporabljajo v elektroindustriji. Frekvenčno območje tega standarda obsega od enosmernega toka do 20 kHz, kar zadostuje za vključitev omrežne frekvence, ki se uporablja za električna omrežja v Evropi (50 Hz), in različnih harmonskih in medsebojno harmonskih nihanj, ki se pojavljajo v napajalnem sistemu. V tem izjemno nizkem frekvenčnem območju so elektromagnetna sevanja neodvisna in jih je zato treba obravnavati pri ocenjevanju izpostavljenosti. OPOMBA 1: Podjetja za distribucijo električne energije upravljajo in vzdržujejo svoja omrežja in elektrarne tudi z radiofrekvenčnimi prenosi. Podobno lahko med vzdrževanjem pride do drugih izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju, na primer zaradi uporabe ročnih električnih orodij. Področje uporabe tega standarda ne zajema nobenega od teh virov elektromagnetnega sevanja. OPOMBA 2: Pri elektromagnetnem sevanju v nizkem frekvenčnem območju so znanstvena podlaga za direktivo o elektromagnetnih sevanjih zdravstvene smernice ICNIRP, objavljene leta 2010 [12]. Ta znanstvena podlaga se omenja, ko je to potrebno za utemeljitev ali pojasnitev tehničnih izjav v tem dokumentu.

Najbolje prodajani standardi